0
021284284

آشنایی با FCE، CAEو CPE

گروه CPE, CAE, FCE
آشنایی با گروه آمادگی آزمون های بین المللی  FCE، CAEو CPE
آزمون های بین المللی FCE، CAEو CPE، از جمله آزمون های آکادمیک و حرفه ای زبان انگلیسی دانشگاه کمبریج انگلستان می باشند که هر ساله در 2700 مرکز در 130 کشور جهان برگزار می شوند؛ بیش از 12000 دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی، سازمان و شرکت دولتی و خصوصی در سرتاسر جهان، پذیرای دارندگان مدرک قبولی در این آزمونها می باشند که از میان آنها می توان به دانشگاه کمبریج، انستیتو فناوری کالیفرنیا و … و شرکت های سونی، بوش، موتورولا، HP، IBM، DHLو … اشاره نمود؛ شایان ذکر است این مدارک تاریخ انقضاء نداشته و مادام العمر معتبر می باشند.
مرکز آموزش زبان های خارجی حافظ نیز همگام با هزاران مؤسسه و دانشگاه در سرتاسر جهان، اقدام به برگزاری دوره های آمادگی آزمون های بین المللی FCE، CAEو CPEنموده است؛ زبان آموزان این مرکز پس از اتمام دوره های MICو COمی توانند به دوره FCE، سپس CAEو در پایان CPEراه یابند و بدین ترتیب، آمادگی لازم برای شرکت در هریک از این آزمون ها را پس از اتمام هر دوره کسب نمایند.
دوره FCEاز نظر سطح دانش زبانی فراتر از متوسط یا (Upper-intermediate)، دوره CAEپیشرفته یا (Advanced) و دوره CPEعالی یا (Proficiency) می باشد که طی آنها زبان آموزان، ضمن ارتقاء و افزایش قابل ملاحظه دانش واژگان و گرامر زبان انگلیسی و تقویت بیش از پیش مهارت های چهارگانه، نکات لازم جهت شرکت در آزمون های بین المللی FCE، CAEو CPEرا می آموزند.
این دوره ها در حال حاضر در 15 ترم (دوره FCEدر 5 ترم، دوره CAEدر 5 ترم و دوره CPEدر 5 ترم) برگزار می شوند؛ آزمون های کلاسی، آزمون های پایان ترم و آزمون های پایان هر دوره به نحوی طراحی شده اند که زبان آموزان را برای شرکت در آزمون های بین المللی FCE، CAEو CPEآماده سازند.
مرکز آموزش زبان های خارجی حافظ، افتخار دارد تا با اتکاء به تجربه سال ها آموزش زبان انگلیسی و بهره گیری از اساتید مجرّب در دپارتمان FCE، CAEو CPE، پذیرای زبان آموزان عزیز در دوره های آمادگی شرکت در این آزمون ها باشد.
دوره آمادگی آزمون بین المللی( FCEیا First Certificate in English(CEFR Level B2
FCEیا First Certificate in English، آزمونی برای اثبات توانایی افراد در انجام گفتگوها و نگارش های روزمرّه به زبان انگلیسی در سطح متوسط رو به بالا (upper-intermediate) است و قبولی در آن راه را برای تحصیل در دانشگاه های 34 کشور جهان و کار در بانک ها و دیگر مؤسسات مالی و اقتصادی، آژانس ها وخطوط هوایی، شرکت های فعال و معتبر تولید نرم افزارها و سخت افزارهای کامپیوتری و … آن کشورها هموار می سازد. این آزمون به طور متوسط 2 بار در هر ماه در سراسر جهان و ایران نیز برگزار می شود؛ به افرادی که موفق به کسب نمرات  A، Bو Cدر آزمون FCEشوند، مدرکی از سوی دانشگاه کمبریج انگلستان اعطاء می گردد که تاریخ انقضاء نداشته و مادام العمر معتبر می باشد.
زبان آموزان علاقه مند به ادامه آموختن زبان انگلیسی در مرکز آموزش زبان های خارجی حافظ، پس از اتمام دوره های MICو COوارد دوره FCEمی شوند؛ دوره جدید FCEدر 5 ترم برگزار می شود و طی آن زبان آموزان، ضمن ارتقاء دانش واژگان و گرامر زبان انگلیسی و تقویت مهارت های چهارگانه، نکات لازم جهت شرکت در آزمون بین المللی FCEرا می آموزند.
کتاب های آموزشی این دوره شامل Ready for FCE coursebook  و Ready for FCE workbookاز انتشارات MACMILLANمی باشند که در هر ترم 3  فصل از کتاب  مطابق جدول ذیل تدریس خواهد شد.
 

سطح

تعداد جلسات

تعداد درس

FCE 1

24

3 فصل(3-1)

FCE 2

24

3 فصل(6-4)

FCE 3

24

3 فصل(9-7)

FCE 4

24

3 فصل(12-10)

FCE 5

24

3 فصل(15-13)

حداقل نمره قبولی در ترم های پنج گانه دوره آمادگی آزمون بین المللی FCEدر مرکز آموزش زبان های خارجی حافظ، اخذ نمره 70 از 100 طبق جدول تقسیم نمرات به شرح ذیل می باشد:

جدول تقسیم بندی نمرات در  دوره FCE

Class Activity

Panel Discussion

Final Exam

Total

50

10

40

100

توجه!
1.       با توجه به اختصاص 50 درصد از نمره کل به فعالیت کلاسی، زبان آموزان در طول ترم توسط استاد خود در هر یکاز بخش های پنج گانه آزمون بین المللی FCEارزشیابی می شوند.
2.       در انتهای هر ترم در این دوره، تنها یک آزمون پایان ترم بر مبنای مطالب آموخته شده توسط زبان آموزان در طول ترم و در قالب Progress Testبرگزار می شود.
3.       در ترم 5 دوره FCEعلاوه بر Progress Testو همزمان با پایان دوره، یک نمونه آزمون جامع FCEمطابق با آخرین تغییرات اعلام شده توسط دانشگاه کمبریج انگلستان جهت ارزیابی کمّی و کیفی دانش زبان آموزان برای ورود به دوره CAEبرگزار می گردد.
معرفی کتاب آموزشی دوره آمادگی آزمون بین المللی  FCE
AUTHOR:Roy Norris
Revised and updated for the new exam, the new edition of Ready for FCE is a comprehensive course which offers thorough preparation for the Cambridge First Certificate in English (FCE) exam, to ensure that students will be fully prepared and confident when sitting the exam.
KEY FEATURES
.Updated and revised to include the changes to the Cambridge ESOL FCE exam
.’Ready for’ units give detailed information and training on each paper of the FCE exam
. Complete First Certificate grammar syllabus and reference section
.Special emphasis on word-building, collocations and phrasal verbs
.Model answers and solid preparation as support for writing tasks
 
دوره آمادگی آزمون بین المللی CAEیاCEFR Level C1) Certificate in Advanced English )
 
آزمون CAEیا Certificate in Advanced English، آزمون زبان انگلیسی در سطح پیشرفته (advanced) می باشد که توسط دانشگاه کمبریج انگلستان از سال 1991 و به طور متوسط 3 الی 4 بار در هر ماه در 1200 مرکز در 113 کشور مختلف جهان (و ایران) برگزار می شود؛ به افرادی که موفق به کسب نمرات  A، Bو Cدر آزمون CAEشوند، مدرک CAEاعطاء می شود که مورد قبول 2800 دانشگاه شامل برترین دانشگاه ها در استرالیا، ایالات متحدّه آمریکا، انگلستان و …، سازمان، مؤسسه و شرکت در 67 کشور جهان جهت تحصیل و کار می باشد. همچون FCE، مدرک CAEنیز تاریخ انقضاء نداشته و مادام العمر معتبر می باشد و افراد برای شرکت در آن، الزامی برای شرکت و قبولی در آزمون  FCE  ندارند.
پس از اتمام دوره FCE ، زبان آموزان پس از شرکت در نمونه آزمون  FCEو موفقیت در آن، وارد دوره CAEمی شوند؛ دوره جدید CAEدر 5 ترم برگزار می شود و طی آن زبان آموزان، ضمن افزایش قابل ملاحظه دانش واژگان و گرامر زبان انگلیسی و تقویت مهارت های چهارگانه، نکات لازم جهت شرکت در آزمون بین المللی CAEرا می آموزند.
کتاب های آموزشی این دوره شامل Ready for CAE coursebook  و Ready for CAE workbookاز انتشارات MACMILLANمی باشند که در هر ترم (به استثنای ترم 5) 3  فصل از کتاب  مطابق جدول ذیل تدریس خواهد شد.
 

سطح

تعداد جلسات

تعداد درس

CAE1

25

3 فصل(3-1)

CAE 2

25

3 فصل(6-4)

CAE 3

25

3 فصل(9-7)

CAE 4

25

3 فصل(12-10)

CAE 5

25

2 فصل(14-13)

 

حداقل نمره قبولی در ترم های پنج گانه دوره آمادگی آزمون بین المللی CAEدر مرکز آموزش زبان های خارجی حافظ، اخذ نمره 70 از 100 طبق جدول تقسیم نمرات به شرح ذیل می باشد:
 

جدول تقسیم بندی نمرات در  دوره CAE

Class Activity

Panel Discussion

Final Exam

Total

50

10

40

100


توجه!

1.       با توجه به اختصاص 50 درصد از نمره کل به فعالیت کلاسی، زبان آموزان در طول ترم توسط استاد خود در هر یک از بخش های پنج گانه آزمون بین المللی CAEارزشیابی می شوند.
2.       در انتهای هر ترم در این دوره، تنها یک آزمون پایان ترم بر مبنای مطالب آموخته شده توسط زبان آموزان در طول ترم و در قالب Progress Testبرگزار می شود.
3.       در ترم 5 دوره CAEعلاوه بر Progress Testو همزمان با پایان دوره، یک نمونه آزمون جامع CAEمطابق با آخرین تغییرات اعلام شده توسط دانشگاه کمبریج انگلستان جهت ارزیابی کمّی و کیفی دانش زبان آموزان برای ورود به دوره CPEبرگزار می گردد.
معرفی کتاب آموزشی دوره آمادگی آزمون بین المللی  CAE
 
LEVELS C1 | Advanced
AUTHORS: Roy Norris with Amanda French
Revised and updated for the new exam, the new edition of Ready for CAE gives in-depth exam training to prepare students for the Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) exam.
Special language focus sections encourage analysis of the main grammar areas at this advanced level. Skills for all papers are covered and there is a complete practice speaking test included.
KEY FEATURES
(.Updated and revised to include the changes to the Cambridge ESOL CAE exam (2008
.’Ready for’ units give detailed information and training on each paper in the CAE exam
.Extensive Ready for Writing section provides comprehensive support for writing tasks
Plenty of speaking practice throughout
دوره آمادگی آزمون بین المللی CPEیا  Certificate of Proficiency in English(CEFR Level C2
آزمون CPEیا Certificate of Proficiency in English، پیشرفته ترین آزمون زبان انگلیسی دانشگاه کمبریج انگلستان می باشد که نشان دهنده دانش زبانی بسیار بالای افراد در زبان انگلیسی  برای ادامه تحصیل در سطوح عالی در صدها دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی در  اکثر کشورهای جهان می باشد؛ این آزمون به طور متوسط 6 بار در سال و در 90 کشور مختلف جهان برگزار می شود. قبولی در آزمون CPEهمچون آزمون های FCEو CAEبا کسب یکی از رتبه های (A, B or C)تعیین شده و حداقل نمره قبولی در آن 60 از 100 (رتبه C) می باشد.
پس از اتمام دوره CAE ، زبان آموزان پس از شرکت در نمونه آزمون  CAEو موفقیت در آن،در صورت علاقه به تکمیل دانش زبان انگلیسی خود وارد دوره آمادگی آزمون CPEمی شوند این دوره در حال حاضر در 5 ترم برگزار می شود و طی آن قابلیت زبانشناختی زبان آموزان تا حدّ یک فرد بومی تحصیل کرده  انگلیسی زبان ارتقاء یافته و برای استفاده از زبان انگلیسی در طیف گسترده ای از موقعیت های اجتماعی و فرهنگی آماده می شوند.
زبان آموزان پس از اتمام دوره CPE، به درک کاملی از مطبوعات، برنامه های مختلف رسانه ای، حوزه های مختلف فرهنگی همچون نمایشنامه، فیلم و ادبیات در کشورهای انگلیسی زبان خواهند رسید.
کتاب های آموزشی این دوره شامل NEW proficiency Gold coursebook  وNEW proficiency Gold exam maximiser  از انتشارات Longmanمی باشند که در هر ترم (به استثنای ترم 5) 3  فصل از کتاب  مطابق جدول ذیل تدریس خواهد شد.
 

سطح

تعداد جلسات

تعداد درس

CPE1

27

3 فصل(3-1)

CPE 2

27

3 فصل(6-4)

CPE 3

27

3 فصل(9-7)

CPE 4

27

3 فصل(12-10)

CPE 5

27

2 فصل(14-13)

 

  حداقل نمره قبولی در ترم های پنج گانه دوره آمادگی آزمون بین المللی CPEدر مرکز آموزش زبان های خارجی حافظ، اخذ نمره 60 از 100 طبق جدول تقسیم نمرات به شرح ذیل می باشد:

جدول تقسیم بندی نمرات در  دوره CPE

Class Activity

Panel Discussion

Class Tests

Final Exam

Total

25

15

30

30

100

 

 توجه!
در ترم 5 دوره CPEعلاوه بر آزمون پایان ترم و همزمان با پایان دوره، یک نمونه آزمون جامع CPEمطابق با آخرین تغییرات اعلام شده توسط دانشگاه کمبریج انگلستان جهت ارزیابی کمّی و کیفی دانش زبان آموزان برگزار می گرددو به زبان آموزانی که کل دوره را در مرکز آموزش زبان های خارجی حافظ گذرانده و موفق به اخذ نمره قبولی شوند، گواهی گذراندن این دوره اعطاء خواهد شد.
تقویم برگزاری آزمون های بین المللی  FCE، CAEو CPEدر سال 2013
Exam dates for Cambridge English: First (FCE)
You take the Reading, Writing, Use of English and Listening papers on the same day.
Your centre will arrange the date for your Speaking test.You will take this test up to several days before or after the other papers. For more information, contact your centre .
Please note that not all centres offer Cambridge English: First on all of these dates. You should contact your centre to find out which dates they offer.
 

2013

Paper-based

Computer-based

January

19 Saturday

February

23 Saturday

March

09 Saturday, 15 Friday

23 Saturday

April

13 Saturday

11 Thursday

May

11 Saturday

25 Saturday

June

08 Saturday, 11 Tuesday

15 Saturday

July

26 Friday

13 Saturday

August

22 Thursday

10 Saturday

September

27 Friday

October

12 Saturday

19 Saturday

November

09 Saturday

29 Friday

December

03 Tuesday, 07 Saturday

14 Saturday(Exam dates for Cambridge English: Advanced (CAE

More dates, more choice
There are dates every month when you can take Cambridge English: Advanced (CAE).
Choose how you take Cambridge English: Advanced (CAE).
The exam can be taken in a choice of either paper-based or computer-based formats. Both versions of the exam lead to the same internationally accepted certificate, allowing you more choice over how you take your exam. You will also take a face-to-face Speaking test.
Exam dates for 2013
You take the Reading, Writing, Use of English and Listening papers on the same day. The Speaking paper may be taken a few days before or after the exam. Please contact your centre for more information about the dates they offer.
The Speaking paper may be taken up to several days before or after the exam. Please contact your centre for more information.
Contact your centre
Your centre can tell you what dates they offer, how much your exam will cost, and explain how to register.

2013

Paper-based

Computer-based

January

12

19

February

9

16

March

6
16

22

April

6
20

13

May

11
18
25

30

June

8
12

8
22

July

13
25

6
20

August

23
31

10
17

September

14

21

October

11
19

26

November

9
30

16

December

4
14

7

 
 
(Exam dates for Cambridge English: Proficiency (CPE
Here you will find exam dates for Cambridge English: Proficiency. You take the Reading and Use of English, Writing and Listening papers on the same day.
Your centre will arrange the date for your Speaking test. You will take this test up to several days before or after the other papers. For more information, contact your centre
Please note that not all centres offer Cambridge English: Proficiency on all of these dates. You should contact your centreto find out which dates they offer.
 

دیدگاه کاربران
  • آبنیکی 25 آبان 1394

    سلام میکند
    آیا خود آموز با سی دی هم وجو دارد
    آیا اگر دوره ی ایلتس را گذرانده باشیم کمکی به گرفتن مدرک cpe میکند

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *