0
021284284
محتوای آموزش مجازی مدیریت
PBA مدیریت بهداشت

دوره آموزشی PBA مدیریت بهداشتPBA Health Management E-learning

مدیریت بهداشت دربرگیرنده مجموعه فعالیت های مدیریت شامل برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، رهبری،کنترل و ... در عرصه بهداشت و درمان است. مدیر خدمات بهداشتی و درمانی باید قادر باشد نیازهای داخلی و خارجی سازمان را شناسایی کرده و به آنها پاسخ ...
PBA مدیریت حرفه ای بهداشت ، ایمنی

دوره آموزشی PBA مدیریت حرفه ای بهداشت ، ایمنیPBA Professional Health, Safety Management E-learning B

دوره آموزشی PBA مدیریت حرفه ای بهداشت ، ایمنیPBA Professional Health, Safety Management E-learning B آشنایی با دوره مدیریت حرفه ای بهداشت و ایمنی :دانش مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی در اصل فن پیشگیری از عوامل خطرزای فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی ...
PBA مدیریت حرفه ای و نوین منابع انسانی

دوره آموزشی PBA مدیریت حرفه ای و نوین منابع انسانیPBA Professional and Modern Human Resource Management E-learning

چکیده ای از دوره مدیریت حرفه ای و نوین منابع انسانی : تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی به مثابه انواع تعهد ، محور بحث و مطالعه پژوهشگران مدیریت و رفتار سازمانی طی چند دهه اخیر است . بخش عمده ای ...
PBA مدیریت حرفه ای عملکرد کارکنان

دوره آموزشی PBA مدیریت حرفه ای عملکرد کارکنان PBA Professional Staff Performance Management E-learning

ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران هر موسسه بزرگ و یا مجموع کارکنان موسسات دولتی که تحت عناوین تعیین شایستگی، ارزیابی عملکرد و نظیر اینها در تئوری و عمل مطرح می‌شود ازجمله ابزارها و وسایل موثر در مدیریت منابع انسانی است ...

مدیریت حفاظت فیزیکیPhysical Protection Management E-learning

آموزش مدیریت حفاظت فیزیکی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مدیریت حفاظت فیزیکی بخشی از حفاظت که مرتبط با اقدامات فیزیکی طراحی شده به جهت محافظت از پرسنل، جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به تجهیزات، مؤسسات نظامی، امکانات ...
مدیریت شبکه های توزیع

مدیریت شبکه های توزیع Distribution Network Management E-learning

دوره آموزشی مدیریت شبکه های توزیع + مدرک فنی حرفه ای مدیریت شبکه های توزیع Distribution Network Management E-learning آموزش مجازی مدیریت شبکه های توزیع : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ...

تدارکات خارجیExternal procurement E-learning

دوره آموزشی تدارکات خارجی + مدرک فنی حرفه ای تدارکات خارجی External procurement E-learning آموزش مجازی تدارکات خارجی : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره تدارکات ...

بازاریابی مستقیمDirect marketing E-learning

آموزش بازاریابی مستقیم: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی بازاریابی مستقیم نوعی از بازاریابی است که مستقیماً با مشتری مشکوک ارتباط برقرار می‌شود. در این روش، افرادی که بازاریابی می‌شوند مستقیماً از بازار هدف انتخاب می‌شوند.نقطه مقابل بازاریابی مستقیم، بازاریابی غیر مستقیم نام گرفته‌است، ...

بازاریابی تلفنی Telephone marketing E-learningA

بازاریابی تلفنی شایستگی از گروه شغلی امور مالی و بازرگانی حوزه خدمات است و شامل کارهای شناسایی اصول و مفاهیم بازاریابی، شناسایی عناصر اصلی ارتباط تلفنی ، فرآیند بازاریابی تلفنی می باشد و با مشاغل بازاریاب و فروشنده در ارتباط ...

بازاریاب شبکه ایNetwork Marketing E-learning

دوره آموزشی بازاریاب شبکه ای + مدرک فنی حرفه ای بازاریاب شبکه ای Network Marketing E-learning آموزش مجازی بازاریاب شبکه ای : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دورهما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام ...
1 2 3 4 16