0
021284284
محتوای آموزش مجازی مربیگری و تدریس

دوره آموزشی مراقبت از آزمون Care of Test E-learning

مراقبت از آزمون یکی از شایستگی های شغل کارشناس آزمون در حوزه خدمات آموزشی بوده و شامل کارهایی از قبیل : کاربرد رفتار سازمانی، بکارگیری دستورالعمل، قوانین و اطلاعات عمومی ویژه مراقب ، اجرای وظایف مراقبت از آزمون قبل ازشروع ...

دوره آموزشی تدوین کننده استاندارد آموزشی Editor of Educational Standard E-learningA

دوره آموزشی تدوین کننده استاندارد آموزشی Editor of Educational Standard E-learningA تدوین کننده استاندارد آموزشی در حوزه خدمات آموزشی بوده و شایستگی های از قبیل تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار ، تهیه استاندارد حرفه و شغل ، سازماندهی و ...

دوره آموزشی بررسی نظام های آموزش فنی و حرفه ای Surveying the technical and vocational education systems E-learning

مهارت بررسی نظام های آموزش فنی و حرفه ای در حوزه خدمات گروه شغلی خدمات آموزشی می باشد و شامل کارهای: بررسی انواع نظام های آموزشی (رسمی و غیررسمی)- بررسی انواع آموزش های فنی و حرفه ای رسمی و غیر ...

دوره آموزشی مشاوره و هدایت آموزشی Educational counseling and guiding E-learningA

دوره آموزشی مشاوره و هدایت آموزشی Educational counseling and guiding E-learningA " مشاوره، مشورت و دریافت کمک اطلاعاتی دربارهٔ یک موضوع است که بین مراجع (کمک‌گیرنده) و متخصص (مشاور) انجام می‌گیرد. مشاوره در موضوعات و زمینه‌های مختلف علمی و برای ...
دوره آموزشی مربی مهد کودک kindergarten trainer E-learningA

دوره آموزشی مربی مهد کودک kindergarten trainer E-learningA

دوره آموزشی مربی مهد کودک kindergarten trainer E-learningA مربی مهد کودک از مشاغل حوزه خدمات آموزشی می باشد که شامل شایستگی های بررسی نیازها و غرایز کودکان در سنین رشد، تغذیه اطفال، برنامه ریزی فعالیت های اساسی و جنبی برحسب ...

دوره آموزشی مربی سواد آموزی(سطح سه)Literacy Trainer (Level Three) E-learning

استاندارد آموزش شایستگی مربی سواد آموزی (سطح سه) جزو مشاغل گروه خدمات آموزشی بوده و شامل شایستگی ها به شرح ذیل می باشد: ، سنجش و ارزشیابی در سوادآموزی بزرگساالن، بکار گیری آئین نگارش در سواد آموزی بزرگساالن، بکارگیری تکنولوژی ...

دوره آموزشی مربی سواد آموزی(سطح دو) Literacy Trainer (Level Two) E-learning

استاندارد آموزش شایستگی مربی سوادآموزی(سطح دو) جزو مشاغل گروه خدمات آموزشی بوده و شامل شایستگی ها به شرح ذیل می باشد: نظارت و راهنمایی و هدایت تحصیلی و یادگیری ، بکارگیری اصول ایمنی و کمک های اولیه ، آموزش مداوم ...

دوره آموزشی مربی سواد آموزی(سطح یک) Literacy Trainer (Level One) E-learning

استاندارد آموزش شغل مربی سواد آموزی (سطح یک)جزو مشاغل گروه خدمات آموزشی بوده و شامل شایستگی هایی به شرح ذیل می باشد : بررسی و بکارگیری روانشناسی تربیتی و مبانی تعلیم و تربیت اسلامی در آموزش بزرگسالان، بکارگیری روشها و ...

دوره آموزشی مدیریت بر حوزه آزمون Managing the scope of test E-learningA

دوره آموزشی مدیریت بر حوزه آزمون Managing the scope of test E-learningA مدیریت برحوزه آزمون یکی از شایستگیهای شغل کارشناس آزمون در حوزه خدمات آموزشی بوده و شامل کارهایی از قبیل کاربرد رفتار سازمانی، بهکارگیری دستورالعمل، قوانین و اطلاعات عمومی ...

دوره آموزشی مدیریت اضطراب و بیان نافذ The penetrant expression and anxiety management E-learning

مدیریت اضطراب و بیان نافذ در حوزه خدمات آموزشی است و کارهای مدیریت اضطراب و بیان نافذ و گفتار تاثیرگذار را بر می گیرد.
1 2 3 4 5 6