0
021284284
محتوای آموزش مجازی دوره های پر مخاطب

دوره آموزشی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد budgeting based on the function E-learningA

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد عوامل «صرفه‌جویی» و «اثربخشی» را به ابعاد سنتی بودجه‌ریزی اضافه می‌کند. این نظام بین «کارایی» و «اثربخشی» تمایز قایل می‌شود. در«کارایی» استفاده مفید از منابع مورد نظر است، در حالی که ...
1 2 3 52