عضویت

نمونه قرارداد تقسیم نامه (1)

نمونه قرارداد تقسیم نامه (1)

آقایان :

1- …………… فرزند ………….. دارنده شماره شناسنامه …………. صادره …………. متولد …… ساکن …………………………………………………………………………………………

2- …………. فرزند ……… دارنده شماره شناسنامه ……… صادره …………. متولد ……………. ساکن …………………………………………………………………………………………

3- ………… فرزند ……. دارنده شماره شناسنامه …………. صادره …………. متولد ……………. ساکن …………………………….. …………………………………………………….

4- ……… فرزند ………. دارنده شماره شناسنامه …………. صادره …………. متولد ……………. ساکن …………………………………………………………………………………………

و بعدالحضور با طیب خاطر و قصد کامل و تام موافقت و تراضی خود را نسبت به تقسیم املاک آتی الذکر به شرح ذیل طبق صورت مجلس تفکیکی شماره …………….. ثبت اسناد و املاک ……………… از پلاک ……………… واقع در بخش ……………… که تفکیک و مجزا و به چهار دستگاه آپارتمان مسکونی تبدیل شده است ، ابراز و اعلام نمودند.

اول : ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه ……………. به پلاک شماره …………. واقع در بخش …………….. به مساحت ………………. متر مربع شمالاً ………… شرقاً ………. جنوباً …………. غرباً ……………. با جمیع متعلقات و مختصات و مشاعات و حقوق آن بدون استثناء چیزی که در حصه اختصاصی آقای …………………………… با مشخصات بالا استقرار یافته و قرار گرفت و نامبرده از کمیت و کیفیت آن آگاه و اقرار به تصرف سهمیه خود نمود.

دوم : ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه ……………. به پلاک شماره …………. واقع در بخش …………….. به مساحت ………………. متر مربع شمالاً ………… شرقاً ………. جنوباً …………. غرباً ……………. با جمیع متعلقات و مختصات و مشاعات و حقوق آن بدون استثناء چیزی که در حصه اختصاصی آقای …………………………… با مشخصات سجای صدرالبیان استقرار یافته و قرار گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه و اقرار به تصرف سهمیه خود نمود.

سوم : ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه ……………. به پلاک شماره …………. واقع در بخش …………….. به مساحت ………………. متر مربع شمالاً ………… شرقاً ………. جنوباً …………. غرباً ……………. با جمیع متعلقات و مختصات و مشاعات و حقوق آن بدون استثناء چیزی که در حصه اختصاصی آقای …………………………… با خصوصیات مذکور در بالا استقرار یافته و قرار گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه و اقرار به تصرف سهمیه خود نمود.

چهارم : ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه ……………. به پلاک شماره …………. واقع در بخش …………….. به مساحت ………………. متر مربع شمالاً ………… شرقاً ………. جنوباً …………. غرباً ……………. با جمیع متعلقات و مختصات و مشاعات و حقوق آن بدون استثناء چیزی که در حصه اختصاصی آقای …………………………… با اوصاف سجلی معنونه درصدر استقرار یافته و قرار گرفت و نامبرده از کمیت و کیفیت آن آگاه و اقرار به تصرف سهمیه خود نمود.

به سائقه احتیاط اسقاط کافه ی خیارات خصوصاً خیار غبن ولو به اعلی مراتبه از طرفین به عمل آمد و حسب الاظهارهما منافع موارد تقسیم به کسی واگذار نشده است و تقسیم مزبور منجز و قطعی می باشد . بداهتاً و به قید تاکید تمامی نامبردگان مطابق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن در قسمت های اشتراکی و مشاعی به صورت مشاع و مشترک مالک می باشند که شرح این قسمت ها در صورت مجلس تفکیکی مسبوق الذکر آمده است و مشارالیه ها هم نسبت به این امر نیز مقر و معترف می باشند.

این سند به موجب صورت مجلس تفکیکی شماره …………………. اداره ثبت اسناد و املاک ……………….. تنظیم گردید .

بتاریخ …. / …. / ……….. هجری شمسی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *