0
021284284
محتوای روابط عمومی
مدیریت کسب و کار DBA گرایش مدیریت روابط عمومی DBA – Public Relations Tendency E-learning

مدیریت کسب و کار DBA گرایش مدیریت روابط عمومی DBA – Public Relations Tendency E-learning

مدیریت کسب و کار چیست؟ مدیریت (اداره کردن) می‌تواند به صورت فرآیند سازمان‌‌دهی مؤثر منابع جهت دستیابی به اهداف تعریف شود. مدیریت کسب و کار، به‌کارگیری این فرآیند در یک سازمان مشخص است. یک مدیر کسب و کار ممکن است ...
1 2 3 10