عضویت

نمونه قرارداد استخدام موقت (عمومی)

نمونه قرارداد كار موقت 

بر اساس مفاد ماده 2 قانون كار جمهوري اسلامي ايران ، اين قرارداد كار بين  شركت …………………
( سهامي خاص ) كه در اين قرارداد به اختصار (كارفرما ) ناميده مي شود و

آقاي / خانم : ………………… فرزند …………….. داراي شناسنامه شماره ……………… صادره از ………… ساكن ……………………………………………………………………………..

كه از اين پس (كارگر) ناميده مي شود منعقد مي گردد.

تبصره : اينقرارداد جهت كار موقت با توجه به بند (و ) از ماده 10 قانون كار بين طرفين  تنظيم گرديده است.

1-  مدت قرارداد : مدت اين قرارداد ……………… ماه است كه شروع آن از تاريخ …………….. و پايان آن تاريخ ………………… مي باشد و محل انجام كار ، واقع در دفتر مركزي شركت به نشاني ……………. مي باشد.

تبصره : 1/3 ماه از ابتداي مدت اين قرارداد جنبه آزمايشي دارد و در حين و پايان مدت مذكور چنانچه نحوه خدمت كارگر فوق الذكر مورد تاييد كارفرما نباشد طبق مقررات قانون كار به اين قرارداد خاتمه داده خواهد شد.

2-  موضوع قرارداد : انجام خدمت در قسمت  ……………. شركت مي باشد  و آقاي / خانم ………………. متعهد است كه وظايف محوله را با رعايت مقررات و طبق شرح وظايف ابلاغ شده به ايشان انجام دهد .

3-  ساعت كار : ساعت كار شركت معادل 44 ساعت كار در هفته مي باشد و در صورت  انجام كار اضافي ، طبق مقررات قانون كار مزاياي اضافه كار به كارگر پرداخت خواهد شد .

1-     حق السعي :

4-1) حقوق ماهيانه : ………………. ريال

4-2) حق جذب ماهانه : ……………. ريال

4-3) خواربار و مسكن : …………… ريال

4-4) كمك عائله مندي :……………….. ريال

5-4) ساير مزايا : ……………………. ريال

تبصره : ماليات بر حقوق و مزايا و كسورات مربوط به حق بيمه تامين اجتماعي و ساير كسورات قانوني از دريافتي ماهانه كارگر كسر و خالص پرداختي از طرف كارفرما به نامبرده  پرداخت خواهد شد.

5) خانم / آقاي ……………….. طي مدتي كه براي ركت كار مي كنند حق استفاده از تعطيلات  رسمي و مرخصي استحقاقي ساليانه را براساس مقررات قانون كار دارا خواهد بود.

6) اين قرارداد پس از پايان خدمت از سوي هر يك از طرفين قابل فسخ خواهد بود  ولي در حين اجراي آن نيز با توافق طرفين و پرداخت حق سنوات معادل يك ماه آخرين حقوق و مزاياي دريافتي در ازاي هر سال خدمت مي توان اين قرارداد را فسخ كرد مشروط بر اينكه اين تصميم يك ماه قبل به طرف مقابل اعلام شده باشد.

7) خانم / آقاي ……………….. با دريافت مبلغ مذكور هر گونه ادعاي بعدي در مورد دريافت مزاياي پايان قرارداد كار را از خود سلب مي نمايد .

8) اختلافات ناشي از اجراي اين قرارداد ، بدواً از طريق سازش بين طرفين حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذكور در قانون كار حل و فصل خواهد شد.

9) بقيه مواردي كه در اين قرارداد پيش بيني نشده باشد بر اساس قانون كار و ساير قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود .

اين قرارداد در 9 بند و 3 تبصره در تاريخ ………………… تنظيم و به امضاء طرفين رسيد.

امضاء كارفرما ء                                                                        امضاء كارگر 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *