×

مقالات علمی و آموزشی قرارداد خرید و فروش

نمونه قرارداد خريد سلف در قبال وثيقه غيرمنقول

شما اینجا هستید : بنیاد آموزش مجازی ایرانیان > قرارداد خرید و فروش > نمونه قرارداد خريد سلف در قبال وثيقه غيرمنقول

نمونه قرارداد خريد سلف در قبال وثيقه غيرمنقول

نمونه قرارداد خريد سلف در قبال وثيقه غير منقول

اين قرارداد بين شركت / كارخانه …………………………… …………………. ………………. ………………. (كليه مشخصات ثبتي ) ……………………………. ………………………. …………… ……………………….

به نشاني ………………………….. كه در اين قرارداد فروشنده ناميده مي شود از يك طرف و بانك …….. به نشاني ……………………….. كه در اين قرارداد بانك ناميده مي شود از طرف ديگر منعقد مي گردد .

ماده 1- كالاي موضوع اين قرارداد عبارت است از :

تعداد ……………………………………………………………………………………….

قيمت واحد …………………………………………………………………………………..

مبلغ كل ……………………………………………………………………………………….

كه فروشنده متعهد و ملتزم گرديد در تاريخ ………. بدون هيچ گونه عذري به بانك تسليم و تحويل و برگ رسيد اخذ نمايد .

ماده 2- بانك مبلغ ……….. ريال بهاء كل كالاي موضوع ماده 1 اين قرارداد را به فروشنده يك جا پرداخت و فروشنده اقرار به دريافت آن نمود .

ماده 3- شرايط قرارداد به شرح زير است :

الف – فروشنده متعهد گريد كالاي مورد اين قرارداد  را عينا مطابق با خصوصيات و مشخصاتي كه در ماده 1 منعكس است بدون تاخير ، صحيح و سالم تحويل بانك نمايد .

ب- محل تحويل كالاي موضوع اين قرارداد ………….. مي باشد .

هزينه حمل و ساير هزينه هاي احتمالي مربوطه به عهده  فروشنده است .

تبصره : فروشنده متعهد است كالاي مورد معامله را به محض توليد يا جمع آوري به هزينه خود به نفع بانك بيمه نمايد.

ج- در صورتي كه مورد معامله به تشخيص بانك از جهت خصوصيات و كيفيات و مرغوبيت و غيره مطابق شرايط توافق شده در اين قرارداد نباشد بانك حق دارد كه از تحويل كالا خودداري و به ترتيبي كه در اين قرارداد قيد گرديده عمل نمايد . در صورتي كه مورد معامله تحويلي بهتر از آن  باشد كه در اين قرارداد ذكر شده بانك وجهي علاوه بر مبلغ اين قرارداد پرداخت نخواهد نمود .

د- هرگاه فروشنده به هر علتي مورد معامله را در موعد مقرر تحويل بانك ننمايد و يا كالاي آماده براي تحويل ، مطابق مشخصات مندرج در اين قرارداد نباشد بانك مخير است به يكي از طرق زير عمل نمايد :

بانك به تشخيص خود مهلت مناسبي براي تسليم و تحويل مورد معامله بدهد . در غير اين صورت چنانچه قيمت واحد مورد توافق قبلي ، مورد قبول بانك نباشد ، بانك حق دارد به تشخيص خود در قيمت واحد تجديد نظر به عمل آورد و نظري كه اعلام خواهد كرد براي فروشنده قطعي و متبع خواهد بود.

بانك با دريافت كالاي مشابه مورد معامله موفقت نمايد . تعيين مشخصات كالاي مشابه ،‌جهت كميت و كيفيت آن با بانك خواهد بود .

بانك معامله را فسخ وبا اخذ تصميم در مورد ميزان مطالبه خود نسبت به وصول آن اقدام نمايد .

ماده4- هر گاه فروشنده از تحويل كالاي مورد اين قرارداد در موعد مقرر به هر علتي امتناع نمايد و هيچ يك از طريق پيش بيني شده در بند ماده 3 اين قرارداد نتواند مورد قبول بانك واقع شود ، چون كالاي مورد قرارداد بر ذمه فروشنده صورت دين دارد كه بايستي به بانك رد نمايد لذا فروشنده متعهد و ملتزم به رد كالاي مورد قبول قرارداد به بانك مي باشد.

ماده 5- در صورتي كه بانك نتواند هيچ يك از علل تحويل كالاي مورد اين قرارداد را در سررسيد از فروشنده بپذيرد ،‌ميزان مطالبه خود را بر اساس قيمت روز كالاي مورد قرارداد ،‌محاسبه خواهد نمود .

 ماده 6- چنانچه فروشنده  قبل از سر رسيد به بانك اطلاع دهد كه در سر رسيد قادر به انجام تعهد خود نمي باشد و بانك علل مربوطه را بپذيرد  ضمن اعلام فسخ ، ميزان مطالبه بانك معادل مبلغ كل اين قرارداد به اضافه جريمه اي بابت عدم ايفاي تعهد  فروشنده بالغ بر ….. ريال خواهد بود كه فروشنده متعهد و ملتزم به پرداخت آن مي باشد .

ماده 7- فروشنده براي تضمين انجام تعهدات مندرج در اين قرارداد اموال ( مشخصات كامل مورد وثيقه ذكر گردد ) به موجب سند رسمي در وثيقه بانك قرارداد كه در صورت استنكاف فروشنده از پرداخت بدهي خود ، بانك حق دارد حقوق خود را از محل مورد وثيقه استيفاء نمايد و در صورت لزوم بانك حق دارد از هر نوع حساب و موجودي فروشنده نزد خود جهت استيفاء مطالبات و حقوق خود ناشي از تخلفات فروشنده راساً برداشت نمايد و در صورت عدم تكافو از مورد وثيقه استيفاء ‌حق نمايد .

ضمناً حسب اقرار طرفين قبض و اقباضي صورت گرفت و مورد وثيقه امانتاً صحيح و سالم مجدداً به تصرف فروشنده داده شد و فروشنده ضمن اقرار به تصرف تعهد نمود كه :

اولاً : از هر گونه معامله ناقل يا نتيجه بخش نقل از هر حيث و هر جهت و تحت هر عنوان اعم از قطعي و شرطي ، وكالت و …………. نسبت به مورد وثيقه خودداري نمايد .

ثانياً : بدون موافقت بانك در مورد وثيقه تغييري ايجاد ننمايد .

 ثالثاً :  مورد وثيقه را همه ساله در قبال خطر حريق نزد بيمه گر مورد قبول بانك به هر مبلغ و مدتي كه بانك بخواهد به نفع بانك بيمه نموده و بيمه نامه را تحويل بانك دهد در غير اين صورت بانك حق دارد مورد وثيقه را وكالتاً از طرف فروشنده به هزينه خود بيمه نموده و مبلغ هزينه شده را به حساب بدهي فروشنده منظور نمايد . وكالت اخير ضمن عقد خارج لازم به بانك تفويض شد و تا فك اين سند به قوت خود باقي است .

رابعاً : از انجام هر اقدامي كه موجب نقصان بهاي مورد وثيقه باشد خودداري نمايد و در صورتي كه مورد وثيقه نياز به تعميرات داشته باشد به هزينه خود نسبت به تعمير آن  اقدام نمايد . ضمناً قبول نمود كه چنانچه قبل از فك اين سند تمام يا قسمتي از مورد وثيقه در معرض اجراي طرح هاي موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري و امثال آن قرار گيرد ، بانك به قائم مقامي بدهكار وكيل بلا عزل و وصي بعد از فوت اوست كه كليه تشريفات قانوني را از قبيل انتخاب كارشناس ، اعتراض به ارزيابي ، حضور در كمسيون هاي ذيصلاح ، همچنين توافق در تقويم را انجام دهد و با امضا اسناد و دفاتر مربوطه وجوهي را كه از طرف موسسه ذيربط در قبال تملك تمام يا قسمتي از مورد وثيقه پرداخت خواهد شد نقداً يا تقسيطاً دريافت كند و پس از كسر و احتساب هزينه هاي متعلقه ، باقيمانده را بابت مطالبات خود محسوب دارد و چنانچه بهاي ملك در صندوق ثبت يا دادگستري توديع شده باشد بانك حق دريافت وجوه سپرده را خواهد داشت .

 خامساً : در صورتي كه در مورد وثيقه علاوه بر مستحدثات فعلي ، مستحدثات ديگري بوجود آورد و يا در مستحدثات فعلي تغييراتي داده شود ، اعياني احداثي نيز جزء مورد وثيقه بوده و به هر حال مستحدثات جديد و تغييرات انجام شده مانع از اجراي ماده 34 ثبت نخواهد بود .

دیدگاه شما نسبت به این موضوع چیست ؟

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

01 ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
02 دریافت بسته آموزشی و مطالعه محتوا
03 شرکت در ارزیابی آنلاین و ارسال پروژه
04 دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

فرم درخواست مشاوره رایگان :

اهدافی که تمایل دارید بنیاد در راه رسیدن به آن ها مشاور شما باشد :

ویدئوهای آموزشی رایگان

چگونه موز سیاه شده را زرد کنیم

کلید موفقیت چیست؟ ثابت قدمی

چرا مدرسه ای بر روی ابر ها باید ساخته شود؟

ایا ضریب هوشی ما بیشتر از نیاکانمان است؟

چگونه از مغز ها یاد بگیریم؟

چگونه پس انداز کنیم؟

چگونه گاز طبیعی را به انرژی تبدیل کنیم؟

چگونه به گرسنگی پایان دهیم؟

چگونه سیاره ای شاد داشته باشیم؟

جرا ما به اکتشاف نیاز داریم؟

جگونه درک متفاوتی ازخوشبختی داشته باشیم؟

چگونه یک چنگل بسازیم؟

پیشرفت در عصر تصاویر سه بعدی

چگونه فناوری تغییر شکل اینده را تغییر میدهد؟

چگونه به کودکان کار با کامپیوتر را اموزش دهیم؟

چگونه جرم ها با هواپیما جابجا میشوند؟

چگونه بچه ها را به یاد گیری تشویق کنیم؟

چگونه طراحی بهتری داشته باشیم؟

چرا طراحی پرچم ها طاحی بدی دارند؟

چگونگی رفتن به درون کامپیوتر و برداشتن یک پیکسل

چگونه فقر را کاهش دهیم؟

چگونه اینده ای بدون ترافیک داشته باشیم؟

اثر معماری که حس میکند و پاسخ میدهد

چگونه وسایل دور ریختنی را به اسباب بازی تبدیل کنیم؟

چگونه میتوان از مواد خام توستر ساخت؟

چگونه مسایل پیچیده را اسان کنیم؟

ساخت گوش مصنوعی

چگونه خلاقیت جمعی را مدیریت کنیم؟

اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد:

هلدینگ توسعه دهندگان:

۰۲۱۲۸۴۲۸۴

کارشناس آموزش ۱:

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

کارشناس آموزش ۲:

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

کارشناس آموزش ۴:

۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴

کارشناس آموزش ۵:

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

واحد صدور و استعلام:

۰۹۳۳۰۰۷۷۲۸۴

مدیر بازرگانی|نمایندگی:

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

مدیر انتشارات دیجیتال|محتوا:

۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴

مدیر روابط عمومی:

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۲

کارت ویزیت

آموزش رایگان صوتی و PDF

کتاب الکترونیکی PDF کشف توانمندی ها مارکوس باکینگهام و دونالد کلیفتون

کتاب الکترونیکی PDF معجزه گفت و گو از سوزان هیت لر

کتاب الکترونیکی PDF بخواهید تا به شما داده شود از جری هیکس

کتاب الکترونیکی PDF قدرت عادت از چارلز داهیگ

کتاب الکترونیکی PDF مسلخ باور از بهرام باعزت

دانلود کتاب صوتی و PDF چهار میثاق از دون میگوئل روئیز

کتاب صوتی جادوی جهت دار کردن زندگی از برایان تریسی

کتاب صوتی زندگی با عشق چه زیباست از لئو بوسگالیا

دانلود کتاب صوتی قطار سرعت به سوی ثروت از دارن هاردی

کتاب صوتی احساس بهتر ،بهتر شدن و بهتر ماندن از آلبرت آلیس

کتاب صوتی گامهای بلند برای کسب مهارت در زندگی از آنتونی رابینز

کتاب الکترونیکی PDF رسیدن به استقلال مالی از برایان تریسی

کتاب الکترونیکی PDF سلامت روحی و عاطفی برای خانم های جوان از سید علی ناصری

کتاب صوتی و PDF راز موفقیت از آنتونی رابینز

کتاب الکترونیکی PDF چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

کتاب صوتی و PDF رازهایی درباره زنان از باربارا دی آنجلیس

کتاب صوتی فروشنده یک دقیقه ای از اسپنسر جانسون

کتاب صوتی به سوی کامیابی از آنتونی رابینز

کتاب الکترونیکی PDF مطلع مهر از امیر حسین بانکی‌پورفرد

کتاب الکترونیکی PDF کاش قبل از ازدواج می دانستم از گری چپمن

در هر کسب و کاری که هستید ما به شما کمک می کنیم تا رزومه فردی و رزومه بنگاه اقتصادی خود را تقویت نمایید و فروش خود را افزایش دهید:

مزایای اخذ مدرک ایزو معتبر :

تسهیل شرایط اخذ مجوزهای گوناگون

ارتقاء سطح سازمان و افزایش رضایت

کسب امتیاز در مناقصه و مزایده ها

افزایش نفوذ تبلیغات و تقویت برند

فروش و مشتریان خود را افزایش دهید

اولین نرم افزار بانک اطلاعات مشاغل دارای مجوز در کشور

اطلاعات مشاغل بیش از ۲ میلیون بنگاه اقتصادی

جستجوی پیشرفته | امکان سفارشی سازی | امکان ارسال پیامک