عضویت

مدیر ممیزی داخلیInternal Audit Manager E-learning

هدف از تـدوین ایـن روش اجرایـی تشـریح فعالیـتهـای ممیـزی داخلـی جهـت اطمینان از اجرای دقیق مستندات و حفظ و افـزایش اثربخشـی سیسـتم مـدیریت کیفیت شرکت میباشد.
تـیم ممیـزی داخلـی بـه پیشـنهاد نماینـده مـدیریت و تأییـد مـدیرعامل انتخـاب میگردند. نماینده مدیریت مسئولیت هـدایت تـیم ممیـزی و جمـعبنـدی و تأییـد نتایج ممیزیهای داخلی را برعهده دارد. تیم ممیزی با کسب آموزشهـای لازم و بر مبنای برنامه پیشبینی شده، اقدام به ممیزی سیستم مدیریت کیفیـت شـرکت مینماید. اعضای تیم ممیزی بایستی شرایط زیر را بنا به تشخیص نماینده مـدیریت داشـته باشند:
۱ ـ با فعالیتهای شرکت آشنا باشند.
۲ ـ با مستندات سیستم مدیریت کیفیت شرکت آشنا باشند.
۳ ـ آموزش ممیزی داخلی را طی کرده باشند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *