0
021284284
محتوای ورزش های بندی trx
آشنایی با ورزش های بندی TRX

آشنایی با ورزش های بندی TRX

TRX چیست؟ TRX یا Total Body Resistance Exercise عبارت است از یک بند چتر بازی و دو دسته که هیچ گونه کشی در آن بکار نرفته و بسیار محکم و مقاوم می باشد و فرد با آویزان شدن از آن ...
ورزش های بندی TRX

ورزش های بندی TRX

                                                                                ...