0
021284284
محتوای آموزش مجازی مربیگری و تدریس
9

دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی (پیشرفته ) Life Skills Coaching (Advanced) E-learningA

آموزش مربیگری مهارت های زندگی- پیشرفته : دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مربیگری مهارت های زندگی- پیشرفته زندگی مهارت هایی دارد که توانایی اجتماعی و روحی فرد را افزایش می دهند و موجب می شوند تا او ...
1 4 5 6 7 8 57