0
021284284
محتوای آموزش مجازی مربیگری و تدریس

دوره آموزشی مدیر مهد کودک Kindergarden manager E-learning

مدیر مهد کودک کسی است که توانایی مدیریت آموزشی مراکز پیش دبستانی را داشته و بتواند برنامهریزی درسی و آموزشی، سازماندهی و هماهنگی، رهبری، اداره مالی و بهداشتی، تحقیق و ارائه سمینارهایی در زمینه مدیریت و ساخت چند وسیله کمکآموزشی ...

دوره آموزشی مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد The Director of the Free Technical and Vocational institute E-learning

مدیر آموزشگاه هنی و رره ای آزاد شغلی از روزه خدمات آموزشی اس و شامل وظایتی از قبیل بکارنیری مبانی مدیری آموزشی در آموزشگاه، مدیری ریتی در آموزشگاه های هنی و رره ای آزاد، برنام ری ی امور آموزشگاه ، ...

دوره آموزشی کارشناس آموزش Education Expert E-learning

استاندارد کارشناس آموزش در حوزه خدمات آموزشی بوده و شامل شایستگی های به شرح ذیل است: بررسی و بکارگیری اهداف آموزش ، برنامه ریزی آموزشی، نیاز سنجی آموزشی، تهیه و تنظیم طرح درس، تهیه و تنظیم طرح درس، بکارگیری وسایل ...

دوره آموزشی سخنرانی حرفه ای Professional lecture E-learning

سخنرانی حرفه ای شایستگی از حوزه خدمات آموزشی است که مدیریت شرایط و مکان سخنرانی ،نحوه تهیه متن سخنرانی ، نحوه اجرای یک سخنرانی موفق ، نحوه آمادگی جسمی و ذهنی برای حاضر شدن در سخنرانی را در بر میگیرد.

دوره آموزشی پداگوژی Pedagogy E-learning

دوره آموزشی پداگوژی Pedagogy E-learning پداگوژی یکی از استانداردهای گروه خدمات آموزشی می باشد که شامل کارهای بررسی مفاهیم پایه آموزش، تحلیل نیاز آموزشی و نیازسنجی در آموزش ، طراحی دوره آموزشی ، تدوین طرح درس، بکارگیری روش های تدریس ...

دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک توسعه توانمندی های شخصی Strategic planning for developing personal capabilities E-learning

برنامه ریزی استراتژیک توسعه توانمندی های شخصی شایستگی است در رشته خدمات آموزشی که شامل کارهای بررسی مهارت های مورد نیاز برنامه ریزی استراتژیک - بکارگیری روش های اعتماد به نفس و عزت نفس، بکارگیری روش های مثبت اندیشی ، ...

دوره آموزشی آموزش حقوق شهروندی Educating Citizenship Rights E-learning

دوره آموزشی آموزش حقوق شهروندی Educating Citizenship Rights E-learning آموزش حقوق شهروندی شغلی است در حوزه خدمات آموزشی ره قادر به نیازسنجی آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، طرح ریزی آموزشی، ارائه مطالب اموزشی به صورت مؤثر ، آموزش اصول و مفاهیم ...

دوره آموزشی آزمونگرtester E-learning

آزمونگر از مشاغل تخصصی در حوزه ارزشیابی مهارت است که وظایفی از قبیل اجرای انواع آزمون های عملی ، پروژه محور ، کتبی – عملی ، نمونه کار ، حل مساله ( شناسایی ) ، آزمایشگاهی ، عملیات میدانی ، ...

دوره آموزشی ارزیابی درونی مراکز آموزشی Internal evaluation of educational centers E-learning

ارزیابی درونی مرکز آموزشی شایستگی از مشاغل حوزه خدمات و گروه خدمات آموزشی می باشد که شامل وظایف : بررسی مفاهیم بنیادی طرح اعتبارسنجی، مطالعه و بررسی الگوهای مختلف ارزشیابی، تبیین الگوی اعتبارسنجی، تبین روش ارزیابی درونی و بررسی مولفه ...
1 3 4 5 6