عضویت

قرارداد جعاله تعمير مسكن بانك

نمونه قرارداد جعاله تعمير مسكن بانك 

جهت اعطاي تسهيلات به منظور انجام تعميرات در يك باب خانه / آپارتمان ملكي خود در قالب عقد – جعاله كه مورد قبول بانك قرار گرفته است تحت شرايط زير بين :

الف- بانك ……………….. سرپرستي منطقه / اداره /……….. مقيم ………..به سمت عامل به نمايندگي آقاي ……………. كه ذيلاً بانك ناميده مي شود از يك طرف و

ب- خانم / آقاي ………………. به شماره شناسنامه ………….. صادره از …………… فرزند ………. مقيم …………..

كه ذيلاً جاعل  ناميده مي شود از طرف ديگر منعقد مي شود .

موضوع قرارداد و ميزان جعل

 ماده 1-عبارت است از انجام تعميرات ساختماني از قبيل نقاشي ،‌ لوله كشي ، درب و پنجره نجاري سرويس و تعويض قطعات و تاسيسات و شوفاژ و غيره در پلاك …………… فرعي از …………….. اصلي واقع در بخش ……….. شهرستان ……………. با توجه به گزارش ارزياب بانك راساً به وسيله بانك يا اشخاص فني ديگر ( به تشخيص بانك ) طرفين از كيفيت و كميت جعاله موضوع قرارداد علم و اطلاع كامل و كافي دارند.

ماده2- شرايط و تعهدات – نظر به اين كه خانم / آقا …………… جهت انجام تعميرات و پرداخت هزينه و دستمزد عوامل اجرا و نظارت بر نحوه انجام تعميرات موضوع ماده يك اين قرارداد اعلام و آمادگي م بنمايد ، لذا جاعل به نمايندگي از سوي بانك نسبت به پرداخت هزينه ها از محل تعيين شده اعم از بهاي مصالح ساختماني و لوازم  مورد نياز و نيز پرداخت دستمزد افراد فني و كارگران و ساير هزينه ها اقدام به طوريكه در حداقل مدت مقرر در اين قرارداد امور مزبور ( عاملين مورد نظر بانك ) انجام و خاتمه يابد .

 تبصره 1- نمايندگي مذكور تبرعاً  و صرفاً به منظور نظارت بر حسن اجراي كار و پرداخت هزينه و دستمزد از طرف بانك مي باشد .

تبصره 2- جاعل متعهد گرديد از تسهيلات جعاله ساير بانك ها استفاده ننموده و فاقد بدهي قرض الحسنه تعميرات جعاله ، نزد اين بانك مي باشد در غير اين صورت جاعل قبول نمود بدهي مندرج در ماده 2 به دين حال تبديل شده و بانك حق دارد وفق مقررات اين قرارداد و آيين نامه اجرايي اسناد لازم الاجرا اجراييه صادر و نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نمايد .

ماده3- جاعل ضمن عقد خارج لازم  حق فسخ اين قرارداد را از خود سلب نمود و همچنين با اعلام كتبي جاعل مبني بر انجام جعاله موضوع اين قرارداد با بانك حق الجعاله بانك محقق شده جاعل مكلف است نسبت به تعهدات و الزامات مالي خود در قبال بانك اقدام نمايد .

ماده 4- كل جعل موضوع قرارداد مبلغ ……… ريال مي باشد كه دين به نام جاعل بوده و با موافقت عامل ، جاعل قبول نمود مبلغ مزبور را در ……………. قسط متوالي ماهانه به مبلغ ………………. ريال به بانك بپردازد و سررسيد اولين قسط روز ……………. خواهد بود و در سررسيد آخرين قسط آنچه بر ذمه وي ناشي از اين قرارداد باقي مانده باشد بايستي يك جا واريز كند .

 تبصره 1- چنانچه جاعل در پرداخت هر يك از اقساط در سررسيد هاي مقرر بيش از ده روز تاخير نمايد مبلغي بر ذمه جاعل تعلق خواهد گرفت از اين رو جاعل با امضا اين قرارداد متعهد گرديد علاوه بر بدهي هاي تاديه نموده خود به بانك مبلغي طبق فرمول    (20× تعداد روز× اصل بدهي )

                 نسبت به اصل بدهي ( طبق قرارداد ) به بانك     100 ×360

پرداخت نمايد به همين منظور جاعل ضمن قرارداد حاضر به نو غير قابل بازگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي وي به بانك معادل مبلغ ياد شده را از هر گونه وجوه ديگرنامبرده نزد بانك برداشت  يا به همان ميزان از ساير دارايي هاي جاعل تملك نمايد – اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات اجرايي و قانوني براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود .

ماده 5- در صورت تخلف از تعهدات مندرج در قرارداد ( ماده 4)  جاعل قبول نمود كه مبلغ مندرج در ماده 4 به دين حال تبديل شده و بانك حق دارد وفق مقررات اين قرارداد و آيين نامه اجرايي اسناد رسمي لازم الاجرا اجراييه صادر و عمليات اجرايي را تا وصل مطالبات خود تعقيب نمايد .

 تبصره – در اين صورت از تاريخ حال شدن تا تاريخ بازپرداخت كامل مطالبات بانك جريمه تاخير به شرح تبصره ماده 4 بر ذمه جاعل مستقر ميشود و به موجب اين قرارداد تعهد پرداخت آنرا نمود تشخيص بانك در مورد وقوع تخلف و صورت حساب بانك براي تعيين مطالبات معتبر بوده و جهت صدور اجراييه كافي و مورد قبول است .

ماده 6-مدت قرارداد : مدت قرارداد از لحاظ اجراي جعاله از تاريخ انعقاد قرارداد ……….. ماه و از جهت بازپرداخت جعل ………… ماه مي باشد .

ماده 7- اين قرارداد به موجب توافق طرفين بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض در اجراي مقررات ماده 15 اصلاحي قانون عمليات  بانكي بدون ربا تنظيم و در حكم
سند رسمي لازم  الاجرا و اجراي آن تابع آيين نامه اجراي اسناد رسمي است .

ماده 8 – اين قرارداد در تاريخ ……………… در دو نسخه تنظيم هر يك از نسخ در حكم نسخه اصلي است

ماده 9 – خانمها / آقايان ……….. ( مشخصات كامل ذكر شود ) حاضر شدند با امضاء ذيل اين قرارداد مسئوليت ايفاي كليه تعهدات ماده 9 مندرج در اين قرارداد را متضامناً ، مشتركاً و منفرداً همراه با جاعل / فروشنده …………. تقبل و تعهد نمود به نحوي كه بانك حق دارد به هر يك از آنها منفرداً و
يا با تمام آنها مجتمعاً جهت استيفاي مطالبات خود از هر حيث و هر جهت كه باشد مراجعه نمايد .

ضمنا اين تعهد مانع از اين نخواهد شد كه بانك بنا به تشخيص خود از طريق تقاضاي صدور اجراييه نسبت به  استيفاي مطالبات خود اقدامي نمايد و به هر حال اقدام به هر طريق مانع از اقدام به طرفين يا طرف ديگر جهت استيفاي مطالبات بانك نخواهد شد .

ضامن                                                                   متقاضي 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *