عضویت

نمونه قرارداد بيع قطعی آپارتمان با سند تفكيكي

بيع قطعی آپارتمان با سند تفكيكي

فروشنده : آقای / خانم  ……………… فرزند :………………………. بشناسنامه شماره ……… …. صادره ….. ……………. .. متولد ………………… به شماره ملی …………… ساکن …. … ……. …………………… ………………… ……………………… …………. …………….. ……………….

خریدار : آقای / خانم ……………………………. فرزند : ………………………. بشناسنامه شماره …………………. صادره …………………. متولد ………………. به شماره ملی …. …………………….. ساکن ….. ………………….  …………………… ………….. ……………………. ……… …………………. …………..

مورد معامله : تمامی یک دستگاه آپارتمان / کاشانه مسکونی / تجاری طبقه ….. ……….. در حد …….  ……… به پلاک و شماره ………………. به مساحت ………….. ………….. متر مربع مجزا شده از پلاک ………………… واقع در بخش ……………… ثبت شده ………… در صفحه جلد ……….. ذیل شماره       …………. دفتر املاک ………………. محدوده برابر حدود مندرج در صورت مجلس تفکیکی شماره ………………………………. تنظیمی اداره ثبت اسناد و املاک …………….. به شرح آتی البیان ……………… شمالاً ………………………… شرقاً …………………… جنوباً …………………………. غرباً ………………………. با جمیع متعلقات و مشترکات مشاعات و مختصات و لواحق و توابع و نمائات قانونی و شرعی و عرفی آن منجمله امتیازات و اشتراکات آب و فاضلاب شماره …………………………. برق شماره ………………………… و گاز شماره …………………………………. که منافع آن حسب الاظهارهما قبلاً به کسی واگذار نشده است و طرفین نسبت به موردمعامله بصیرت لازمه و اطلاع کامله دارند و رقبه و ملک مورد معامله صحیح و سالم به تصرف و قبض خریدار داده شد و وی اقرار به قبض و تصرف می نماید .

بهاء و قیمت مورد معامله : مبلغ …………………………………… ريال وجه رایج که تمامی آن نقداً تسلیم فروشنده نامبرده بالا گردید و فرد اخیر الذکر نسبت به این موضوع معترف و مقر می باشد و اسقاط کافه ی خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار از متعاملین به عمل آمد و نامبردگان با علم و اطلاع به مفاد بخش نامه 130/10 – 14/1/58 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دائر به ممنوع المعامله نبودن ، اقدام به انجام معامله موضوع این سند نمودند. ضمناً فروشنده با علم و اقرار به مالکیت مورد معامله و قبول مسئولیت کشف فساد در آن به مدت ده سال و خریدار نیز با قبول مالکیت وی در آن و طرفین با آگاهی و وقوف کامل و علم و اقرار به خصوصیات و مشخصات و کم و کیف و مستحقٌ للغیر نبودن مورد معامله و بلا معارض بودن آن و با مسئولیت تامه و کامله خود و قبول مسئولیت های مترتبه قانونی تحت هر عنوان این سند و دفتر مربوطه را امضاء نمودند . این سند به استناد جوابیه استعلامات ادارات و مراجع ذیل الذکر که متعاملین از مفاد و مندرجات آن از هر حیث و جهت و از صدر تا ذیل مطلع می باشند ، تنظیم و تحریر و تسطیر گردید .

1) نامه شماره   ……………………………. امور اقتصادی و دارایی …………….

2) نامه شماره   ……………………………. اداره ثبت اسناد و املاک …………..

3) نامه شماره ……………………………. شهرداری …………… پایان کار / گواهی عدم خلاف شماره  ………………………….. شهرداری ……………………

4) نامه شماره  ………………………….. تأمین اجتماعی ………………………… و از آنجا که اخذ استعلامات آب ، فاضلاب ، برق و گاز مورد معامله میسر نگردیده ، لذا خریدار متعهد به پرداخت بدهی های احتمالی گردید . به تاریخ    /   /        هجری شمسی .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *