0
021284284
محتوای آموزش مجازی بهداشت و سلامت
رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارزیست فناوری

دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار زیست فناوری Observing health, health and safety requirements in a biotech environment E-learning

رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار شایستگی است در حوزه بهداشت وایمنی که کارهایی از قبیل پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار ، پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی ، بیولوژیکی ، روحی وروانی، ارگونومیکی ...
رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارخدمات تغذیه ای

دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار خدمات تغذیه ای Observing the health, safety and health requirements of the Nutrition Service E-learningA

دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار خدمات تغذیه ای Observing the health, safety and health requirements of the Nutrition Service E-learningA رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار خدمات تغذیه ای شایستگی است در حوزه ...
آمادگی در مقابله با بلایای طبیعی و انسان ساخت

دوره آموزشی آمادگی در مقابله با بلایای طبیعی و انسان ساخت Preparedness against natural disasters and man-made E-Learning

آمادگی در مقابله با بلایای طبیعی و انسان ساخت شایستگی است که در حوزه آموزشهای ایمنی و بهداشت قرار داشته و هدف آن آموزش مقدماتی، ایجاد آمادگی و کسب شایستگی افراد در مقابله با حوادث و بلایای طبیعی از قبیل ...
امدادگر حوادث

دوره آموزشی امدادگر حوادث Disaster Relief E-LearningA

دوره آموزشی امدادگر حوادث Disaster Relief E-LearningA امدادگر حوادث شغلی است از حوزه بهداشت و ایمنی که در آن شخص قادر به انجام شایستگی هایی چون: بکارگیری الزامات و آیین نامه های بهداشت و ایمنی کار، مدیریت وبررسی صحنه حادثه، ...
دستیار قفسه چینی دارو

دوره آموزشی دستیار قفسه چینی دارو Drug shelf Design assistant E-LearningA

دوره آموزشی دستیار قفسه چینی دارو Drug shelf Design assistant E-LearningA دستیار قفسه چینی دارو شغلی است از حوزه بهداشت و ایمنی که وظایفی از قبیل لاتین داروها را بخواند و چیدمان داروها را در قفسه های داروخانه همچنین اشکال ...

دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار Observing the health, safety and health requirements of the workplace E-learningA

رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار شایستگی است در حوزه بهداشت وایمنی که کارهایی از قبیل پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار ، پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی ، بیولوژیکی ، روحی وروانی، ارگونومیکی ...
مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده

دوره آموزشی مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده Caregiver of family health E-Learning

مراقب امور بهداشت و سالمت در خانواده شغلی است در حوزه بهداشت و ایمنی که شامل شایستگی های بکارگیری عوامل موثر بر سالمت و بیماری، بکارگیری بهداشت فردی و محیطی برای تامین سالمت افراد خانواده، حفاظت از محیط زیست، تنظیم ...
بازرس ایمنی تعمیرگاه وسایل نقلیه

دوره آموزشی بازرس ایمنی تعمیرگاه وسایل نقلیه Vehicle Repair Safety Inspector E-learning

بازرس ایمنی تعمیرگاه وسایل نقلیه، شغلی از گروه بهداشت و ایمنی می باشد، که وظایف بررسی عوامل زیان آور محیط کارتعمیرگاه وسایل نقلیه، بررسی حوادث ناشی از کار درتعمیرگاه، ارزیابی وکنترل خطردر محیط تعمیرگاه های وسایل نقلیه، اجرای آیین نامه ...
بازرس ایمنی ساختمان

دوره آموزشی بازرس ایمنی ساختمان Building Safety Inspector E-learning

بازرس ایمنی ساختمان، شغلی از گروه بهداشت و ایمنی می باشد، که شایستگی های بررسی عوامل زیان آور محیط کار در کارگاههای ساختمانی، بررسی حوادث ناشی از کار ، ارزیابی و کنترل خطر در کارگاه ساختمانی ، اجرای آیین نامه ...
مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی

دوره آموزشی مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی Responsible for human or ergonomic engineering E-learning

مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی، شغلی از گروه بهداشت و ایمنی می باشد ، که شایستگی هایی از قبیل بررسی فیزیولوژی بدن و شناخت بیماری های اسکلتی و عضلانی ، بررسی عوامل زیان آور محیط کار ، شناخت حوادث ناشی ...
1 2 3 4 5 9