0
021284284

پرورش پیشرفته کودکان و نوجوانان و نوع آن تعیین کننده رشد و موفقیت آنها در آینده است. این پرورش در هر سنی باید متفاوت با سنین دیگر باشد و کاملاً آگاهانه و هدفمند، در راستای رشد عاطفی، روانی و رفتاری فرزندان صورت گیرد. اینجاست که کودک در فرایند رشد بسیار کارآمد و توانا بار میآید. کودک کارآمد نازپرورده نیست، وابستگی افراطی ندارد، در سن نوجوانی از خانه گریزان نیست تا به دوستان پناه ببرد، گستاخ و خودخواه نخواهد بود، در زندگی هدفمند پیش میرود، از تواناییها و استعدادهایش حداکثر استفاده را خواهد کرد، خیرخواه و نوعدوست میشود طوریکه در زندگی برای خود، خانواده و جامعه مفید خواهد بود.

پرورش پیشرفته کودکان و ارائه مشاوره به خانواده ها در این زمینه میتواند در دوران کنونی یکی از مشاغل اصلی و مهمی باشد که باعص ارتقاء اساس خانواده ها می گردد و طبق تحقیقات ما این دوره بیشترین متقاضی ثبت نام در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان را دارد.

این دوره آموزشی شامل سمینار حضوری به مدت ۸ ساعت می باشد.

آموزش مجازی پرورش پیشرفته کودکان و نوجوانان : امکان ثبت نام در دوره مجازی​

ما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره آموزش مجازی پرورش پیشرفته کودکان و نوجوانان و مدرک معتبر را به صورت کاملا غیر حضوری فراهم آورده ایم.