0
021284284

بازار کار رشته ماشین های کشاورزی

 
تعریف و هدف:
انجام کارهای زراعی در مزرعه و باغ بوسیله ماشینهای صورت می گیرد که آموزش و کاربرد این ماشینها و نگهداری و سرویس آنها موضوعات دروس این رشته را تشکیل می دهند. در این رشته افرادی تربیت می شوند که بتوانند بطور علمی ماشینهای کشاورزی را بکار ببرند و از آنها نگهداری کنند.
فارغ التحصیلان این رشته می توانند در موارد زیر نقش و توانایی داشته باشند:
– کاربرد ماشینهای مختلف کشاورزی و نگاهداری از آنها
– کمک به مهندسین در اجرای مکانیزاسیون کشاورزی یک ناحیه
– اجرا پروژه های تحقیقاتی زیر نظر مهندسین مربوطه
دوستان عزیز افزایش جمعیت و ضایعات فراوانی که در اثر کشاورزی سنتی به محصولات وارد می کند مانند علم پزشکی ، رشته کشاورزی نیز از مهندسی کمک گرفت تا بتواند بهره برداری بهتر را با استفاده از ماشین های کشاورزی عملی کند. ماشین های کشاورزی امروزه هر کاری را که انسان می کند انجام می دهند. هدف از برگزاری این گرایش، تربیت نیروی انسانی متخصصی است که با همکاری و مشارکت کارشناسی ماشینهای کشاورزی در موارد زیر ایفای نقش نماید.
الف) افزایش توان صنعت ملی با تقویت و توسعه نیروی انسانی متخصص مورد نیاز تکنولوژی ساخت و تولید ماشینهای کشاورزی
ب) صرفه جویی در هزینه های ملی یا انجام بهینه نوسازی تعمیر و نصب ماشینهای کشاورزی و کاهش هزینه نهاده های مصرفی ماشینهای کشاورزی
ج) صرفه جویی در هزینه های ملی در فرآیند واردات و تولید ماشینهای کشاورزی با ارزیابی و انجام آزمایشهای مکانیکی اجزاء و قطعات ماشینهای کشاورزی
د) بهبود گردش امور و افزایش راندمان کار با تکمیل ساختار اجرایی در بخش خدمات فنی ( مکانیکی ) ماشینهای کشاورزی
ه) ارتقاء دانش ساخت ماشینهای کشاورزی در فرآیند ساخت و تولید با انتقال تجارب تعمیراتی گردآوری شده توسط تکنیسین ها به سازندگان
و) ارتقاء فرهنگ محیط شغلی ( رابطه انسانی ) با ایجاد رابطه صحیح و اصولی اداری بین کارکنان.
ز) ارتقاء فرهنگ ایمنی محیط شغلی ( بهداشت، محیط زیست و اصول ایمنی ) با اعمال و نظارت کارکنان در حد مطلوب و مورد انتظار.
ح) احبای مراکز مجهز تعمیر ماشینهای کشاورزی
اهداف کلی گرایش مکانیسین ماشینهای کشاورزی
هدف از تربیت تکنیسین فنی مکانیسین ماشینهای کشاورزی ایجاد توانایی های نظری و عملی برای بهینه کردن تکنولوژی ساخت و تولید و نوسازی ماشینهای کشاورزی کشور است.
تکنیسین ذیربط عملاً قادر خواهد بود در موارد ذیل با کارشناس مربوطه همکاری نماید: 
الف) نقشه خوانی و نقشه کشی قطعات و مکانیزمهای ماشینهای کشاورزی
ب) شناسایی و تفکیک مواد ساختمانی ماشینهای کشاورزی
ج) مراحل ساخت و تولید ماشینهای کشاورزی
د) تشخیص معایب و نوسازی و سرویس ماشینهای کشاورزی
ه) نصب و راه اندازی ماشینهای کشاورزی
و) برنامه ریزی اجرایی عملیات و ارزیابی کمی و کیفی عملیات انجام شده
ز) تجهیز و سرپرستی کارگاه ماشینهای کشاورزی
ح) درک سفارشات دفتر کارشناسی و تنظیم دستور العملهای متناسب برای حوزه عملیاتی
د) تست و ارزیابی مقاومت و قدرت عملیاتی ماشینهای کشاورزی
ذ) محاسبات فنی و ترجمه متون فنی
ر) رعایت و سفارش نکات ایمنی فردی و عمومی
نقش و توانایی فارغ التحصیلان (وظایف) 
فارغ التحصیلان گرایش مکانیسین ماشینهای کشاورزی توانمندی های مهارتی زیر را کسب نموده اند:
• پیاده کردن سیستم ها، دستگاهها و قطعات ماشینهای کشاورزی
• سوارکردن سیستم ها، دستگاهها و قطعات ماشینهای کشاورزی
• تفکیک و تجزیه قطعات ماشینهای کشاورزی
• بستن قطعات ماشینهای کشاورزی
• تنظیمات
• عیب یابی
• بازسازی ( تعمیر )
• مونتاژ و نصب و راه اندازی
• انتخاب و کاربرد ابزار مناسب عملیات
• ساخت قطعات با دست یا ماشین
• آزمایش قطعه و ماشین
• مقایسه فنی
• ارزیابی ماشین
• تحلیل مکانیزمهای ماشینی
• انتقال ماشینهای کشاورزی
• تفکیک مواد ساختمانی ماشینهای کشاورزی
• تشخیص شرایط کاربرد ماشینهای کشاورزی
• محاسبات فنی مطالعه و درک متون فنی
• ترجمه متون فنی
• استفاده از کیت دستور العمل و جداول راهنمای ماشین
• زمان سنجی
• حسابداری
• سرپرستی
• انبارداری
• نقشه خوانی و نقشه کشی قطعات و مکانیزمها
• استفاده از تجهیزات و وسایل ایمنی قرارگاه
• تنظیم و هماهنگی تجهیزات کارگاه
• تشخیص نکات ایمنی در کارگاه
• جمع آوری کاتالوگهای سرویس، تعمیر، مونتاژ و سفارش قطعات ماشینهای کشاورزی
• انتخاب و کاربرد ابزارها و اندازه گیری های مناسب با نوع عملیات
• نقشه خوانی و نقشه کشی قطعات و مکانیزمهای ماشینهای کشاورزی
• مشارکت در ارزیابی و تست ماشینهای کشاورزی
• عیب یابی، بازسازی (تعمیر)، نصب، راه اندازی و سرویس ماشینهای کشاورزی
• مشارکت در کنترل کیفی و کمی عملیات بازسازی، نصب و راه اندازی و سرویس ماشینهای کشاورزی
• مشارکت در پروسه ساخت و تولید قطعات و ماشینهای کشاورزی
• مشارکت در محاسبات فنی و انتخاب مواد ساختمانی ماشینهای کشاورزی
• مشارکت در تجهیز و تنظم و هماهنگی تجهیزات کارگاه ماشینهای کشاورزی
• مسئولیت تعمیرگاههای ماشینهای کشاورزی
• همکاری با تکنیسین مکانیزاسیون کشاورزی
• اجرای مقررات ایمنی فردی و عمومی
• گردآوری و انتقال تجارب تعمیراتی به نحو مقتضی به سازندگان ماشینهای کشاورزی
ضوابط و شرایط ورودیها 
1 –  دارابودن مدرک تحصیلی سال سوم نظام جدید آموزش متوسطه رشته ماشینهای کشاورزی
2 –  داشتن سلامت جسمی و روانی کامل
طول دوره و شکل نظام 
دوره کاردان مکانیسین ماشینهای کشاورزی 2 سال است و برنامه های درسی آن در 4 نیمسال برنامه ریزی شده و اجرا خواهد شد. برنامه های درسی این دوره به صورت پیوسته برنامه ریزی شده است.
ارزش هر واحد نظری 17 ساعت و هر واحد عملی 2 تا 3 برابر ساعت واحد نظری می باشد و دانشجویان با گذراندن 70 واحد به اخذ درجه کاردانی در گرایش مربوطه نائل می شوند.
عناوین مشاغل منتخب در مکانیسین ماشینهای کشاورزی
ردیف عنوان شغل
1 –  مکانیسین تراکتور
2 –  مکانیسین ماشینهای کشاورزی
3 –  مکانیسین کمباین
4 –  مکانیسین ماشینهای سم پاش
5 –  مکانیسین و نصاب پمپ های آبیاری
6 –  سرویس کار تراکتور و ماشینهای کشاورزی
7 –  متصدی تعمیرگاه تراکتور و ماشینهای کشاورزی
8 –  مکانیسین و نصاب ماشینهای کشاورزی
9 –  عامل تعمیر و فروش و سرویس ماشینهای کشاورزی
10 –  استاد کار آموزش تعمیرات و ماشینهای کشاورزی
11 –  تکنسین مکانیک تراکتور و ماشینهای کشاورزی
مشاغل فارغ التحصیلان 
• ) تکنیسین موتورهای احتراقی ( بنزینی – دیزلی ) ماشینهای کشاورزی
• ) تکنیسین سیستم های موتورهای احتراقی ماشینهای کشاورزی
• ) تکنیسین سیستم های انتقال قدرت و کنترل و هدایت و تعلیق تراکتور و ماشینهای خودگردان کشاورزی
• ) تکنیسین بازسازی ( تعمیر ) ماشینهای امور زراعی و باغی
• ) تکنیسین بازسازی ( تعمیر ماشینهای دامپروری )
• ) تکنیسین بازسازی ( تعمیر ) ماشینهای بهره برداری از جنگل و مرتع
• ) تکنیسین بازسازی ( تعمیر ) ماشینهای فرآوری محصولات کشاورزی
• ) تکنیسین خط مونتاژ ماشینهای کشاورزی کارخانجات تولید ماشینهای کشاورزی
• ) تکنیسین نصب و راه اندازی ماشینهای آبیاری
• ) تکنیسین نصب و راه اندازی ماشینهای کشاورزی
• ) تکنیسین آزمایش و ارزیابی ماشینهای کشاورزی
• ) تکنیسین آموزش مکانیک ماشینهای کشاورزی
• ) تکنیسین مسئول کارگاه ماشینهای کشاورزی
• ) تکنیسین نقشه کشی و بررسی و محاسبات فنی ماشینهای کشاورزی
 
دوره های مربوطه:
دوره آموزشی اتوکد
مسلما طراحان و معماران در مورد نرم افزار Autodesk AutoCAD اطلاعات خیلی بیشتری از مردم عادی دارند. این نرم افزار یکی از قدرتمندترین و محبوب ترین ابزار طراحی کامپیوتری ۲ بعدی و ۳ بعدی در دنیا می باشد. شما با استفاده از AutoCAD و امکانات منعطف آن می توانید دنیای اطراف خود را طراحی کنید. AutoCAD 2013 بی شک بهترین ابزار طراحی بنای ۲ بعدی و ۳ بعدی در دنیا می باشد.با استفاده از ابزار به روز شده آن برای طراحی موضوعی، سند سازی مدل و ثبت واقعیت، می توانید خلاقیت خود را در زمینه طراحی افزایش دهید.این دوره را به کلیه علاقه مندان این رشته و فعالان این عرصه توصیه می نماییم.
enrollment-cap
دوره آموزشی نقشه کشی صنعتی
نقشه کشی به عنوان یکی از ارکان مهم صنعت به شمار می رود هر چند به درستی نمی توان گفت که روزانه چه حجمی از نقشه برای طراحی و ساخت ، در تمام زمینه ها رسم می شود ، اما همین قدر می توان گفت که نقشه ، به صورت زبانی زنده ، گویا و روشن ، بار سنگین انتقال ذهنیات و افکار میلیون ها طراح و متفکر را به سازندگان و تولید کنندگان در زمینه های گوناگون ، مانند مکانیک ، ساختمان ، برق ، الکترونیک ،… بر عهده دارد. زبانی که بدون آن صنعت و هنر رشد نمی کند و تکنیک منتقل نمی شود. چه بسیار صنعتگران کهن سال و با تجربه که در اثر نداشتن زبان نقشه ، دانش و فن آوری به دست آمده ی ده ها سال خویش را با خود بردند و چه بسیار طرح ها و نظر ها که به علت آشنا نبودن با نقشه ، در مغز ها ماند و هرگز به عمل در نیامد. در حال حاضر به درستی می توان گفت که یکی از نشانه های بالندگی و شکوفایی صنعتی هر کشور ، حجم نقشه های ترسیم شده ی سالانه ی آنهاست. اگر نقشه های انباشته شده برای تغییر اساسی در سیستم یک خودرو را ، که بیش از ۱۰ متر است در نظر بگیرید ، متوجه درستی گفتار خواهید شد. برای ساخت یک آسمان خراش هزاران و برای ساخت یک کارخانه ذوب آهن بیش از میلیون ها برگ نقشه لازم است. البته با وجود نرم افزارهای نقشه کشی صنعتی این مهم کاهش یافته ، به این ترتیب برای کشوری که در حال رشد صنعتی باشد ، رشته ای به نام نقشه کشی صنعتی از نیازهای اساسی است.
enrollment-cap
دوره آموزشی کتیا (CATIA)
نرم افزار کتیا، نرم افزار طراحی قطعات است که در صنعت کاربرد گسترده ای دارد و نرم افزار تخصصی رشته مهندسی مکانیک می باشد.در واقع یک نرم افزار مهندسی کامل بوده که متعلق به شرکت آی بی ام است. این نرم افزار یکی از قدرتمندترین مدلسازی ، طراحی، نقشه کشی و ساخت بوده که در زمینه های مهندسی هوافضا،عمران ، صنایع و برق است که از کارایی بسیار بالایی برخوردار بوده و بسیاری از دفاتر طراحی بنام دنیا به نام بویینگ،سسنا و امبرائر که جز شرکت های طراحی و ساخت هواپیما می باشند از این نرم افزار بهره کامل برده اند.
enrollment-cap
دوره آموزشی Solid Work
Solid Work یک نرم‌ افزار سه بعدی طراحی مکانیکی است که که بر روی مایکروسافت ویندوز اجرا می‌شود و توسط شرکت Solid Work که اکنون زیر مجموعه‌ای از شرکت دسالت سیستمز فرانسه‌ است توسعه یافته. این نرم‌ افزار اکنون یکی از محبوب ترین نرم‌افزارها در زمینه طراحی سه بعدی مکانیکی است.Solid Work یک مدل ساز برای مدلسازی جامدات است که مبتنی بر پارا سالید بوده و از رویکرد پارامتری مبتنی بر ویژگی برای ساخت مدلها و مونتاژها استفاده می‌کند. پارامتر به ثابت‌های اطلاق می‌شود که مقدار آنها شکل یا هندسه مدل یا مونتاژ را تعیین می‌کند. پارامترها هم به صورت پارامترهای عددی نظیر طول خطوط یا قطر دایره بوده و هم به صورت پارامترهای هندسی نظیر مماس، موازی، متقارب، هم مرکز و غیره هستند. پارامترهای عددی می‌توانند از طریق استفاده روابط با یکدیگر مرتبط بوده که امکان برآورده ساختن خواسته‌های طراحی را فراهم می‌کند. خواسته‌های طراحی به این معناست که طراح مایل است تا مدل نسبت به تغییرات و به روز آوری‌ها به چه صورت پاسخ دهد.
enrollment-cap
 
 
دوره آموزشی استفاده و تعمیر ماشین آلات کشاورزی
وقتی از مکانیزاسیون کشاورزی صحبت به میان می آید ، اکثرا به فکر کاربرد و استفاده از موتورهای احتراق داخلی و ماشین های مختلف کشاورزی در مزارع می افتند ، در حالی که مکانیزاسیون به معنی اعم، این نیست که حتما از موتور احتراق داخلی و یا از آخرین مدل های ماشین های کشاورزی استفاده شود. قبل از اینکه مکانیزاسیون کشاورزی را تعریف کنیم ، ابتدا لازم است موتور و ماشین را از یکدیگر تشخیص داده و جدا کنیم. “ماشین “ وسیله ای است که اگر به آن توان دهیم ، برایمان کار انجام می دهد ولی خود به تنهایی قادر به انجام کار نیست . ” موتور” وسیله ای است که تولید توان می کند ولی به تنهایی نمی تواند کاری انجام دهد مگر اینکه این توان را به ماشینی بدهد تا آن ماشین بتواند کار تولید کند. به طور مثال یک گاوآهن را می توان به وسیله ی یک یا چند حیوان کار به حرکت درآورد و زمینی را شخم زد ، گاوآهن در اینجا ماشین را تشکیل می دهد و حیوان یا حیواناتی که آن را می کشند در حکم موتور می باشند. یک موتور ممکن است در یک زمان، دو ماشین را به حرکت درآورد و گاهی حرکت هر دو ماشین ، برای انجام کار ، ضروری است.
 
enrollment-cap

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *