0
021284284

لیست دوره های کشاورزی و دامپروری

لیست دوره های کشاورزی و دامپروری + مدرک معتبر

 
تصویر کد دوره نام دوره آموزش مجازی شهریه پایه مشاهده جزئيات و ثبت نام
آموزش مجازی منابع طبیعی و آبخیزداری 40093 آموزش مجازی منابع طبیعی و آبخیزداری 395,000 تومان
آموزش مجازی حشره شناسی 15200 آموزش مجازی حشره شناسی 399,000 تومان
آموزش مجازی کشت گندم و جو 10932 آموزش مجازی کشت گندم و جو 598,000 تومان
آموزش مجازی کشت پنبه 10900 آموزش مجازی کشت پنبه 599,000 تومان
آموزش مجازی کارشناس آبیاری و زهکشی 876 آموزش مجازی کارشناس آبیاری و زهکشی 595,000 تومان
آموزش مجازی باغبانی 7368 آموزش مجازی باغبانی 695,000 تومان
آموزش مجازی نیروی کار ماهر گلخانه 79253 آموزش مجازی نیروی کار ماهر گلخانه 799,000 تومان
آموزش مجازی اهداف و برنامه ریزی مزرعه هیدروپونیک 77040 آموزش مجازی اهداف و برنامه ریزی مزرعه هیدروپونیک 799,000 تومان
آموزش مجازی پرورش بوقلمون 72448 آموزش مجازی پرورش بوقلمون 495,000 تومان
آموزش مجازی کشت زعفران 7386 آموزش مجازی کشت زعفران 699,000 تومان
آموزش مجازی احداث گلخانه 7346 آموزش مجازی احداث گلخانه 696,000 تومان
آموزش مجازی گیاه شناسی 1015 آموزش مجازی گیاه شناسی 495,000 تومان
آموزش مجازی کشت و  پرورش گیاهان آپارتمانی 1634 آموزش مجازی کشت و پرورش گیاهان آپارتمانی 798,000 تومان
آموزش مجازی کارشناس نگهداری حیوانات خانگی 896 آموزش مجازی کارشناس نگهداری حیوانات خانگی 699,000 تومان
آموزش مجازی مبارزه با بیماری های قارچ های خوراکی 105643 آموزش مجازی مبارزه با بیماری های قارچ های خوراکی 495,000 تومان
آموزش مجازی پرورش دهنده قارچ دکمه ‏ای 105635 آموزش مجازی پرورش دهنده قارچ دکمه ‏ای 495,000 تومان
آموزش مجازی کارگر فنی تولید گوجه فرنگی گلخانه ای 106204 آموزش مجازی کارگر فنی تولید گوجه فرنگی گلخانه ای 495,000 تومان
آموزش مجازی عملیات جمع آوری محصول 106365 آموزش مجازی عملیات جمع آوری محصول 495,000 تومان
آموزش مجازی متصدی نگهداری چمن های ورزشی 105624 آموزش مجازی متصدی نگهداری چمن های ورزشی 495,000 تومان
آموزش مجازی کشتکاری گلخانه فیسالیس 106196 آموزش مجازی کشتکاری گلخانه فیسالیس 495,000 تومان
آموزش مجازی تولید کننده نباتات علوفه ای 105919 آموزش مجازی تولید کننده نباتات علوفه ای 495,000 تومان
آموزش مجازی کنترل عوامل اقلیمی در گلخانه 106080 آموزش مجازی کنترل عوامل اقلیمی در گلخانه 495,000 تومان
آموزش مجازی مبارزه با علف های هرز مناطق خشک و نیمه خشک 105602 آموزش مجازی مبارزه با علف های هرز مناطق خشک و نیمه خشک 495,000 تومان
آموزش مجازی طراحی گلخانه هیدروپونیک 106299 آموزش مجازی طراحی گلخانه هیدروپونیک 495,000 تومان
آموزش مجازی عملیات وجین علف های هرز 106295 آموزش مجازی عملیات وجین علف های هرز 495,000 تومان
آموزش مجازی کنترل وتنظیم شرایط اقلیمی سالن های تولیدمحصولات کشاورزی ودامی 105907 آموزش مجازی کنترل وتنظیم شرایط اقلیمی سالن های تولیدمحصولات کشاورزی ودامی 495,000 تومان
آموزش مجازی عملیات سله کشی و خاک دهی پای بوته ها 106036 آموزش مجازی عملیات سله کشی و خاک دهی پای بوته ها 495,000 تومان
آموزش مجازی تولید کننده بذر و سبزی و گل 105590 آموزش مجازی تولید کننده بذر و سبزی و گل 495,000 تومان
آموزش مجازی کاربر تولید کمپوست 105583 آموزش مجازی کاربر تولید کمپوست 495,000 تومان
آموزش مجازی عملیات تنک و واکاری 106277 آموزش مجازی عملیات تنک و واکاری 495,000 تومان
آموزش مجازی تعمیرکار تجهیزات- تاسیسات و ادوات گلخانه های کشت خاکی و کشت بدون خاک 105882 آموزش مجازی تعمیرکار تجهیزات- تاسیسات و ادوات گلخانه های کشت خاکی و کشت بدون خاک 495,000 تومان
آموزش مجازی تولید کننده چغندر قند 105874 آموزش مجازی تولید کننده چغندر قند 495,000 تومان
آموزش مجازی سرپرست سالن های پرورش قارچ خوراکی دکمه ای 105578 آموزش مجازی سرپرست سالن های پرورش قارچ خوراکی دکمه ای 495,000 تومان
آموزش مجازی تولیدکننده سبزی در گلخانه های چوبی 106026 آموزش مجازی تولیدکننده سبزی در گلخانه های چوبی 495,000 تومان
آموزش مجازی تولید کننده جوانه های خوراکی 105864 آموزش مجازی تولید کننده جوانه های خوراکی 495,000 تومان
آموزش مجازی کارور تولید کمپوست قارچ دکمه ای فاز I و II 105571 آموزش مجازی کارور تولید کمپوست قارچ دکمه ای فاز I و II 495,000 تومان
آموزش مجازی کشت کار حبوبات 105563 آموزش مجازی کشت کار حبوبات 495,000 تومان
آموزش مجازی زراعت کار برنج قهوه ای 105852 آموزش مجازی زراعت کار برنج قهوه ای 495,000 تومان
آموزش مجازی متصدی دفع آفات و امراض گیاهی 105840 آموزش مجازی متصدی دفع آفات و امراض گیاهی 495,000 تومان
آموزش مجازی برنجکاري به روش بذر کاري مستقیم 105821 آموزش مجازی برنجکاري به روش بذر کاري مستقیم 495,000 تومان
آموزش مجازی نصاب سازه و ادوات و تجهیزات گلخانه های کشت خاکی و کشت بدون خاک 105817 آموزش مجازی نصاب سازه و ادوات و تجهیزات گلخانه های کشت خاکی و کشت بدون خاک 495,000 تومان
آموزش مجازی انباردار محصولات گلخانه ای 105795 آموزش مجازی انباردار محصولات گلخانه ای 495,000 تومان
آموزش مجازی برنج کار 105786 آموزش مجازی برنج کار 495,000 تومان
آموزش مجازی کشت کار گلخانه های آئروپونیک (هواکشت) 105782 آموزش مجازی کشت کار گلخانه های آئروپونیک (هواکشت) 495,000 تومان
آموزش مجازی کشتکاری سیستم های هیدروپونیک خانگی 106247 آموزش مجازی کشتکاری سیستم های هیدروپونیک خانگی 495,000 تومان
آموزش مجازی سرپرست گلخانه های کشت خاکی و کشت بدون خاک 105765 آموزش مجازی سرپرست گلخانه های کشت خاکی و کشت بدون خاک 495,000 تومان
آموزش مجازی تولید کننده سیر در منزل 106010 آموزش مجازی تولید کننده سیر در منزل 495,000 تومان
آموزش مجازی زراعت کار درجه یک - مقدماتی 106003 آموزش مجازی زراعت کار درجه یک - مقدماتی 495,000 تومان
آموزش مجازی کارگر دستگاه پنبه چین 105745 آموزش مجازی کارگر دستگاه پنبه چین 495,000 تومان
آموزش مجازی کارور تولید خاک پوششی 105740 آموزش مجازی کارور تولید خاک پوششی 495,000 تومان
آموزش مجازی طراحی و ساخت سیستم های کشت هیدروپونیک خانگی 106242 آموزش مجازی طراحی و ساخت سیستم های کشت هیدروپونیک خانگی 495,000 تومان
آموزش مجازی پرورش دهنده قارچ توبر 105726 آموزش مجازی پرورش دهنده قارچ توبر 495,000 تومان
آموزش مجازی کشتکار گلخانه های خاکی 106234 آموزش مجازی کشتکار گلخانه های خاکی 495,000 تومان
آموزش مجازی کشت سیر 105996 آموزش مجازی کشت سیر 495,000 تومان
آموزش مجازی پرورش دهنده قارچ خوراکی والواریلا 105719 آموزش مجازی پرورش دهنده قارچ خوراکی والواریلا 495,000 تومان
آموزش مجازی پرورش دهنده قارچ شی تاکه 105709 آموزش مجازی پرورش دهنده قارچ شی تاکه 495,000 تومان
آموزش مجازی کارور انواع کشت ها درگلخانه های کشت خاکی و کشت بدون خاک 105988 آموزش مجازی کارور انواع کشت ها درگلخانه های کشت خاکی و کشت بدون خاک 495,000 تومان
آموزش مجازی كشت كار گلخانه ای خاكی توت فرنگی 106227 آموزش مجازی كشت كار گلخانه ای خاكی توت فرنگی 495,000 تومان
آموزش مجازی متصدی بکارگیری تجهیزات ،تاسیسات و ادوات در گلخانه های کشت خاکی و کشت بدون خاک 105982 آموزش مجازی متصدی بکارگیری تجهیزات ،تاسیسات و ادوات در گلخانه های کشت خاکی و کشت بدون خاک 495,000 تومان
آموزش مجازی کشتکار گلخانه ای گوجه فرنگی وفلفل دلمه ای 106219 آموزش مجازی کشتکار گلخانه ای گوجه فرنگی وفلفل دلمه ای 495,000 تومان
آموزش مجازی پرورش دهنده قارچ صدفی 105676 آموزش مجازی پرورش دهنده قارچ صدفی 495,000 تومان
آموزش مجازی كشتكار گلخانه ای خيار 106213 آموزش مجازی كشتكار گلخانه ای خيار 495,000 تومان
آموزش مجازی پرورش دهنده قارچ خوراکی 105670 آموزش مجازی پرورش دهنده قارچ خوراکی 495,000 تومان
آموزش مجازی دیم کار 105948 آموزش مجازی دیم کار 495,000 تومان
آموزش مجازی کشت موسیر 106749 آموزش مجازی کشت موسیر 495,000 تومان
آموزش مجازی سبزی کار 106745 آموزش مجازی سبزی کار 495,000 تومان
آموزش مجازی خاك ورزي 106615 آموزش مجازی خاك ورزي 495,000 تومان
آموزش مجازی زراعت واستحصال سیب زمینی 106737 آموزش مجازی زراعت واستحصال سیب زمینی 495,000 تومان
آموزش مجازی تولید کننده کتان 106731 آموزش مجازی تولید کننده کتان 495,000 تومان
آموزش مجازی برداشت محصولات کشاورزی 106567 آموزش مجازی برداشت محصولات کشاورزی 495,000 تومان
آموزش مجازی کشت کار گندم 106715 آموزش مجازی کشت کار گندم 495,000 تومان
آموزش مجازی تولید کننده ژوت 106696 آموزش مجازی تولید کننده ژوت 495,000 تومان
آموزش مجازی تولید کننده سوخت‌های زیستی از پس‌مانده‌های فیبری کشاورزی 106538 آموزش مجازی تولید کننده سوخت‌های زیستی از پس‌مانده‌های فیبری کشاورزی 495,000 تومان
آموزش مجازی بازرس ماهر کانال های زه کشی 106688 آموزش مجازی بازرس ماهر کانال های زه کشی 495,000 تومان
آموزش مجازی متصدی حفاظت و ایمنی سیستم های هیدروپونیک 106532 آموزش مجازی متصدی حفاظت و ایمنی سیستم های هیدروپونیک 495,000 تومان
آموزش مجازی دیمکاری گندم 106679 آموزش مجازی دیمکاری گندم 495,000 تومان
آموزش مجازی دسته بند و بسته بند زعفران 106675 آموزش مجازی دسته بند و بسته بند زعفران 495,000 تومان
آموزش مجازی تفکیک کننده و بازیافت کننده زباله در مبدأ و تولید محصولات ارگانیک 106526 آموزش مجازی تفکیک کننده و بازیافت کننده زباله در مبدأ و تولید محصولات ارگانیک 495,000 تومان
آموزش مجازی تولید ریز سبزی- میکروگرین 106518 آموزش مجازی تولید ریز سبزی- میکروگرین 495,000 تومان
آموزش مجازی ناظر مزارع گندم 106669 آموزش مجازی ناظر مزارع گندم 495,000 تومان
آموزش مجازی طراح و مجری تراریوم 106659 آموزش مجازی طراح و مجری تراریوم 495,000 تومان
آموزش مجازی کشت کار کدوئیان - صیفی کاری 106494 آموزش مجازی کشت کار کدوئیان - صیفی کاری 495,000 تومان
آموزش مجازی پرورش دهنده توت فرنگی 106488 آموزش مجازی پرورش دهنده توت فرنگی 495,000 تومان
آموزش مجازی مجری احداث و طراحی گلخانه های کشت خاکی و کشت بدون خاک 106652 آموزش مجازی مجری احداث و طراحی گلخانه های کشت خاکی و کشت بدون خاک 495,000 تومان
آموزش مجازی پرورش دهنده سبزی و صیفی به روش هیدروپونیک 106478 آموزش مجازی پرورش دهنده سبزی و صیفی به روش هیدروپونیک 495,000 تومان
آموزش مجازی کشتکار گلخانه های هیدروپونیک 106470 آموزش مجازی کشتکار گلخانه های هیدروپونیک 495,000 تومان
آموزش مجازی کارور فرآوری مواد آلی گیاهی 106461 آموزش مجازی کارور فرآوری مواد آلی گیاهی 495,000 تومان
آموزش مجازی آبیاري 106425 آموزش مجازی آبیاري 495,000 تومان
آموزش مجازی تبیین مبانی حقوق تجارت در صنعت فوتبال 108954 آموزش مجازی تبیین مبانی حقوق تجارت در صنعت فوتبال 495,000 تومان
آموزش مجازی آنالیز فوتبال-مقدماتی 107776 آموزش مجازی آنالیز فوتبال-مقدماتی 495,000 تومان
آموزش مجازی زراعت کار درجه یک - پیشرفته 107250 آموزش مجازی زراعت کار درجه یک - پیشرفته 495,000 تومان
آموزش مجازی مدیر عامل شرکت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی- پیشرفته 107241 آموزش مجازی مدیر عامل شرکت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی- پیشرفته 495,000 تومان
آموزش مجازی زراعت کار جو 107142 آموزش مجازی زراعت کار جو 495,000 تومان
آموزش مجازی زراعت کار باقلا 107136 آموزش مجازی زراعت کار باقلا 495,000 تومان
آموزش مجازی پرورش سبزه نوروزی 107129 آموزش مجازی پرورش سبزه نوروزی 495,000 تومان
آموزش مجازی زراعت بامیه 107117 آموزش مجازی زراعت بامیه 495,000 تومان
آموزش مجازی زراعت سودان گراس 107109 آموزش مجازی زراعت سودان گراس 495,000 تومان
آموزش مجازی زراعت کار 107104 آموزش مجازی زراعت کار 495,000 تومان
آموزش مجازی کاربر کنترل قرنطینه گیاهی 107076 آموزش مجازی کاربر کنترل قرنطینه گیاهی 495,000 تومان
آموزش مجازی کارگر مسئول تست و توزیع سموم گیاهی 107069 آموزش مجازی کارگر مسئول تست و توزیع سموم گیاهی 495,000 تومان
آموزش مجازی تولیدکننده بذر پیاز 107063 آموزش مجازی تولیدکننده بذر پیاز 495,000 تومان
آموزش مجازی تولیدکننده، فرآوری و بسته بندی انواع جوانه های گندم، ماش و عدس 107058 آموزش مجازی تولیدکننده، فرآوری و بسته بندی انواع جوانه های گندم، ماش و عدس 495,000 تومان
آموزش مجازی تولید ارگانیک سبزیجات در منازل شهری 107047 آموزش مجازی تولید ارگانیک سبزیجات در منازل شهری 495,000 تومان
آموزش مجازی درجه بندی و بسته بندی محصولات زراعی 107042 آموزش مجازی درجه بندی و بسته بندی محصولات زراعی 495,000 تومان
آموزش مجازی ریحان کاری 107037 آموزش مجازی ریحان کاری 495,000 تومان
آموزش مجازی زراعت کار به لیمو 107030 آموزش مجازی زراعت کار به لیمو 495,000 تومان
آموزش مجازی سبزی کاری 107025 آموزش مجازی سبزی کاری 495,000 تومان
آموزش مجازی زراعت کار گوجه فرنگی 106900 آموزش مجازی زراعت کار گوجه فرنگی 495,000 تومان
آموزش مجازی دفع کننده پروانه مینوز گوجه فرنگی 106890 آموزش مجازی دفع کننده پروانه مینوز گوجه فرنگی 495,000 تومان
آموزش مجازی علوفه کار نوین 106881 آموزش مجازی علوفه کار نوین 495,000 تومان
مكان گيرنده 106876 آموزش مجازی کشت کار نخود دیم 495,000 تومان
آموزش مجازی زعفران کار 106870 آموزش مجازی زعفران کار 495,000 تومان
آموزش مجازی کشت گلخانه ای زعفران (فوگ پونیک) 106863 آموزش مجازی کشت گلخانه ای زعفران (فوگ پونیک) 495,000 تومان
آموزش مجازی کارگر سالن های پرورش قارچ دکمه ای 105558 آموزش مجازی کارگر سالن های پرورش قارچ دکمه ای 495,000 تومان
آموزش مجازی فروشنده سموم دفع آفات نباتی 105548 آموزش مجازی فروشنده سموم دفع آفات نباتی 495,000 تومان
آموزش مجازی نصاب چمن مصنوعی ورزشی 105544 آموزش مجازی نصاب چمن مصنوعی ورزشی 495,000 تومان
آموزش مجازی تولید کننده نشاء صیفی 105537 آموزش مجازی تولید کننده نشاء صیفی 495,000 تومان
آموزش مجازی تولید کننده و نگهدارنده چمن و گیاهان پوششی 105533 آموزش مجازی تولید کننده و نگهدارنده چمن و گیاهان پوششی 495,000 تومان
آموزش مجازی مدیر تولید مزرعه قارچ خوراکی 105525 آموزش مجازی مدیر تولید مزرعه قارچ خوراکی 495,000 تومان
آموزش مجازی چمن کاری 105520 آموزش مجازی چمن کاری 495,000 تومان
آموزش مجازی آزمایشگر خاک و گیاه 105509 آموزش مجازی آزمایشگر خاک و گیاه 495,000 تومان
آموزش مجازی بسته بندی قارچ خوراکی دکمه ای 105501 آموزش مجازی بسته بندی قارچ خوراکی دکمه ای 495,000 تومان
آموزش مجازی کارور آزمایشگاه تلقیح و تکثیر قارچ دکمه ای 105496 آموزش مجازی کارور آزمایشگاه تلقیح و تکثیر قارچ دکمه ای 495,000 تومان
آموزش مجازی کمک کارور آزمایشگاه تلقیح و تکثیر قارچ دکمه ای 105489 آموزش مجازی کمک کارور آزمایشگاه تلقیح و تکثیر قارچ دکمه ای 495,000 تومان
آموزش مجازی کارور کنترل گواهی بذر و پرایمینگ 105477 آموزش مجازی کارور کنترل گواهی بذر و پرایمینگ 495,000 تومان
آموزش مجازی کاربر تولید کننده بذر سبزی و صیفی 105468 آموزش مجازی کاربر تولید کننده بذر سبزی و صیفی 495,000 تومان
آموزش مجازی تکنسین کنترل و گواهی بذر 105462 آموزش مجازی تکنسین کنترل و گواهی بذر 495,000 تومان
آموزش مجازی مدیر عامل شرکت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی- مقدماتی 105453 آموزش مجازی مدیر عامل شرکت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی- مقدماتی 495,000 تومان
آموزش مجازی آفت کشی بیولوژیک پایه باکتری 105444 آموزش مجازی آفت کشی بیولوژیک پایه باکتری 495,000 تومان
آموزش مجازی ارزیابی حسی محصولات کشاورزی 105405 آموزش مجازی ارزیابی حسی محصولات کشاورزی 495,000 تومان
آموزش مجازی کارور اصلاح و انتخاب بذر(پیشرفته) 105397 آموزش مجازی کارور اصلاح و انتخاب بذر(پیشرفته) 495,000 تومان
آموزش مجازی کارور اصلاح و انتخاب بذر(مقدماتی) 105378 آموزش مجازی کارور اصلاح و انتخاب بذر(مقدماتی) 495,000 تومان
آموزش مجازی پرورش کینوا 105371 آموزش مجازی پرورش کینوا 495,000 تومان
آموزش مجازی پرورش لگجی 105355 آموزش مجازی پرورش لگجی 495,000 تومان
آموزش مجازی آفت کشی بیولوژیک انسکتاریوم 105349 آموزش مجازی آفت کشی بیولوژیک انسکتاریوم 495,000 تومان
آموزش مجازی کشت کار آکواپونیک (پرورش توأم ماهی و گیاه) 105329 آموزش مجازی کشت کار آکواپونیک (پرورش توأم ماهی و گیاه) 495,000 تومان
آموزش مجازی آفت کشی بیولوژیک پایه نماتود 105322 آموزش مجازی آفت کشی بیولوژیک پایه نماتود 495,000 تومان
آموزش مجازی قارچ چین 105305 آموزش مجازی قارچ چین 495,000 تومان
آموزش مجازی مبانی مدیریت عامل شرکت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی 105291 آموزش مجازی مبانی مدیریت عامل شرکت تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی 495,000 تومان
آموزش مجازی کنترل علف های هرز 105272 آموزش مجازی کنترل علف های هرز 495,000 تومان
آموزش مجازی گل کاری گل های درون خانه ای 105265 آموزش مجازی گل کاری گل های درون خانه ای 495,000 تومان
آموزش مجازی کاشت نهال 105244 آموزش مجازی کاشت نهال 495,000 تومان
آموزش مجازی مراقبت از گیاهان در حال رشد 105238 آموزش مجازی مراقبت از گیاهان در حال رشد 495,000 تومان
آموزش مجازی کاشت 105233 آموزش مجازی کاشت 495,000 تومان
آموزش مجازی کاشت گیاه در گلدان 105226 آموزش مجازی کاشت گیاه در گلدان 495,000 تومان
آموزش مجازی هرس گیاه بادام 105218 آموزش مجازی هرس گیاه بادام 495,000 تومان
آموزش مجازی تولید کننده نهال زیتون 105212 آموزش مجازی تولید کننده نهال زیتون 495,000 تومان
آموزش مجازی انتقال نشاء گل و بوته به گلدان و باغچه 105207 آموزش مجازی انتقال نشاء گل و بوته به گلدان و باغچه 495,000 تومان
آموزش مجازی تولید کننده نهال مثمر و غیر مثمر 105200 آموزش مجازی تولید کننده نهال مثمر و غیر مثمر 495,000 تومان
آموزش مجازی عملیات تعویض گلدان 105193 آموزش مجازی عملیات تعویض گلدان 495,000 تومان
آموزش مجازی تولید نهال قلمه ای 105187 آموزش مجازی تولید نهال قلمه ای 495,000 تومان
آموزش مجازی پیوند زدن گیاه بادام 105181 آموزش مجازی پیوند زدن گیاه بادام 495,000 تومان
آموزش مجازی پرورش دهنده گل محمدی 105176 آموزش مجازی پرورش دهنده گل محمدی 495,000 تومان
آموزش مجازی کاربر تولید کننده شبه بذرها 105172 آموزش مجازی کاربر تولید کننده شبه بذرها 495,000 تومان
آموزش مجازی تغذیه گیاه بادام 105161 آموزش مجازی تغذیه گیاه بادام 495,000 تومان
آموزش مجازی پیوند زنی نهال گردو 105156 آموزش مجازی پیوند زنی نهال گردو 495,000 تومان
آموزش مجازی کنترل هوشمند آبیاری با استفاده از برنامه نرم افزاری 105139 آموزش مجازی کنترل هوشمند آبیاری با استفاده از برنامه نرم افزاری 495,000 تومان
آموزش مجازی پیوند زنی درخت انجیر 105135 آموزش مجازی پیوند زنی درخت انجیر 495,000 تومان
آموزش مجازی مسئول بهینه سازی سایت کشاورزی 105120 آموزش مجازی مسئول بهینه سازی سایت کشاورزی 495,000 تومان
آموزش مجازی تولید کننده گل های پیازی در فضای آزاد 105115 آموزش مجازی تولید کننده گل های پیازی در فضای آزاد 495,000 تومان
آموزش مجازی پرورش فندق 105089 آموزش مجازی پرورش فندق 495,000 تومان
آموزش مجازی طراح و نگهدارنده گل و گیاه 105085 آموزش مجازی طراح و نگهدارنده گل و گیاه 495,000 تومان
آموزش مجازی پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی در منزل 105076 آموزش مجازی پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی در منزل 495,000 تومان
آموزش مجازی تولید کننده گل های شاخه بریده 105068 آموزش مجازی تولید کننده گل های شاخه بریده 495,000 تومان
آموزش مجازی طراحی و احداث کننده توتستان 105063 آموزش مجازی طراحی و احداث کننده توتستان 495,000 تومان
آموزش مجازی کارور کشت بافت درختان چوبی 105052 آموزش مجازی کارور کشت بافت درختان چوبی 495,000 تومان
آموزش مجازی کارور کشت بافت گیاهان زینتی 105040 آموزش مجازی کارور کشت بافت گیاهان زینتی 495,000 تومان
آموزش مجازی تولید نهال توت 105034 آموزش مجازی تولید نهال توت 495,000 تومان
آموزش مجازی تکثیر کننده و پرورش دهنده کاکتوس ها و ساکولنت ها 105030 آموزش مجازی تکثیر کننده و پرورش دهنده کاکتوس ها و ساکولنت ها 495,000 تومان
آموزش مجازی پیوند زن درختان باغی 105016 آموزش مجازی پیوند زن درختان باغی 495,000 تومان
آموزش مجازی پرورش کاکتوس ها 105011 آموزش مجازی پرورش کاکتوس ها 495,000 تومان
آموزش مجازی تکثیر و پرورش گل های آپارتمانی 104996 آموزش مجازی تکثیر و پرورش گل های آپارتمانی 495,000 تومان
آموزش مجازی پرورش انار 104984 آموزش مجازی پرورش انار 495,000 تومان
آموزش مجازی هرس کار 104965 آموزش مجازی هرس کار 495,000 تومان
آموزش مجازی آبیاری باغات و مزارع 104947 آموزش مجازی آبیاری باغات و مزارع 495,000 تومان
آموزش مجازی هرس سبک با ابزار ساده 104888 آموزش مجازی هرس سبک با ابزار ساده 495,000 تومان
آموزش مجازی هرس کاری انجیر 104878 آموزش مجازی هرس کاری انجیر 495,000 تومان
آموزش مجازی فرآوری مواد آلی گیاهی 104871 آموزش مجازی فرآوری مواد آلی گیاهی 495,000 تومان
آموزش مجازی پرورش انواع شمعدانی 104862 آموزش مجازی پرورش انواع شمعدانی 495,000 تومان
آموزش مجازی پرورش دهنده گل در فضای آزاد 104857 آموزش مجازی پرورش دهنده گل در فضای آزاد 495,000 تومان
آموزش مجازی کارور تولید کننده بذر گل ها 104845 آموزش مجازی کارور تولید کننده بذر گل ها 495,000 تومان
آموزش مجازی کشت و پرورش گواوا 104840 آموزش مجازی کشت و پرورش گواوا 495,000 تومان
آموزش مجازی بادام کاری 104792 آموزش مجازی بادام کاری 495,000 تومان
آموزش مجازی دستیار تولید کننده نهال قلمه ای 104784 آموزش مجازی دستیار تولید کننده نهال قلمه ای 495,000 تومان
آموزش مجازی تکثیر و پرورش نوین گل رز 104780 آموزش مجازی تکثیر و پرورش نوین گل رز 495,000 تومان
آموزش مجازی باغداری میوه های گرمسیری خزان دار 104771 آموزش مجازی باغداری میوه های گرمسیری خزان دار 495,000 تومان
آموزش مجازی کارور کشت بافت گیاهان باغی و زراعی 104734 آموزش مجازی کارور کشت بافت گیاهان باغی و زراعی 495,000 تومان
آموزش مجازی کشت درختان و درختچه هاي گرمسیري 104635 آموزش مجازی کشت درختان و درختچه هاي گرمسیري 495,000 تومان
آموزش مجازی دستیار تولید کننده کودهای آلی گیاهی 104628 آموزش مجازی دستیار تولید کننده کودهای آلی گیاهی 495,000 تومان
آموزش مجازی کشت و پرورش انبه 104618 آموزش مجازی کشت و پرورش انبه 495,000 تومان
آموزش مجازی انجیرکاری دیم 104614 آموزش مجازی انجیرکاری دیم 495,000 تومان
آموزش مجازی دستیار تولید کننده گل های گلدانی و سبدهای تزیینی 104608 آموزش مجازی دستیار تولید کننده گل های گلدانی و سبدهای تزیینی 495,000 تومان
آموزش مجازی دستیار باغبان (پیشرفته) 104555 آموزش مجازی دستیار باغبان (پیشرفته) 495,000 تومان
آموزش مجازی طراحی و احداث باغات میوه 104546 آموزش مجازی طراحی و احداث باغات میوه 495,000 تومان
آموزش مجازی دستیار باغبان (مقدماتی) 104511 آموزش مجازی دستیار باغبان (مقدماتی) 495,000 تومان
آموزش مجازی كارگر ماهر توليد گلخانه های هوشمند هيدورپونيك توليد گل 104505 آموزش مجازی كارگر ماهر توليد گلخانه های هوشمند هيدورپونيك توليد گل 495,000 تومان
آموزش مجازی موکاری و مدیریت تاکستان 104481 آموزش مجازی موکاری و مدیریت تاکستان 495,000 تومان
آموزش مجازی دستیار تولید کننده گل های درون خانه ای 104471 آموزش مجازی دستیار تولید کننده گل های درون خانه ای 495,000 تومان
آموزش مجازی مدیرکنترل کیفیت محصولات کشاورزی 104449 آموزش مجازی مدیرکنترل کیفیت محصولات کشاورزی 495,000 تومان
آموزش مجازی دستیار تولید کننده کمپوست 104439 آموزش مجازی دستیار تولید کننده کمپوست 495,000 تومان