0
021284284
محتوای آموزش مجازی ویژه اشتغال

دوره آموزشی مدیر آموزش Director of Education E-learningA

دوره آموزشی مدیر آموزش Director of Education E-learningA مدیر آموزش کسی است که علاوه بر مهارت کارشناس آموزش، بتواند از عهده برنامه ریزی آموزشی، طراحی و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی و آزمون و ارزشیابی پژوهش و تحقیق در ...
1 2 3 4 5 113