0
021284284
محتوای آموزش مجازی مدیریت

کنترلر کیفیتQuality controller E-learning

کنترلر کیفیت شغلی است در حوزه مدیریت و صنایع که قادر به تعیین سطوح کیفیت و مرغوبیت کالا بازرسی مواد و قطعار و جریان تولید - نمونه گیری از مواد و قطعات و کنترل کیفیت آنها - تحلیل داده ها با استفاده ...

مدیر تولیدproduction manager E-learningB

آموزش مدیر تولید: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مدیر تولید شغلی است در حوزه مدیریت صنایع که در آن فعالیتهایی از قبیل برنامه ریزی ، سازماندهی و نظارت بر عملیات تولیدی ، برنامه ریزی و کنترل فعالیتها ...

مدیر ممیزی داخلیInternal Audit Manager E-learning

هدف از تـدوین ایـن روش اجرایـی تشـریح فعالیـتهـای ممیـزی داخلـی جهـت اطمینان از اجرای دقیق مستندات و حفظ و افـزایش اثربخشـی سیسـتم مـدیریت کیفیت شرکت میباشد. تـیم ممیـزی داخلـی بـه پیشـنهاد نماینـده مـدیریت و تأییـد مـدیرعامل انتخـاب میگردند. نماینده مدیریت ...

کارشناس تضمین کیفیتQuality Assurance Specialist E-learningB

مسئول تضمین کیفیت از زیر مجموعه های مدیر کارخانه می باشد، و مأموریت وی عبارت است از هماهنگی و نظارت و احراز کلیه امور تضمین کیفیت داخل و خارج شرکت. اختیارات تماس با : کلیه مدیران موازی سازمان هم رده، ...

مدیرامور مهندسی و تعمیرات Engineering and Repairs affairs Manager E-learning

مدیر امور مهندسی و تعمیرات شغلی است از مشاغل حوزه مدیریت و صنایع که شاغلان این شغل مسئولیت صیانت و بهره برداری از تجهیزات و ماشین آلات در هر صنعت و بخش های صنعتی و تولیدی را بر عهده دارند. شاغلان ...
مهندس کامپیوتر در مدیریت زمان و اولویت

مهندس کامپیوتر در مدیریت زمان و اولویت Computer Engineer in managing time and Priority E-learningB

مهندس کامپیوتر در مدیریت زمان و اولویت یک مهندس کامپیوتر است که در مراکز کامپیوتر , IT , IC, IKT و شرکتها و سازمان ها و پارک های تکنولوژی می تواند با تیمهای مهندسی مدیریت پروژه های مربوطه همکاری لازم ...
مهندس کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه

مهندس کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه Computer Engineer in Project Quality Management E-learning

آموزش مهندس کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه : دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مهندس کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه مهندس کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه یک کارشناس ارشد کامپیوتر است که علاوه بر رهبری و مدیریت پروژه ...
37102 1

دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش هوا فضاTop Management Professional DBA Business Aerospace Trends E-learning

آموزش مدیریت DBA گرایش هوا فضا: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مدیریت DBA گرایش هوا فضا درباره مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA)DBA  مخفف Doctorate of Business Administration است ولی با دکترای رشته های مهندسی و علوم ...
37097 1

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش هوا فضا Master of Business Administration( MBA) management- Aerospace tendency E-learning

آموزش MBA گرایش هوافضا : دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی MBA گرایش هوافضا مهندسی هوافضا، شاخه‌ای است از مهندسی که با طراحی هواپیما، فضاپیما، و مسائل و موضوعات وابسته به آن‌ها سر وکار دارد. اغلب اوقات، از ...
1 2 3 4 5 6 16