0
021284284
محتوای آموزش مجازی
14590

دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت نفت , گاز و انرژی Doctor of Business Administration (DBA) management- Energy, gas, and oil Management tendency E-learningB

آموزش DBA گرایش مدیریت نفت ، گاز و انرژی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی DBA گرایش مدیریت نفت ، گاز و انرژی درباره مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA)DBA  مخفف Doctorate of Business Administration است ولی با ...
14587

دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت صنعتی Doctor of Business Administration (DBA)management- Industrial Management Tendency E-learningB

آموزش مدیریت DBA گرایش مدیریت صنعتی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مدیریت DBA گرایش مدیریت صنعتی درباره مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA):DBA  مخفف Doctorate of Business Administration است ولی با دکترای رشته های مهندسی و ...
14582

دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعات Doctor of Business Administration (DBA) management- IT Management tendency E-learningB

آموزش مدیریت DBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعات: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مدیریت DBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعات درباره مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA)DBA  مخفف Doctorate of Business Administration است ولی با دکترای رشته های مهندسی ...
14575

دوره آموزشی ترخیص کار گمرکات Customs clearance E-learning

آموزش ترخیص کار گمرکات: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی ترخیص کار گمرکات معمولا انجام رویه ها و تشریفات ورود و صدور کالا توسط افرادی غیر از صاحبان کالا که اصطلاحا به آنها "ترخیص کار" می گویند، انجام ...
14567

دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت شهری – شهرسازی Doctor of Business Administration (DBA) management- Urban Management tendency – E-learning

آموزش DBA گرایش مدیریت شهری و شهرسازی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی DBA گرایش مدیریت شهری و شهرسازی درباره مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA)DBA  مخفف Doctorate of Business Administration است ولی با دکترای رشته های مهندسی ...
14565

دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت منابع انسانی Doctor of Business Administration (DBA) management- Human Resource Management Tendency E-learning

آموزش مدیریت DBA گرایش مدیریت منابع انسانی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مدیریت DBA گرایش مدیریت منابع انسانی درباره مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA)DBA  مخفف Doctorate of Business Administration است ولی با دکترای رشته های مهندسی ...
14559

دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت بازاریابی Doctor of Business Administration (DBA)management-Marketing management tendency E-learningB

درباره مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA) DBA  مخفف Doctorate of Business Administration است ولی با دکترای رشته های مهندسی و علوم پایه کاملاً متفاوت است. هدف این دوره توسعه مهارت های تحقیق و پژوهش در کنار اصول به ...
14553

دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مالی ,بانکداری و سرمایه گذاری Doctor of Business Administration (DBA)management – investment, banking and finance tendency E-learningB

آموزش DBA گرایش مالی بانکداری و سرمایه گذاری : دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی DBA گرایش مالی بانکداری و سرمایه گذاری درباره مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA)DBA  مخفف Doctorate of Business Administration است ولی با ...
14535

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعات Master of Business administration (MBA) Management – IT Management tendency E-learning

آموزش MBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعات: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی MBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعات سازمان های امروز، یک دوره استثنایی گذار از محیط های سنتی کسب و کار به فضای نوین مبتنی بر پارادایم ها ...
14525

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ Master of Business administration (MBA) Management -Strategic Management Tendency E-learning

آموزش MBA گرایش مدیریت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی MBA گرایش مدیریت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آﯾﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺤﻤﻞ "ﺿﻌﯿﻒ ...
1 2 3 4 5 6 14