0
021284284
محتوای آموزش مجازی ویژه اشتغال

امر به نهی و معروف از منکر در خانواده ها commanding the obligatory and refraining from evil in the families E-learning

دوره آموزشی CCCC + مدرک فنی حرفه ای CCCC commanding the obligatory and refraining from evil in the families E- آموزش مجازی امر به معروف نهی از منکر : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دوره ما در ...

دوره آموزشی مشاور امور قضائی خانواده Family Judicial Advisor E-learning

دوره آموزشی مشاور امور قضائی خانواده + مدرک فنی حرفه ای مشاور امور قضائی خانواده Family Judicial Advisor Certificate آموزش مجازی مشاور امور قضائی خانواده : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دوره ما در بنیاد آموزش مجازی ...

دوره آموزشی مربی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم Instructor of Translation and Concepts of the Holy Quran E-learningA

دوره آموزشی مربی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم + مدرک فنی حرفه ای مربی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم Instructor Of Translation And Concepts Of The Holy Quran Certificate آموزش مجازی مربی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم : امکان ثبت نام ...

دوره آموزشی مددیار بازپروری اعتیاد Addiction Rehabilitation Assistant E-learning

دوره آموزشی مددیار بازپروری اعتیاد + مدرک فنی حرفه ای مددیار بازپروری اعتیاد عنوان انگلیسی دوره در این محل قرار بگیرد آموزش مجازی مددیار بازپروری اعتیاد : امکان ثبت نام در دوره مجازی​ | لینک جزئیات دوره ما در بنیاد آموزش ...

دوره آموزشی مامور اورژانس اجتماعی Social Emergency Agent E-learning

دوره آموزشی مامور اورژانس اجتماعی Social Emergency Agent E-learning امروزه در همه­ ی جوامع با توجه به شرایط موجود و به نسبت جو حاکم جامعه، تنش ­ها و اضطراب­ ها تبدیل به یک عضو لاینفک در زندگی همه­ ی انسان­ ...

دوره آموزشی لایحه نویس قضایی Judicial Bill E-learningA

این شایستگی در حوزه خدمات آموزش می باشد. از وظایف این شایستگی این است که با تسلط بر قوانین و مقررات در موضوعات قتل، کلاهبرداری، تجاری، فسخ قرارداد، طلاق و موضوعات مدنی لایحه برای احقاق حق و دفاع لایحه تنظیم ...

دوره آموزشی آمادگی شغلیJob Preparation E-learning

دوره آموزشی آمادگی شغلی Job Preparation E-learning آمادگی شغلی شایستگی است در حوزه خدمات آموزشی و شامل کارهایی چون بررسی و شناخت مشاغل مورد نظر بررسی جریان کار و فعالیتها بررسی و شناخت مواد، تجهیزات، ابزار و ماشینآالت مربوط بکارگیری ...

دوره آموزی مشاور مشاغل Jobs Consultant E-learning

مشاورمشاغل باید بتواند ازعهده شناسایی انوام مشاغل و شرای احراز آ ن ها، انوام مکان های دارای پتانسیل کاری جهت هدایت ومشاوره افراد جویای شغل یا شاغل باتوجه به انوام پارامترهای اساسی در مشاغل و استعدادالزم برای ایجادشغل،تغییرشغل،یاارت اء شغل ...
1 2 3 4 12