0
021284284

نمونه قرارداد جعاله بانك براي وام تعميرات

قرارداد جعاله بانك براي وام تعميرات

نظر به اینکه آقای / خانم ………………………. مالک پلاک ………………………………… فرعی از اصلی واقع در بخش ……………………… شهرستان ………….. در نظر دارد نسبت به تعمیر پلاک مزبور اقدام نماید و بدین لحاظ از بانک مسکن تقاضای انجام تعمیرات مورد نظر را از طریق عقد جعاله به هزینه بانک نموده و بانک مسکن نیز با احراز ضرورت تعمیر پلاک مزبور با درخواست نامبرده موافقت نموده است .

لذا این قرارداد بین نامبردگان زیر :

الف – آقای / خانم ……………………… فرزند …………………… دارای شناسنامه شماره …………………………….. صادره از …………………… متولد …………………. به شماره ملی ………………………. به نشانی ………………………………………………………… که در این قرارداد جاعل نامیده می شود از یک طرف و

ب – بانک مسکن شعبه …………………………. به نمایندگی آقای / خانم ……………………….. طبق معرفینامه شماره ………………………….. و به نشانی …………………………………….. که در این قرارداد عامل نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید .

موضوع قراردادن و میزان جعل :

ماده 1 : موضوع قرارداد عبارتست از تهیه و تدارک و لوازم و تعمیر واحد مسکونی پلاک ……………………. فرعی از ………………………. اصلی واقع در بخش …………………… شهرستان ………………………. و انجام تعمیرات مزبور به شرح و تفصیل منعکس در گزارش ارزیابی بانک به هزینه بانک .

ماده 2 – کل جعل موضوع این قرارداد ( شامل هزینه و حق الزحمه بانک ) مبلغ ……………………………………. ريال می باشد که با موافقت عامل ، جاعل قبول و تعهد نمود مبلغ مزبور را در …………………………… قسط متوالی ماهیانه که مبلغ هر قسط نباید از ………………………….. ريال کمتر باشد به بانک بپردازد . سررسید اولین قسط روز ………………………….. خواهد بود و سررسید اقساط بعدی به فاصله یک ماه از قسط ماه قبل خواهد بود و در سررسید آخرین قسط آنچه بر ذمه وی ناشی از این قرارداد باقی مانده باشد بایستی یک جا واریز نماید .

تبصره : در صورتی که جاعل در پرداخت هر یک از اقساط در سررسید تعیین شده در این قرارداد تأخیر نماید با توجه به ماده 3 این قرارداد مبلغی به میزان مندرج در ماده مزبور بر ذمه جاعل تعلق خواهد گرفت که متعهد است به ضمیمه اصل اقساط به بانک بپردازد .

ماده 3- در صورت تخلف از تعهدات مندرج در این قرارداد جاعل قبول نمود که کل مبلغ مانده بدهی مذکور در ماده 2 به دین حال تبدیل شده و بانک حق دارد با صدور اجرائیه طبق مقررات استیفاء طلب نماید و در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مبلغی به ذمه امضاء کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت از این رو آقای / خانم ………………………….. قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل ……………………. درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مبلغ مورد قرارداد از هر گونه حساب وی نزد بانک برداشت و به همان میزان از سایر دارائی های وی تملک و به حساب بدهی وی منظور نماید . اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود. تشخیص بانک در مورد وقوع تخلف و صورت حساب بانک برای تعیین مطالبات معتبر بوده و جهت صدور اجرائیه کافی و مورد قبول جاعل می باشد .

تبصره : هر گاه در اجرای این ماده مبلغی بر ذمه جاعل تعلق گیرد از هر گونه پرداخت های جاعل بدواً مبلغ مزبور کسر و مازاد آن به حساب بدهی های جاعل منظور خواهد شد . جاعل محسبات بانک در این مورد را قبول داشته و حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 4 نظر به اینکه آقای / خانم ……………………………… جهت پرداخت هزینه دستمزد عوامل اجرا و بهای ابزار و مصالح لوازم مورد نیاز و مراقبت بر نحوه انجام تعمیرات موضوع ماده یک این قرارداد اعلام آمادگی می نماید . بانک با امضای این قرارداد مبلغ ………………………….. ريال در اختیار نامبرده قرارداد و نامبرده اقرار به دریافت آن نمود و مقرر شد تا از محل آن کلیه هزینه های تعمیرات موضوع ماده یک این قرارداد را به نمایندگی از طرف بانک عامل بپردازد .

آقای / خانم …………………….. ضمن اقرار به دریافت وجه فوق متعهد و ملتزم گردید که کلیه وجوه مزبور جهت انجام تعمیرات موضوع این قرارداد هزینه نموده و مراقبت نماید که تعمیرات مزبور حداکثر ظرف …………………… ماه از تاریخ امضای این قرارداد انجام شود و متعهد است حداکثر ظرف همین مدت صورت حساب هزینه های انجام شده را ارائه و هر مبلغ از وجه فوق را که پس از پرداخت هزینه ها باقیمانده به عامل مسترد دارد .

تبصره : ارزیابی از کارهای انجام شده و نظارت بر حسن انجام تعمیرات و بازدیدهای فنی به منظور حصول از اطمینان از صحت کار و رعایت انجام تعهداتی که به نمایندگی از طرف بانک توسط عامل صورت گرفته و همچنین نظارت مستمر بر انجام موارد فوق بابانک بوده و بانک می تواند هر موقع صلاح بداند به محل ساختمان ( گروگان ) مراجعه و از آن بازدید نماید و جاعل آقای / خانم ………………….. تعهد نمود همواره و بدون حق اعتراض وسیله این نظارت و بازدید را فراهم نماید.

ماده 5 بانک به تقاضای جاعل مبلغ ……………………….. ريال قرض الحسنه به مدت ده سال به جاعل پرداخت و نامبرده اقرار به دریافت مبلغ مزبور نمود متعهد گردید که قرض الحسنه دریافتی را به هنگام تسویه قرارداد یادر پایان مدت فوق الذکر حسب مورد به بانک باز پرداخت نماید .

جاعل ضمن عقد قرض الحسنه لازم انجام کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد را به عهده گرفته و قبول نمود که در صورت تخلف نامبرده از هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد بانک حق دارد مطالبات خود ناشی از این قرارداد را بدین حال تبدیل نموده و حسب مورد با توجه به مواد 2 و 3 و 4 جهت وصول مطالبات خویش به صدور اجرائیه و یا هر اقدام قانونی دیگر متوسل و از محل وثیقه مذکور در ماده 11 استیفاء طلب نماید.

ماده 6 آقای / خانم ……………………….. جهت توثیق و تضمین بدهی و تعهدات خود با توجه به مواد 2 و 3 و 4 و 5 این قرارداد و تا واریز کامل آن غیر منقول مندرج       در ماده 11  این قرارداد را مجدداً نزد بانک به رهن گذارده و به تصرف بانک داد و بانک موافقت نمود که در گروگان مزبور کماکان به شرح ماده 11 این قرارداد تا پایان مدت قرارداد شماره          …………………….. مورخ ……………………. در تصرف جاعل قرار گیرد و از منافع آن بهره مند شود .

تبصره : ضمن عقد لازم موضوع ماده 5 جاعل با قبول شرط ترک فسخ ، حق فسخ و رجوع از کلیه تعهدات مذکور در این قرارداد را از خود سلب نموده و اسقاط کافه ی خیارات از جاعل بعمل آمد .

ماده 7 تمام گروگان تا استهلاک کلیه بدهی ناشی از این قرارداد و هزینه های قانونی متعلقه بانک باقی خواهد ماند و آقای / خانم …………………… حق ندارد هیچگونه حقی از حقوق خود را نسبت به گروگان به هر صورت که باشد حتی بصورت وکالت به دیگری انتقال داده و یا آن که برای دیگری در گروگان مزبور ایجاد حقی نماید .

تبصره : بین طرفین توافق و چنین مقرر شد که هرگاه جاعل خلاف مفاد این قرارداد یا قراردادهای شماره ……………………… مورخ …………………. عمل نماید و یا به هر یک از تعهدات خود در قراردادهای مذکور عمل ننماید کلیه بدهی هر دو قرارداد به دین حال تبدیل و بانک حق دارد با رعایت شرایط مذکور در قراردادهای نامبرده و از طریق صدور اجرائیه مطالبه و استیفای طلب نماید . و بانک عامل می تواند با توجه به اذن و اجاره جاعل در صورت عدم ایفای تعهدات ناشی از این قرارداد مطالبات خود را از هر گونه وجوه حساب های جاعل نزد خود کسر و برداشت و به حساب بدهی وی نزد خود منظور نماید .

ماده 8 چنانچه بر اثر عدم انجام تعهد یا تخلف جاعل از هر یک از قیود و شروط مذکور در قراردادهای فوق بانک ناگزیر از توسل به اقدامات اجرایی و قضائی گردد کلیه هزینه های اجرائی و قضائی و خسارات از هر جهت ( طبق تشخیص و اعلام بانک ) به عهده جاعل بوده و جاعل قبول و تعهد نمود هزینه های مزبور را نیز به مقداری که بانک عامل اعلام می نماید به بانک بپردازد و بانک حق خواهد داشت هزینه های مزبور را نیز مانند سایر مطالبات ناشی از این قرارداد از جاعل وصول نماید و جاعل حق هر گونه اعتراضی را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 9 جاعل قبول و تعهد نمود کلیه هزینه های متعلقه اعم از حق الثبت و غیره را شخصاً پرداخت نماید و حق مطالبه هیچگونه وجهی تحت هر عنوان از جمله حق الوکاله و سایر هزینه های مربوطه را از عامل ندارد .

ماده 10- جاعل ضمن اعلام اطلاع کامل از مقررات و ضوابط مقرر در خصوص نحوه اعطای تسهیلات ارزیابی و ………………. محاسبات بانک بر اساس مقررات مذکور در هر مرحله را مورد قبول قرار داده بدین وسیله حق هر گونه اعتراضی را در این زمینه از خود سلب و ساقط نمود.

تبصره : طرفین توافق نمودند که هر گونه اشتباه در محاسبات قابل برگشت بوده و جاعل متعهد گردید به صرف اعلام بانک عامل ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوط بر اساس ضوابط و مقررات اقدام نماید عدم قبول جاعل در این خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق قسمت اخیر ماده 5 اقدام و یا از هر گونه حساب وی نزد خود برداشت و به حساب بدهی ناشی از این قراردادهای مورد بحث منظور نماید .

ماده 11- گروگان عبارتست از : گروگان مندرج در قرارداد شماره ………………………….. مورخ ………………….. ششدانگ پلاک فرعی ……………….. از اصلی ………………….. واقع در……………. بخش …………… حوزه ثبتی ………….. که به موجب سند شماره ………………. مورخ ………………….. تنظیمی این دفترخانه در رهن بانک عامل بوده و مجدداً به موجب این قرارداد به صورت ششدانگ عرصتاً و اعیاناً در رهن بانک قرار می گیرد .

ماده 12- کلیه هزینه های مترتب بر تنظیم سند از جمله حق الثبت ، حق التحریر و غیره بر عهده و ذمه تسهیلات گیرنده می باشد .

به تاریخ    /    /       هجری شمسی .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *