0
021284284

قرارداد فروش اقساطي از بانك

نمونه قرارداد فروش اقساطي از بانك

پيرو قرارداد مشاركت مدني شماره                      مورخ                      تنظيمي              بانك كليه حقوق سهم الشركه خود ناشي از                        قسمتي از / تمام : قرارداد مذكور را
به :                                (نامبرده در ذيل ) صلح و واگذار نمود كه بنا به تقاضاي نامبرده و موافقت بانك قراردادي در اجراي مواد 13 و 14 قرارداد مرقوم بين امضا كنندگان ذيل :

الف :

ساكن :

كه از اين به بعد بدهكار ناميده مي شود از يك طرف و :

ب: بانك                              مقيم :

با نمايندگي                   داراي شماره شناسنامه                 صادره از               به موجب معرفي نامه شماره         صادره از                 كه از اين پس اختصاراً بانك ناميده مي شود از طرف ديگر ، منعقد مي گردد و طرفين ملزم به انجام تعهدات آن به شرح آتي مي باشند :

ماده 1- بدهكار با امضاي اين قرارداد قبول نمود و متعهد گرديد مبلغ                     ريال بدهي مربوط را در       قسط متوالي ماهانه از قرار تعداد               قسط متوالي و مساوي و به قرار قطعي مبلغ               ريال و يك قسط آخر به مبلغ            ريال كه سررسيد بدهكار موظف است در سررسيد آخرين قسط آنچه كه از قسط و يا ساير هزينه هاي قانوني متعلقه و مطالبات ناشي از اين قرارداد بر ذمه و دين ثابت وي ،باقي مانده باشد ، يكجا به بانك بپردازد.

ماده 2-در صورت تاخير بدهكار پرداخت هر يك از اقساط ، مبلغي به ماخذ 12% (دوازده درصد )در سال بر ذمه وي تعلق خواهد گرفت كه طبق روش معمول بانك ، محاسبه و وصول مي گردد .

ماده 3- بدهكار به منظور توثيق و تامين بدهي مذكور در ماده يك اين قرارداد و ساير مطالبات ناشي از اين قرارداد شش دانگ ملك مذكور در ماده 13 اين قرارداد را در رهن بانك ، قرارداده و بانك پس از تصرف موقت مورد رهن ، مجدداً آن را تحويل بدهكار داد تا در مدت قرارداد ، به طور اماني از آن استيفاء منفعت نمايد و بدهكار اقرار به تصرف مورد رهن نمود.

ماده 4- تمامي مورد رهن تا استهلاك كامل بدهي بدهكار ناشي از اين قرارداد در رهن بانك باقي خواهد ماند و بانك در هر مورد براي وصول هر مبلغ از مطالبات خود ، حق استفاده از تمامي مورد رهن را طبق قانون دارد.

ماده 5- بدهكار مكلف و موظف است كه از مورد رهن فقط به منظور محل سكونت خود و اعضاء تحت تكفل خويش استفاده نمايد و بانك حق دارد هر موقع كه لازم بداند و بخواهد از مورد رهن بازديد نمايد و بدهكار موظف است همواره موجبات اين بازديد را فراهم آورد.

ماده 6- بدهكار حق ندارد بدون اجازه قبلي و كتبي بانك ، در مورد رهن تغيير ايجاد نمايد .

ماده 7- بدهكار حق ندارد تا پايان مدت قرارداد تا بازپرداخت كليه ديون خود ، هيچ يك از حقوق خود را نسبت به مورد رهن براي ديگري ايجاد حق نمايد.

ماده 8- هرگونه افزايشي در مورد رهن بدون استثناء اعم از متصل و منفصل جزء وثيقه بانك بوده و تاثير در اقدامات اجرايي نخواهد داشت.

ماده 9- بدهكار مكلف است مورد رهن را در قبال خطر حريق نزد بيمه گر مورد قبول بانك و به هر مبلغ و مدتي كه بانك بخواهد به نفع بانك بيمه نموده و بيمه نامه را همزمان تا تاريخ امضاي اين قرارداد به بانك تسليم نمايد ، در غير اين صورت بانك حق دارد مورد رهن را به هزينه بدهكار بيمه نموده و هزينه پرداختي را به حساب وي منظور نمايد و ضميمه اقساط ماهانه وصول نمايد.

ماده 10- بانك حق دارد كليه بدهي موضوع اين قرارداد را از نظر فوت بدهكار نزد هر يك از موسسات بيمه به نفع خود به هر ترتيبي كه صلاح بداند ، بيمه عمر نموده و حق بيمه را مقسطاً يا به هر ترتيب كه صلاح بداند از بدهكار مطالبه و دريافت نمايد.

ماده 11- بدهكار با امضاء اين قرارداد ، كليه خيارات خصوصاً خيار غبن فاحش را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده 12- چنانچه بدهكار بر خلاف هر يك از شروط و مواد اين قرارداد رفتار نمايد و يا در پرداخت هر يك از اقساط تاخير كند ، كليه بدهي وي ناشي از اين قرارداد تبديل به دين حال گرديده و بدهكار با امضاي اين قرارداد قبول نمود كه مبلغي به ماخذ 12% در سال نسبت به اصل بدهي بر ذمه وي تعلق خواهد گرفت كه طبق روش بانك محاسبه و وصل مي گردد و بانك مي تواند مطالبات خود را از طريق صدور اجراييه استيفاء و وصول نمايد .

تشخيص بانك در خصوص تخلف بدهكار از ايفاي تعهدات و شروط مندرج در اين قرارداد و اعلام ميزان بدهي بدهكار معتبر بوده و جهت صدور اجراييه كافي مي باشد و بدهكار حق هرگونه ايراد و اعتراض را در اين مورد از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده 13- مورد رهن عبارت است از :

ماده 14- با تنظيم و امضاء اين سند بالطبيعه سند قرارداد مشاركت مدني اولي الذكر ملغي اثر بوده و از مورد رهن آن فك رهن مي گردد.

ساير مستندات :

1- پاسخ استعلاميه شماره             ثبت منطقه              تهران

2- گواهي پايان ساختمان شماره                شهرداري منطقه               تهران

تاريخ :

محل امضاء:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *