0
021284284

لیست دوره های معارف اسلامی

لیست دوره های معارف اسلامی + مدرک معتبر

 
تصویر کد دوره نام دوره آموزش مجازی شهریه پایه مشاهده جزئيات و ثبت نام
آموزش مجازی متون فقه 16060 آموزش مجازی متون فقه 495,000 تومان
آموزش مجازی مربي روخواني و روانخواني قرآن کريم 70240 آموزش مجازی مربي روخواني و روانخواني قرآن کريم 796,000 تومان
آموزش مجازی مربی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم 70220 آموزش مجازی مربی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم 798,000 تومان
آموزش مجازی مدیریت فرهنگی بقاع متبرکه 18766 آموزش مجازی مدیریت فرهنگی بقاع متبرکه 390,000 تومان
آموزش مجازی اصول فقه 16064 آموزش مجازی اصول فقه 390,000 تومان
آموزش مجازی آشنایی با حقوق بشر 39928 آموزش مجازی آشنایی با حقوق بشر 390,000 تومان
آموزش مجازی مناسک حج 9314 آموزش مجازی مناسک حج 390,000 تومان
آموزش مجازی آشنایی با مکتب های فلسفی و ادیان 32858 آموزش مجازی آشنایی با مکتب های فلسفی و ادیان 390,000 تومان
آموزش مجازی تفسیر موضوعی قرآن کریم 78824 آموزش مجازی تفسیر موضوعی قرآن کریم 390,000 تومان
آموزش مجازی تذکر لسانی امر معروف نهی منکر 70243 آموزش مجازی تذکر لسانی امر معروف نهی منکر 390,000 تومان
آموزش مجازي روخواني روان خواني قرآن کريم 70237 آموزش مجازي روخواني روان خواني قرآن کريم 390,000 تومان
آموزش مجازی امر به معروف نهی از منکر 70234 آموزش مجازی امر به معروف نهی از منکر 390,000 تومان