×

مقالات علمی و آموزشی قراردادهای نرم افزار و رایانه

نمونه قرارداد طراحي وب سايت

شما اینجا هستید : بنیاد آموزش مجازی ایرانیان > قراردادهای نرم افزار و رایانه > نمونه قرارداد طراحي وب سايت

نمونه قرارداد طراحي وب سايت

براي طراحي و راه اندازي وبسايت يا پايگاه مجازي داده ها و خدمات، با توجه به محتوا، مخاطبان و نيازهاي متقاضي سايت، مي توان از اين نمونه بهره برد

نمونه قرارداد طراحي وب سايت

اين قرارداد مابين  … كه از اين پس به آدرس اينترنتي   www….   به عنوان سفارش دهنده شناخته مي شود به نشاني: …..  و از طرف ديگر آقا/ خانم / شركت يا موسسه ……………   مجري پروژه  طراحي وب به نشاني قانوني : ….  منعقد مي گردد و طرفين با امضاء اين قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعايت اجراي كامل و تمام مفاد آن مي دانند.

ماده 1-  موضوع قرارداد

اجراي پروژه طراحي وب سايت ( نوع وب سايت از نظر ايستا يا پويا بايد در اين جا مشخص شود ) تحت عنوان طراحي وب سايت …. (اگر سايت  زير شاخه هايي داشته باشد در اين جا مشخص شود).

ماده 2-  مدت انجام قرارداد

مدت انجام موضوع اين قرارداد  ……………………… بوده و از تاريخ  ………………………..  شروع و در تاريخ  ………………. خاتمه مي پذيرد.

تبصره 1: مجري مكلف است طرح را در زمان پيش بيني شده اجراء نمايد. تمديد مدت اجراي طرح تنها در صورتي مقدور است كه مجري طرح دلايل و مدارك موجهي ارائه نمايد و سفارش دهنده ( به جاي نقطه چين اسم طرف قرار داد نوشته شود) رسيدگي لازم را انجام و عذر مجري را در خصوص تاخير موجه تشخيص دهد. در اين صورت در طول مدت اجراء فقط يك بار طول مدت اجراء قابل تمديد بوده و به مدت طرح افزوده خواهد شد.

ماده 3- تعهدات طراح وب سايت و …    ( به جاي نقطه چين اسم طرف قرار داد نوشته شود)

1-3 ) انجام فعاليتهاي طراحي مرتبط با موضوع اين قرارداد توسط طراح و پذيرش مسئوليت كمي و كيفي و انجام بموقع پروژه.

2-3 ) رعايت امانت و حفظ اموال و مداركي كه  ….  در اختيار طراح قرار مي دهد و استفاده بهينه از آن براي انجام موضوع قرارداد.

3-3 ) عدم ارائه اسناد و مدارك و اطلاعاتي كه به مناسبت انجام طراحي كسب مي نمايد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير، اسناد ومدارك و اطلاعاتي كه بمناسبت انجام طراحي كسب مي گردد بعنوان امانت نزد طراح بوده و حق ارائه آن را به اشخاص حقيقي و حقوقي غير ندارد مگر با كسب اجازه كتبي از …… در غير اين صورت ………  جهت استيفاي حقوق خود ادام قانوني عليه طراح معمول خواهد داشت.

4-3 ) طراحي و پياده سازي كافي در چهارچوب اصول و موازين علمي( استاندارد) و رعايت اصول طراحي در انجام پياده سازي موضوع قرارداد.

6-3 ) ……….  نمي تواند پيمان را كلا يا جزاً به غيرواگذار نماييد.

7-3) ……….  نمي تواند تا مدت گارانتي و پرداخت مبلغ قرارداد  پشتيباني سايت را به غير ولگذار كند.

ماده 4- نوع وب سايت

وب سايت ……….  به صورت ايستا Static طراحي شده است و قابليت هاي وب سايت بانك اطلاعاتي را ندارد لذا در صورت درخواست طراحي آن بايد مبلغ جداگانه پرداخت گردد. ( اگر سايت پويا است بايد در اين ماده نوشته شود )

ماده 5- مبلغ قرارداد

مبلغ كل اين قرارداد                                  ريال است. ( طبق تعرفه قانوني طراحي وب در سال 1386) البته تعرفه سايت به صورت توافقي انجام گرفته شده است و مبلغ طراحي سايت …………………….. است .

ماده 6-  مراحل پرداخت

1- مبلغ                           ريال به عنوان پيش پرداخت پس از تاييد پيش نويس طرح و امضاء قرارداد، قابل پرداخت مي باشد .

2- مبلغ                           ريال در تاريخ                               پس از ارائه گزارش اول طراحي و تاييد سفارش دهنده

3- مبلغ                          ريال در تاريخ                   پس از ارائه گزارش تحويل و آغاز گارانتي و تاييد سفارش دهنده

4- مبلغ                          ريال در تاريخ                  پس از ارائه دو نسخه گزارش نهايي  طراحي و  مورد تاييد سفارش دهنده و همچنين ارائه گزارش نهايي بصورت نوشتاري و همين طور فايل نرم افزار Word يا ‍PDF ارائه كند.

ماده 7-  تعهدات اصلي  سفارش دهنده

 تسليم مدارك مورد نياز طراحي وب سايت به طراح و پرداخت مبلغ قرارداد .

ماده 8- حل اختلاف

در مواردي كه براي طرفين اين قرارداد در تعبير و تفسير و يا اجراي كامل يا قسمتي از قرارداد اختلاف نظري حادث گردد، موضوع توسط حكم (داور) مرضي الطرفين آقاق/ خانم / موسسه يا شركت……….. بررسي و تصميم آن براي طرفين لازم الرعايه مي باشد.

ماده 9 – حقوق مالكيت مادي و معنوي :

كليه حقوق مادي، علمي و معنوي طرح متعلق به ……….  مي باشد و مجري و همكاران پس از كسب اجازه از سفارش دهنده مي توانند از نتايج مذكور استفاده نمايند.

ماده 10- اصلاحيه، متمم، مكمل يا تغيير

هرگونه اصلاح يا تغيير در موادي از اين قرارداد و پيوست هاي مربوطه و يا نياز به الحاق هرگونه متمم يا مكمل به قرارداد و پيوست ها، صرفاً با جلب توافق طرفين قرارداد  ميسر خواهد بود.

ماده 11- فسخ قرارداد

فســخ يك جانبه قرارداد از سوي هريك از طرفين قرارداد به جزء موارد ذكر شده در تبصره 1 اين ماده و و ماده 12 قابل پذيرش نبوده و فسخ قرارداد به غير از موارد قانوني و مورد مذكور در تبصره يك ماده پنج، امكان پذير نيست.

تبصره 1 : خروج از چارچوب پروژه ، عدم گزارش پيشرفت كار و  عدم ارائه نسخه نهايي كار در زماني پيش بيني شده و  همچنين مشاهده و احراز هر اشكالي غيرقابل رفع در وبسايت طراحي شده، علاوه بر ايجاد حق فسخ براي سفارش دهنده، طراح را مكلف به تأمين كليه خسارت هاي مالي و غير مالي با تصميم داور مي نمايد. درصورت عدم تمكين طراح ،‌ سفارش دهنده حق دارد خسارت وارده را به هر طريق كه مصلحت بداند تأمين و وصول كند.

ماده 12- شرايط خاص

 در مواردي كه به علل ناشي از شرايط قهري (شرايط خاص) كه رفع آن خارج از حيطه توانايي و اقتدار طرفين قرارداد باشد و انجام بخشي از قرارداد ويا تمام آن غيرممكن گردد، هر يك از طرفين مي توانند قرارداد را فسخ و مرتب را  به صورت كتبي به ديگري اطلاع دهد. در صورت فسخ قرارداد هيچ يك از طرفين حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبيل تسويه حساب با توافق طرفين صورت مي گيرد.

ماده 13- آدرس

آدرس قانوني طرفين، همان نشاني مندرج در  قرارداد بوده و در موارد لزوم  و به منظور ابلاغ مكاتبات مورد استناد خواهد بود و در صورتيكه در طول مدت قرارداد نشاني متعاقدين تغيير يابد، طرفين بايد رسماً و كتباً مراتب را به يكديگر ابلاغ نمايند و تا قبل از ابلاغ رسمي، نشاني قبلي معتبر خواهد بود.

ماده14- گارانتي و پشتيباني سايت

سايت ……………. به مدت 2 ماه گارانتي از طرف طراح مي باشد.جهت انجام فعاليت هاي پشتيباني و … بعد از مدت گارانتي  سفارش دهنده بايد  قراردادي جهت خدمات پشتيباني مديريت وب سايت با طراح و يا با هر كس ديگر منعقد كند.

ملاك انجام كامل موضوع قرارداد  اين است كه وب سايت از كيفيت مناسب با نظر نماينده سفارش دهنده برخوردار بوده، عاري از نقص، همه بخش هاي آن قابل استفاده و دسترسي باشد و وب سايت با استفاده از همه Web Browser ها قابل مشاهده است و در مدت زمان گارانتي هيچ خطايي در آن ديده نشود.

ماده 15- قانون حاكم بر قرارداد

اين قرارداد از هرنظر تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

ماده16- نسخه هاي قرارداد

 اين قرارداد در 16 ماده،  يك پيوست، به زبان فارسي و در سه  نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخه هاي آن داراي اعتبار يكسان و برابر مي باشد. كليه نسخ اين قرارداد و تبصره هاي ذيل آن در تاريخ              امضاء متعاقدين رسيده و طرفين با امضاي اين قرارداد ، خود را متعهد و ملزم به اجراي كليه مفاد آن و پيوست هاي مربوطه مي دانند./

 نام ونام خانوادگي مدير پروژه  (سفارش دهنده)                     مجري طرح                                     مهروامضاء                                                        مهر و امضاء

دیدگاه شما نسبت به این موضوع چیست ؟

جدیدترین فایل های صوتی و کتاب های الکترونیکی

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

01 ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
02 دریافت بسته آموزشی و مطالعه محتوا
03 شرکت در ارزیابی آنلاین و ارسال پروژه
04 دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟

کلیپ های آموزشی مرتبط با طراحی :

چگونه موز سیاه شده را زرد کنیم

کلید موفقیت چیست؟ ثابت قدمی

چرا مدرسه ای بر روی ابر ها باید ساخته شود؟

ایا ضریب هوشی ما بیشتر از نیاکانمان است؟

چگونه از مغز ها یاد بگیریم؟

چگونه پس انداز کنیم؟

چگونه گاز طبیعی را به انرژی تبدیل کنیم؟

چگونه به گرسنگی پایان دهیم؟

چگونه سیاره ای شاد داشته باشیم؟

جرا ما به اکتشاف نیاز داریم؟

جگونه درک متفاوتی ازخوشبختی داشته باشیم؟

چگونه یک چنگل بسازیم؟

پیشرفت در عصر تصاویر سه بعدی

چگونه فناوری تغییر شکل اینده را تغییر میدهد؟

چگونه به کودکان کار با کامپیوتر را اموزش دهیم؟

چگونه جرم ها با هواپیما جابجا میشوند؟

چگونه بچه ها را به یاد گیری تشویق کنیم؟

چگونه طراحی بهتری داشته باشیم؟

چرا طراحی پرچم ها طاحی بدی دارند؟

چگونگی رفتن به درون کامپیوتر و برداشتن یک پیکسل

چگونه فقر را کاهش دهیم؟

چگونه اینده ای بدون ترافیک داشته باشیم؟

اثر معماری که حس میکند و پاسخ میدهد

چگونه وسایل دور ریختنی را به اسباب بازی تبدیل کنیم؟

چگونه میتوان از مواد خام توستر ساخت؟

چگونه مسایل پیچیده را اسان کنیم؟

ساخت گوش مصنوعی

چگونه خلاقیت جمعی را مدیریت کنیم؟

فرم درخواست مشاوره رایگان :

اهدافی که تمایل دارید بنیاد در راه رسیدن به آن ها مشاور شما باشد :

اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد:

هلدینگ توسعه دهندگان:

۰۲۱۲۸۴۲۸۴

کارشناس آموزش ۱:

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

کارشناس آموزش ۲:

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

کارشناس آموزش ۴:

۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴

کارشناس آموزش ۵:

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

واحد صدور و استعلام:

۰۹۳۳۰۰۷۷۲۸۴

مدیر بازرگانی|نمایندگی:

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

مدیر انتشارات دیجیتال|محتوا:

۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴

مدیر روابط عمومی:

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۲

کارت ویزیت

کتاب های الکترونیکی دانلود رایگان :

در هر کسب و کاری که هستید ما به شما کمک می کنیم تا رزومه فردی و رزومه بنگاه اقتصادی خود را تقویت نمایید و فروش خود را افزایش دهید:

مزایای اخذ مدرک ایزو معتبر :

تسهیل شرایط اخذ مجوزهای گوناگون

ارتقاء سطح سازمان و افزایش رضایت

کسب امتیاز در مناقصه و مزایده ها

افزایش نفوذ تبلیغات و تقویت برند

فروش و مشتریان خود را افزایش دهید

اولین نرم افزار بانک اطلاعات مشاغل دارای مجوز در کشور

اطلاعات مشاغل بیش از ۲ میلیون بنگاه اقتصادی

جستجوی پیشرفته | امکان سفارشی سازی | امکان ارسال پیامک