0
021284284
محتوای طراحی موزه
طراحی و تجهیز موزه Museum Design And Equipment E-learning

طراحی و تجهیز موزه Museum Design And Equipment E-learning

طراحی و ساخت تجهیزات موزه طراحی موزه طراحی موزه مجموعه ای از اطلاعات تخصصی و استانداردهای خاص موزه یی است که بنا به موضوع هر موزه و نظرات کارفرما، با در نظر گرفتن اهداف هویدا یا پنهان موزه، در قالب ...
1 2