0
021284284
محتوای معرفی کتاب

دوره آموزشی مشاور خرید و فروش اتومبیل Car sales consultant E-learning

مشاور خرید و فروش اتومبیل در حوزه خدمات اموزشی بوده و شایستگی هایی از قبیل ایجاد ارتباط موثر واتحادیه هاای صنف، بررسی روابط حقوقی اشخاص در خصوص معامالت اتومبیل و بکارگیری تکنیک های تبلیغ رادارا بوده و این شغل با ...
1 2 3 7