0
021284284
محتوای آموزش مجازی بهداشت و سلامت
بازرس بررسی علل حریق

دوره آموزشی بازرس بررسی علل حریق Inspector Investigating Causes of Fire E-Learning

دوره آموزشی بازرس بررسی علل حریق Inspector Investigating Causes of Fire E-Learning بازرس بررسی علل حریق شغلی است در حوزه بهداشت و ایمنی که شایستگی هایی از قبیل کانون یابی حریق، علت یابی حریق عمدی ، علت یابی حریق غیر ...
رفتار شناسی حریق

دوره آموزشی رفتار شناسی حریق Fire Behaviorology E-Learning

ارزیابی رفتار شناسی حریق شایستگی است از گروه بهداشت و ایمنی و کارهایی از قبیل بررسی گسترش آتش در محیط بسته، بررسی پهنه اشتعال گازها، استفاده از سر لوله ها، کار کردن محیط های داغ و مرطوب می باشد.
عملیات تهویه در ساختمان و فضاهای بسته

دوره آموزشی عملیات تهویه در ساختمان و فضاهای بسته Ventilation operations in buildings and indoors E-Learning

عملیات تهویه در ساختمانها و فضا های بسته شایستگی است که کار هایی از قبیل ارزیابی در عملیات تهویه ، کار با انواع گاز سنج، محاسبات تهویه و عملیات تهویه را انجام می دهد و با استاندارد آتش نشان ،آتش ...
ارزیابی خطرات در محیط حریق و حادثه

دوره آموزشی ارزیابی خطرات در محیط حریق و حادثه Hazard and accident hazard assessment E-Learning

ارزیابی خطرات در محیط حریق و حادثه شایستگی است که کارهایی از قبیل ارزیابی خطرات بالقوه و احتمالی درمحیط، محاسبه شدت و احتمال خطر و مدیریت ریسک را انجام بدهد و با استاندارد شایستگی ارزیابی آبرسانی ،پمپ و محاسبات هیدرولیک ...
ارزیابی آبرسانی پمپ و محاسبات هیدرولیک آتش نشانی

دوره آموزشی ارزیابی آبرسانی پمپ و محاسبات هیدرولیک آتش نشانی Evaluation of pump water supply and fire hydraulic calculations E-Learning

ارزیابی آبرسانی با پمپ و محاسبات هیدرولیک آتش نشانی شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی که در آن فرد ازعهده کارهایی از قبیل کار با پمپ های آتش نشانی، محاسبات هیدرولیک در آتش نشانی، عملیات لوله و آبرسانی در ...
ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی

دوره آموزشی ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی Occupational Health and Safety Risk Assessor E-learning

این شایستگی به منظور شناسائی عوامل موثر در ایمنی و بهداشت شغلی محیط کار ، و انجام ارزیابی براساس یکی از روش های ارزیابی که در سازمان قابل اجرا می باشد ، تعریف شده است . ارزیاب ریسک ایمنی و ...

دوره آموزشی مسئول حفاظت و ایمنی Responsible for protection and safety E-learning

این شغل زیرگروه حفاظت و ایمنی و بهداشت محیط کار بوده که بایستی بعنوان مسئول حفاظت و ایمنی زیر نظر مدیریت - شایستگی انجام ارزیابی و کنترل مخاطرات را مطابق با قوانین و دستور العمل های قانونی و شرایط محیط ...
رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارفناوری اطلاعات

دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار فناوری اطلاعات Observing health, health and safety requirements in the IT environment E-learning

رعایت الزامات رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار فناوری اطلاعات شایستگی است در حوزه بهداشت وایمنی که کارهایی از قبیل پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار ، پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی ، بیولوژیکی ، روحی ...
رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارماشین آلات­ کشاورزی

دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار ماشین آلات کشاورزی Observing the health, hygiene and safety requirements of the working environment of agricultural machinery E-learning

رعایت الزامات رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار ماشین آلات کشاورزی شایستگی است در حوزه بهداشت وایمنی که کارهایی از قبیل پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار ، پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی ، بیولوژیکی ، ...
رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارصنایع دستی چوب‘سفال‘ فلز و

دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار صنایع دستی(چوب ، سفال، فلز و …) Observance of health, hygiene and safety requirements in the working environment of crafts (wood, pottery, metal, etc.) E-learning

رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار شایستگی است در حوزه بهداشت وایمنی که کارهایی از قبیل پیشگیری از عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار ، پیشگیری از عوامل زیان آور شیمیایی ، بیولوژیکی ، روحی وروانی، ارگونومیکی ...
1 2 3 4 9