0
021284284
محتوای آموزش مجازی بهداشت و سلامت

متصدی دستگاه شارژ آتش نشانی The fire charging officer E-learningA

دوره آموزش مجازی متصدی دستگاه شارژ آتش نشانی The fire charging officer E-learningA متصدی دستگاه شارژ آتش نشانی از مشاغل ایمنی و بهداشت می باشد که وظایفی ازقبیل بررسی تجهیزات و توزیع خاموش کننده های دستی ، شارژ خاموش کننده ...
1 2 3 88