در سال ۱۴۰۰ از طراحی جدید و امکانات جدید بنیاد آموزش مجازی ایرانیان رونمایی شد
0
021284284

نمونه قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک

نمونه قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک 

جهت اعطای تسهیلات به منظور انجام تعمیرات در یک باب خانه / آپارتمان ملکی خود در قالب عقد – جعاله که مورد قبول بانک قرار گرفته است تحت شرایط زیر بین :

الف- بانک ……………….. سرپرستی منطقه / اداره /……….. مقیم ………..به سمت عامل به نمایندگی آقای ……………. که ذیلاً بانک نامیده می شود از یک طرف و

ب- خانم / آقای ………………. به شماره شناسنامه ………….. صادره از …………… فرزند ………. مقیم …………..

که ذیلاً جاعل  نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می شود .

موضوع قرارداد و میزان جعل

 ماده ۱-عبارت است از انجام تعمیرات ساختمانی از قبیل نقاشی ،‌ لوله کشی ، درب و پنجره نجاری سرویس و تعویض قطعات و تاسیسات و شوفاژ و غیره در پلاک …………… فرعی از …………….. اصلی واقع در بخش ……….. شهرستان ……………. با توجه به گزارش ارزیاب بانک راساً به وسیله بانک یا اشخاص فنی دیگر ( به تشخیص بانک ) طرفین از کیفیت و کمیت جعاله موضوع قرارداد علم و اطلاع کامل و کافی دارند.

ماده۲- شرایط و تعهدات – نظر به این که خانم / آقا …………… جهت انجام تعمیرات و پرداخت هزینه و دستمزد عوامل اجرا و نظارت بر نحوه انجام تعمیرات موضوع ماده یک این قرارداد اعلام و آمادگی م بنماید ، لذا جاعل به نمایندگی از سوی بانک نسبت به پرداخت هزینه ها از محل تعیین شده اعم از بهای مصالح ساختمانی و لوازم  مورد نیاز و نیز پرداخت دستمزد افراد فنی و کارگران و سایر هزینه ها اقدام به طوریکه در حداقل مدت مقرر در این قرارداد امور مزبور ( عاملین مورد نظر بانک ) انجام و خاتمه یابد .

 تبصره ۱- نمایندگی مذکور تبرعاً  و صرفاً به منظور نظارت بر حسن اجرای کار و پرداخت هزینه و دستمزد از طرف بانک می باشد .

تبصره ۲- جاعل متعهد گردید از تسهیلات جعاله سایر بانک ها استفاده ننموده و فاقد بدهی قرض الحسنه تعمیرات جعاله ، نزد این بانک می باشد در غیر این صورت جاعل قبول نمود بدهی مندرج در ماده ۲ به دین حال تبدیل شده و بانک حق دارد وفق مقررات این قرارداد و آیین نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا اجراییه صادر و نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید .

ماده۳- جاعل ضمن عقد خارج لازم  حق فسخ این قرارداد را از خود سلب نمود و همچنین با اعلام کتبی جاعل مبنی بر انجام جعاله موضوع این قرارداد با بانک حق الجعاله بانک محقق شده جاعل مکلف است نسبت به تعهدات و الزامات مالی خود در قبال بانک اقدام نماید .

ماده ۴- کل جعل موضوع قرارداد مبلغ ……… ریال می باشد که دین به نام جاعل بوده و با موافقت عامل ، جاعل قبول نمود مبلغ مزبور را در ……………. قسط متوالی ماهانه به مبلغ ………………. ریال به بانک بپردازد و سررسید اولین قسط روز ……………. خواهد بود و در سررسید آخرین قسط آنچه بر ذمه وی ناشی از این قرارداد باقی مانده باشد بایستی یک جا واریز کند .

 تبصره ۱- چنانچه جاعل در پرداخت هر یک از اقساط در سررسید های مقرر بیش از ده روز تاخیر نماید مبلغی بر ذمه جاعل تعلق خواهد گرفت از این رو جاعل با امضا این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهی های تادیه نموده خود به بانک مبلغی طبق فرمول    (۲۰× تعداد روز× اصل بدهی )

                 نسبت به اصل بدهی ( طبق قرارداد ) به بانک     ۱۰۰ ×۳۶۰

پرداخت نماید به همین منظور جاعل ضمن قرارداد حاضر به نو غیر قابل بازگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی وی به بانک معادل مبلغ یاد شده را از هر گونه وجوه دیگرنامبرده نزد بانک برداشت  یا به همان میزان از سایر دارایی های جاعل تملک نماید – اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی و قانونی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود .

ماده ۵- در صورت تخلف از تعهدات مندرج در قرارداد ( ماده ۴)  جاعل قبول نمود که مبلغ مندرج در ماده ۴ به دین حال تبدیل شده و بانک حق دارد وفق مقررات این قرارداد و آیین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا اجراییه صادر و عملیات اجرایی را تا وصل مطالبات خود تعقیب نماید .

 تبصره – در این صورت از تاریخ حال شدن تا تاریخ بازپرداخت کامل مطالبات بانک جریمه تاخیر به شرح تبصره ماده ۴ بر ذمه جاعل مستقر میشود و به موجب این قرارداد تعهد پرداخت آنرا نمود تشخیص بانک در مورد وقوع تخلف و صورت حساب بانک برای تعیین مطالبات معتبر بوده و جهت صدور اجراییه کافی و مورد قبول است .

ماده ۶-مدت قرارداد : مدت قرارداد از لحاظ اجرای جعاله از تاریخ انعقاد قرارداد ……….. ماه و از جهت بازپرداخت جعل ………… ماه می باشد .

ماده ۷- این قرارداد به موجب توافق طرفین بر اساس مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی در کلیه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض در اجرای مقررات ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات  بانکی بدون ربا تنظیم و در حکم
سند رسمی لازم  الاجرا و اجرای آن تابع آیین نامه اجرای اسناد رسمی است .

ماده ۸ – این قرارداد در تاریخ ……………… در دو نسخه تنظیم هر یک از نسخ در حکم نسخه اصلی است

ماده ۹ – خانمها / آقایان ……….. ( مشخصات کامل ذکر شود ) حاضر شدند با امضاء ذیل این قرارداد مسئولیت ایفای کلیه تعهدات ماده ۹ مندرج در این قرارداد را متضامناً ، مشترکاً و منفرداً همراه با جاعل / فروشنده …………. تقبل و تعهد نمود به نحوی که بانک حق دارد به هر یک از آنها منفرداً و
یا با تمام آنها مجتمعاً جهت استیفای مطالبات خود از هر حیث و هر جهت که باشد مراجعه نماید .

ضمنا این تعهد مانع از این نخواهد شد که بانک بنا به تشخیص خود از طریق تقاضای صدور اجراییه نسبت به  استیفای مطالبات خود اقدامی نماید و به هر حال اقدام به هر طریق مانع از اقدام به طرفین یا طرف دیگر جهت استیفای مطالبات بانک نخواهد شد .

ضامن                                                                   متقاضی 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *