0
021284284

علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

                                                                                علوم تربیتی و مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

اموزش در جهان اسلام :
مقدمه ای بر روانشناسی تربیتی اسلامی است که مهمترین تعاریف و مفاهیم مطالعه شده در این بخش اختصار به شرح ذیل اند:
تعاریف علم و آموزش و نهادآموزشی و تمدن اسلامی:فرخواندن مسلمانان درهردوره زندگی به آموختن وتاکید و ترغیب آیات قرآنی به دانش افزایی و عدم غفلت از آن در سیره حضرت رسول به عنوان الگوی ما مسلمانان مشهود است.بی تردید نخستین گام رسیدن به اسرار پرتکاپوی علمی تمدن اسلامی بررسی ساختار نظام آموزشی است.هرچند گفتنی است درخصوص تاریخ آموزَش کتاب های مهم و جالب توجهی در حوزه جغرافیایی جهان اسلام وغرب به تحریر در آمده است.اما نیاز جامعه علمی دانشگاهی به کتاب درسی که بتواند ضمن آموزش سرفصل های آن و استقصای کامل عناوین درسی ،روش تحقیق و مطالعه را به فرگیران حضوری ،نیمه حضوری و غیرحضوری بیاموزد لازم است.علم به معنی دانش و آگاهی استو در برابر جهل آورده شده و عبارت است از مجموعه قواعد و قوانین کلی است که درباره موضوعی مشخص و ممتاز باشد علم یکی از مولفه های فرهنگی و تمدنی است.تمدن اسلامی یک تمدن دینی است که همه مولفه های آن بر محور دین اسلام می گردد و مجموعه ای از بایدها و نبایدها ،بایست ها و نابایست ها ،شایست ها و ناشایست ها ،بشر را به تعالی رهنمون می سازد و راه درست زندگی را به او می آموزد.در واقع همین شکل تلفیقی است که بر غنای دین اسلام می افزاید و مخاطبان زیادی را به خود می خواند.در مورد جایگاه علم و علم آموزی در تمدن اسلامی باید بگوییم که علم جایگاه ویژه داردوسیره عملی ورفتار پیامبربر فراگیری علم و دانش را تاکید می کند . طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی به صورت (علوم اسلامی و غیر اسلامی)است ونهادهای آموزشی در تمدن اسلامی به اختصار عبارت اند از:مساجدو زاویه ها و مکتب و کتاب و مدرسه ،کتابفروشی ها می باشند وساختارنظام آموزشی در تمدن اسلامی به نقش استادان و استادیاران و مودبان تاکید دارد و داشتن اخلاق دانشجویی اسلامی بر دانشجویان معتقد است که پاره ای از این صفات خوش اخلاق و نیک روش بودن ،ذوب شدن در دانش از طریق ترک دیار و رحل غربت افکندن ،احترام گذاری به استاد و گوش جان سپردن به او،شکیبایی در علم اندوزی ،حاضر شدن در کلاس پیش از استاد و وفادارو فرمانبرداری از او،پرهیز نمودن از بالیدن به ثروت و دارایی یا فخر فروشی ،دریغ نورزیدن از کمک رسانی به همدرسان و همنوعان )و از آداب و رسوم دانشگاهی در اسلام اعتقاد به بر پایی جشن افتتاح مدرسه و یا دانشگاه بود و تاکید به لباس مناسب به صورت پوشاک ساده و بلند و بی پیرایه )
جامعه شناسی آموزش و پرورش:
جامعه شناسی به زبان ساده مطالعه پدیده های اجتماعی است و با زندگی گروهی و اجتماعی انسان ها سرو کار دارد .محتوا و روش جامعه شناسی را به واضح ترین شکل شامل ۴بخش اصلی(تحلیل جامعه شناختی ،واحدهای نخستین زندگی اجتماعی،نهادهای اجتماعی اصلی و فراگردهای اجتماعی بنیادی است.از آنجا که نتایج جاصل از تحلیل جامعه شناختی ساختارها و کارکردهای آموزشی مفید برای جامعشناسان و کارشناسان آموزش و پرورش که یکی از نهادهای اجتماعی اصلی و در ارتباط با واحدهای نخستین جامعه مثل خانواده است این علم مدکارخوبی برای آموزش و پرورش است ولی اساس جامعه شناسی مبتنی بر نظریه است و از ویژگی های نظریه جهت دادن به تحقیق و جمع آوری کننده داده های موردنیاز و تفسیر کننده داده های جمع آوری شده است).آموزش و پرورش جنبه خاصی از فعالیت های اجتماعی است که همواره در جامعه معمولبوده و اصلا خود یک موضوع اجتماعی است.توجه جامعه شناسان به آموزش و پرورش به ویژه پس از گسترش آموزش و پرورش درجهان و اهمیت پیدا کردن کارکردهای مختلف آن افزایش پیدا کردو جذابیت آموزش و پرورش دردوران جدید به طور همزمان ، از افزایش و کاهش وضوح آن ناشی می شود ولی اهمیت آن ناشی از گسترش کارکردهای آن است.هدف کلی جامعه شناسی آن است که بتواند پدیده های آموزش و پرورش ، نحوه تشکل و سازمان پذیری و کارکردهای عمومی آن را در زندگی اجتماعی مطالعه کند.پاره ای از اصول جامعه شناسی آموزش و پرورش عبارت اند از:(دانش و معرفت حاصله مبتنی بر روش های تحقیق عینی است و دانش با مهارتی به دست می آید که برفراگردهای آموزش و پرورش متمرکز است و باید نوع جمعیت متناسب مورد مطالعه قرار گیرد.از ضرورت آموزش جامعه شناسی باید بینش کاملتری نسبت به مدرسه و جامعه و دانش آموزان داشتهباشیم و همین طور ارتباط مناسب معلم با دانش آموزان مختلف در خاستگاه های اجتماعی متفاوت و تفاوت های فردی برقرارشود و مطالعه جامعه شناسی آموزش و پرورش می تواند کارگزاران نظام آموزشی رااز لحاظنگرش و رفتار از قید تنگ نظری ها و تعصبات برهاند زیرا تجربه های آنان را معنادار می سازد.درجوامع جدید مفهوم آموزش و پرورش دستخوش تغییر و دگرگونی شده زیرا درجامعه کنونی جامعه نیازمند نهادی خاص به نام نظام آموزش رسمی یا مدرسه است زیرانهادهای قدیمی دیگر جوابگو نبودند.آموزش و پرورش ابتدایی پیش از مدرسه حتی پیش از تولد او و در محیط خانواده صورت می گیرد. بر خی از انواع تجربه های آموزشی و پرورشی در زندگی اجتماعی امروز (خانه و خانواده ،همسایگان و اهل محله ،بازی ها و طبیعت اند)و انواع تجربه های آموزش و پرورشی در زندگی اجتماعی مثل (نهادها و فعالیت های دینی ،کارو شغل ،مسافرت،بیماریها و تصادفات وپیشامدها،تنبیهات و تشویق ها و خطاها و جرایم اند)از کارکردهای آموزش و پرورش :جامعه پذیر کردن و اجتماعی شدن و هویت بخشی وفرهنگ پذیرکردن و پرورش سیاسی، مذهبی انسان و شکوفا کردن سه رویکرد مهم جامعه شناسی کارکرد گرایی ،ستیز ،تعاملی در انسان است.که عوامل رشد شخصیت انسان به دو صورت وراثتی و محیط طبیعی اند.ازجمله رویکردهای نوین آموزش و پرورش نظریه های آموزش و پرورش آموزشگاهی و الگوهای زبانی و پیشرفت تحصیلی و رویکرد مدرسه و سرمایه داران صنعتی است.ایلیچ شش وظیفه اصلی برای مدرسه و آموزش و پرورش تعریف می کند که شامل (مواظبت اجباری ،توزیع مردم به نقش های شغلی ،یادگیری ارزش های مسلط و کسب دانش و مهارت مورد پسند اجتماعی ، باز آفرینی فرهنگی و گسترش رویکرد سیستمی )
 بخش سوم روانشناسی رشد ۱و۲ :
لباس زندگی انسان بر تغییر بنا شده است و این تغییر در تمام دوران زندگی برقرار است و بدون تغییر هیچگونه رشدی امکان پذیر نیست و هر تغییر مقدمه و زیربنای تغییر بعدی
است.ما این تغییرات را در شکل های گوناگون جنینی ، نوزادی ، نوپایی،بچگی ، نوجوانی ، جوانی ، رشیدی و کمال و سرانجام سالمندی و پیری را ملاحظه می کنیم .یکی از اهداف روانشناسی رشد تغییرات ناشی از سن است که ظاهرا همگانی است.روانشناسان رشد ، ابتدا می کوشند تا این تغییرات را توضیح بدهند، سپس می کوشند توضیح دهند که چرا چنین تغییراتی روی میدهد و چه الگوهای عصبی و چه تجارتی در آن ها تاثیر می کند.دومین موضوع در روانشناسی رشد توضیح تفاوت های فردی در رفتار است و سومین موضوع مهم در روان شناسی رشد این است که غالب رفتارهای کودکان بستگی دارد به وضعیت و زمینه ای که در آن پرورش می یابند.در یک نگاه از مزایای روانشناسی رشد(یافتن الگوهای همگانی ،یافتن تفاوت های فردی ،بررسی تاثیرات زمینه ای و مربوط به موقعیت کودک که همگی برای شناخت کامل رشدضروری است.)
• عام مرورتیتروار تاریخچه و اندیشه های روانشناسی رشد (قبل از میلاد فرضیه پیش ساختگی ، دوران اسلام و اندیشه های دانشمندان مسلمان نظیر فارابی و زکریای رازی و ابن سینا ،قرون وسطی و سیطره فرضیه پیش ساختگی ،دوران های رنسانس و ظهور دیدگاه های مختلف شامل گرایش های محیط گرایی و طبیعت گرایی ، قرن هفدهم و ظهور دیدگاه های فلسفی و تربیتی مختلف پیرامون رشد در شرق و غرب ملاصدراو فیض کاشانی وکمینوس و روسو ، مطالعات رشد درقرن نوزدهم و پیشرفت هایی در توجه به کودک و ایجاد تئوری لامارک و داروین تحت عنوان نظریه های تکاملی ، قرن بیستم و ظهور روانشناسی رشدو همچنین آغاز مطالعه سیستماتیک رشدو برگزاری اولین کنفرانس کودک
• مبادی روانشناسی رشد(قلمرو ، مسایل ، جایگاه ،اهداف و کاربردهای روانشناسی رشد)روانشناسی رشد مطالعه علمی تغییرات در رفتارهای زیست شناختی و اجتماعی و شناختی و عاطفی در طول دوران کودکی میباشد.و روانشناسی رشد شاخه ای از علم روانشناسی است که به توصیف و تبیین فرآیند کمی و کیفی در تمام ابعاد روانشناختی ساختار و رفتار آدمی از انعقاد نطفه تا مرگ می پردازد و در صدد کشف قوانین حاکم بر این تغییرات ، منشا و عوامل موثر و پدیده های برآمده از آن هاست)
• قلمرو روانشناسی رشد(از پیش نوزادی تا مرگ ) و پاره ای از مسایل روانشناسی رشد شامل (اصول و قوانین عام حاکم بر رشد، عوامل موثر در رشد و میزان تاثیر هر یک ، موانع رشد بهنجار ،الگوهای همگانی رشد، تفاوت های فردی در رشد ، بررسی تطبیقی فرآیندهای رشد در انسان و حیوان ، مطالعه تغییرات کمی و کیفی در ابعاد گوناگون انسان ازنظر روانشناختی و دیگر ابعاد در مراحل مختلف زندگی .) در مورد جایگاه روانشناسی رشد (جایگاه در علوم موثرمانند فلسفه و زیست شناسی و ژنتیک و فیزیولوژیک و علوم تربیتی و علوم جامعه شناسی می باشد و در علوم متاثر مانند روانشناسی یادگیری و شخصیت و اجتماعی و بالینی بیشترین تاثیر را دارد)
• اهداف روانشناسی رشد شامل اهداف توصیفی و اهداف تشریحی و اهداف تحقیقی می باشد.
• کاربردهای روانشناسی رشد :در تعلیم و تربیت به خصوص کودکان و نوجوانان ،بهداشت و درمان ،کاربردهای اجتماعی مثل رفاه و سعادت کودکان و مشاهده و راهنمایی و مددکاری اجتماعی است،قانونگذاری جهت وضع قوانین متناسب با سنین مختلف
• اصول و قوانین رشد و ویژگی های آن (مرحله ای بودن رشد ،رشد دارای الگو های قابل پیش بینی است و تفاوت های فردی در رشد افراد وجود دارد ، رشد دارای ابعاد مختلف وفرآیند های پیچیده است.
• دوره حساس رشد:یک مطالعه سطحی و زود گذر درباره خصوصیاتی مانند قد نشان می دهد که کودک در طول رشد با فراز و نشیب های بسیاری روبه رو است .هرچند تمام مراحل رشد به صورت پیوسته و پی در پی به وقوع می پیوندولی این مراحل به جهات گوناگونی با یکدیگر متفاوت بوده و از حساسیت های گوناگون برخوردار است که عبارت اند از (رشد ناگهانی کودکی یا نوزادی ،رشد ناگهانی نوجوانی ،مقاطع متعادل و عدم تعادل که مقطع تعادل یعنی کودک رشد ویژه یافته و از سازگاری و آرامش نسبی برخوردار است.
• دیدگاه های رشد:این ۲ دیدگاه شامل الف (دیدگاه رفتاری و رویکرد رفتارگرایانه که معتقدند رشد فرآیندی به هم پیوسته و بی مرحله است و اصول مشابه و مشترکی از یادگیری ،فرآیند رشد را در طول زندگی جهت و شکل می دهد مثل دیدگا ه نخستین اسکینر،نظریه یادگیری اجتماعی پاندورا )و دیدگاه دوم دیگاه ارگانیزمی (معتقد است گرچه رشد دارای مبانی بیولوژیک بسیار محکمی است که نقش آن فراهم آوردن زمینه های رشد می باشد ولی ارگانیزم در فرآیند رشد دارای نقش تعیین کننده ای است که مشهور ترین این تئوری تئوری ساختاری –شناختی پیاژه و نظریه فروید است)
• عوامل موثر بر رشد:پایه های زیستی ، پایه های محیطی رشد، تمایل وراثت و محیط ، پایه های ارادی رشد،
• نظریه های رشد:نظریه رشد شناختی پیاژه ،نظام روان تحلیل گری فرویدیا رشدروانی جنسی،نظریه رشد روانی اجتماعی اریکسون یا فرآیند رشد مرحله ای ،نظریه جان بالبی ،دیدگاه رشد اخلاقی کهلبرگ
• مهمترین نظریه مطرح شده رشد(نظریه رشد شناختی پیاژه :این نظریه از نوع دیدگاه ارگانیزم است و از نوع ساختاری-شناختی است و می گوید که رشد کودک معلول تعامل زمینه های زیستی و تجارب یادگیری است
 


جهت ثبت نام در دوره آموزشی علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)  بر روی تصویر فوق کلیک نمایید

دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد

پس از پایان گواهی و مدرک معتبر  دوره آموزشی علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید

مشاوره رایگان: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴


 
نظام آموزشی در جمهوری اسلامی و ساختار نظام آموزشی :
• ساختار نظام آموزشی متشکل از نهادهای مرکزی آموزش رسمی ( پایه ها و مقاطع پیش دبستان ،راهنمایی ،تکمیلی متوسطه و شاخه های نظری و فنی و حرفه ای و مهارتی کاردانش و پیش دانشگاهی و دانشگاه دارد که در سیستم های آموزش عالی شاهد تنوعاتی چون مراکز دولتی ،آموزش از راه دور،مراکز غیردولتی می باشد)و دوره های آموزشی پس از متوسطه (دوره کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا)
• مراکز آموزشی دو نوع رسمی و غیر رسمی دارد که نوع غیر رسمی ( همچون ایجاد سازمان نهضت سواد آموزی LIMO جهت آموزش به بزرگسالان کم سواد و بی سواد(با مشکلاتی مانند سیاستگذاری نادرست آموزشی در سطح ملی و سازمانی و عدم اتخاذ روش ها و متدهای صحیح آموزشی مطابق با نیاز روز جامعه و عدم گسترش وتثبیت آموزش به واسطه هزینه بالای آموزشی و راهکارهایی بهبود دهنده وضعیت آموزشی کشورمانند اجباری نمودن آموزش تا مقطع متوسطه ، نوسامانی ساختارهای سازمانی و آموزشی موجود ،احداث فضاهای آموزشی مطابق با نیازهای گروه های سنی مختلف )،آموزش استثنائی ،آموزش دوره های ضمن خدمت جهت معلمان ،طرح آموزش و پرورش زنان و دختران ،پناهندگان ،والدین )می باشد و انواع مدارس حاکم در نظام آموزشی (مدارس امدارس خصوصی ،نمونه دولتی و نیمه دولتی ،مدارس استعداد های درخشان ،غیر انتفاهی ،مستقل ،شاهد ،نمونه مردمی ،استثنائی ،مدارس آموزش رایگان )می باشد .همچنین نظام جدید آموزشی در ایران به صورت آزمون دونوبته است که از مهترین ویژگی های آن تبدیل بیست محوری و نمره گرایی به فرهنگ محتواگرایی از معایب آن به ایجاد کننده بستر مناسب برای قبولی ناحق و کمی و عدم آمادگی دانش آموزان با وجود معلمین کم کار و سنتگرا و افزایش افت تحصیلی و تنزل کیفیت آموزشی می توان اشاره کرد.
• برخی از نهادهای مرکزی آموزش رسمی عبارت اند از (وزارت آموزش و پرورش ،وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی )و همچنین همکاری های آموزشی در نظام آموزشی در قالب شوراهای آموزشی و سازمان های غیر دولتی NGO و سازمان های فعال در امور آموزشی صورت می پذیرد.و پاره ای از نیازمندی های نظام آموزشی امروز عبارت اند از:نیاز به افزایش فضاهای آموزشی ،تغییر و بهبود سیاست های پژوهشی و آموزشی وانجام تحقیقات آموزشی بیشتر
• اهداف آموزشی مقاطع مختلف همچون مقطع ابتدایی(رشد جسمانی ،ذهنی ، عاطفی و اجتماعی کودکان بر پایه اصول اخلاقی و مذهبی و رشد و پویش زبان فارسی همسطح با زبان های محلی و آماده سازی و تربیت کودکان جهت برقراری همکاری ها و معاشرت های اجتماعی و استراتژی های مهم مرتبط شامل ترغیب آموزش و پرورش به توجه به اهمیت افزایش سطح مقاطع پیش دبستان و دبستان ،اختصاص بیشتر وجوه به این مقاطع و گسترش فضاهای مستقل آموزش پیش دبستانی از دبستانی ) و اما در مقطع دبستان اهداف عمده پرورش استعدادها و خلاقیت های کودکان و بهبود قدرت بدنی و جسمانی کودکان و آموزش خواندن و نوشتن و محاسبه و برقراری معاشرت های اجتماعی و آموزش های بهداشتی و فردی و استراتژی در نظر گرفته شده در نظر گرفتن ۲۴ساعت کلاس در هفته هر کلاس ۴۵دقیقه ومحتوای درسی زبان فارسی ،تعلیمات اجتماعی علوم ریاضی و علوم هنری و علوم بهداشت و ورزش و تربیت بدنی ،تلاش برای کاهش نرخ ترک تحصیل و ایجاد انگیزه و علاقه برای ادامه تحصیل
• اصول و اهداف آموزشی در ایران شامل :(تشریح اصول و فرهنگ اسلامی بر پایه قرآن و سنت و سیره پیامبرو اهل بیت او،پیشبرد تحقیقات علمی متناسب با امکانات علمی و فنی و فرهنگی جامعه ،ارتقا علم و تکنولوژی جهت توسعه علمی و فنی کشوردر زمینه های کشاورزی و ماهیگیری و صنعتی و نظامی)
مقدمات تکنولوژی آموزشی :
• تکنولوژی آموزشی به معنی برخورد سیستماتیک با آموزش است یعنی کاربرد دانش یا یافته های علمی برای مقاصد آموزشی و هدف در این سیستم نقش کلیدی دارد.در ایران سیستم آموزش و پرورش درونداد کلیه دانش آموزان اند و بخش هایی که این درونداد را تغییر می دهند معلمان و روش ها و ابزار و فضاها و کلیه امکانات به کارگرفته شده هستند و برون داد آموزش و پرورش فارغ التحصیلان می باشند و آموزش همان فعالیت های هدفمند معلم برای ایجاد یادگیری در یادگیرنده به صورت کنش متقابل آن ها صورت می گیرد ولی یادگیری به تغییرات کم و بیش دایمی در رفتار بالقوه یادگیرنده مشروط بر اینکه این تغییر در اثر تجربه رخ داده باشد نه حاصل عواملی چون خستگی و استعمال داروهای مخدر و تغییرات ناشی از بلوغ باشد و ارتباط به انتقال و سرایت و انتشارو تفاهیم و اشتراک فکر است.طراحی منظم آموزشی با مدل هایی چون مدل ایندیانا و مدل بلوم باسه رویکرد(شناختی ،روان حرکتی و عاطفی)وطبقه بندی گانیه شامل (توجه به اطلاعات کلامی و مهارت های ذهنی و راهبردهای شناختی و مهارت های حرکتی و نگرش ها است)،هدف های رفتاری ز روش نمایش و روش اکتشافی قابل توصیف است .رسانه یعنی افراد و ابزار و یا موقعیت هایی هستند که به وسیله آن ها پیام ارائه میشود که برخی از این ابزارهای دیداری و شنیداری و آموزشی عبارت اند از (تابلوهای آموزشی،نقشه وچارت و پروژکتورفیلم و پروژکتور اسلاید و پروژکتور اپک و شنیدارها مثل ضبطصوت و ویدیو و تلویزیون )و در دسته بندی رسانه ها دیدگاه اندرسن را داریم که می گوید آن ها شامل مواد دیداری غیر شفاف مثل تصاویر و کتاب ها و چارت ها و نمودارها و نقشه ها و پوسترها ،مواد شنیداری فقط صدا مثل نوارهای شنیداری و مواد دیداری شفاف مثل اسلایدها و تلق های شفاف می باشد و عوامل موثر در انتخاب رسانه ها هدف های آموزشی و ویژگی های دانش آموزان و فنون تدریس و محرک های مورد نیاز موضوع درسی و شرایط عملی هستند.
• ارزشیابی عملکرد سبب می شود تا طراحی سیستم آموزشی به عنوان یک کل موردارزشیابی قرار گرفته و میزان دست یافتن یادگیرنده از اهداف آموزشی ارائه شده را مشخص می کند.
روش ها و فنون تدریس :
• فنون تدریس مهارت هایی هستند که درن اجرای روش های تدریس مورد استفاده قرار می گیرند درتدریس و مربی گری بعد از اصول اعتقادی و ارزشی دو عامل علم و دانش معلم و هنر او نقش کلیدی در تبحر تدریس دارد.
• الگوهای تدریس و دیدگاه های مختلف تدریس شامل دیدگاه توصیفی ،نگاه موفقیتی ،نگاه ارادی ،نگاه هنجاری ،نگاه علمی می باشند.
• به طور کلی نظام آموزشی و تعلیم و تربیت در جهت ایجاد و شکوفایی خلاقیت و ابتکار و ایجاد رقابت وبرانگیختن حس کنجکاوی و تشویق به سختکوشی و پشتکار،خودشکوفایی،تغییررویه در مهارت هاو روش شغلی،بهره گیری از مشاوره و تجربیات دیگران عمل می کندو تحلیل آموزشی در سه حوزه محتوا ، ابزار وروش ها انجام می پذیرد و اهداف آموزشی به سه دسته اهداف کلی و اهداف مرحله ای یاجزیی و اهداف رفتاری تقسم می شوند.
• برخی از روش های نوین تدریس به اختصار شامل :فنون کلامی و غیرکلامی، فن ارتباط کلاسی ،فن تشویق و تنبیه ، فن برقراری انضباط، فن جمع آوری مطالب ،فن ارزشیابی نهایی ،روش کنفرانس و گرد همایی،روش شاگرد استادی ،روش چند حسی و مختلطو روش حل مسئله ،روش پروژه ای و شیوه سخنرانی و شیوه بازگویی و شیوه پرسش وپاسخ و شیوه تمرینی و شیوه بحثی ،شیوه آزمایشی روش اجرا کردن و یادگیری با عمل کردن ،شیوه گردش علمی ،شیوه استفاده از منابع دیداری و شنیداری ،شیوه الگوی کاوشگری به شیوه حقوقی ،الگوی کار و بحث ،الگوی آموختن کنترل خود ،الگوی ایفای نقش،روش کارگاهی ،روش سخنرانی به صورت سمینار و یا کنفرانس و سمپوزیسم و مرحله ارایه درس کوتاه و مرحله فعالیت و کار و مرحله مشارکت و جمع بندی می باشند در نهایت باید دانست که معلم در یک کلاس موفق از تلفیقی از الگوها و روش های یادشده بهره می گیرد و برای سوال پرسیدن نیز در کلاس از یکی از دو شیوه همگرایا واگرا استفاده می کند و به یکی از روش های بسته به هدف آموزش ارزشیابی و امتحان به صورت کتبی یا شفاهی وعملی ،روزانه ،ماهانه و هفتگی می گیرد.
• اهم الگوهای موثر در یادگیری:الگوی دریافت مفهوم و الگوی تفکر استقرایی و الگوی آموزش کاوشگری می باشد.
برنامه ریزی و طراحی برنامه درسی وآموزشی :
• طراحی و برنامه تدریس فرآیندی است که طی آن برنامه کار معلم در طول دوره آموزشی یا سال تحصیلی مشخص می شود و به روش مهارت پیش از تدریس معروف است .برای طراحی یک دوره تحصیلی باید آن را به اجزای کوچک تر تجزیه کرد و در قالب طمان بندی مشخص و از پیش طراحی شده ارایه نمود این بخش با تحلیل محتوایی شباهت دارد ولی از آن جزئی تر و خاص تر است و طراحی برنامه تدریس دریک نگاه به دو بخش تقسیم می شود که شامل اول طرح و برنامه عملی اولیه که شامل کیفیت بیان درس و تععین نحوه برنامه های جانبی است ولی مورد دوم در نظر گرفتن برنامه اجرای طرح درس در دومقطع دراز مدت (سالانه)و کوتاه مدت(روزانه اند که طور فهرست وار فعالیت های مقدماتی قبل از تدریس ، انتخاب وسایل کمک آموزشی لازم جهت شروع فرآیند تدریس ،مرحله آماده سازی و ایجاد انگیزه ،مرحله ارایه درس جدید براساس هدف هایی که قبلا تعیین شده است ،فعالیت های تکمیلی و نهایی نظیر جمع بندی.
کاربرد کامپیوتر در علوم تربیتیSpss :
• Spss نرم افزاری است که برای تنظیم و تحلیل و تفسیر داده ها در روش های آماری مختلف در علوم مختلف از جمله علوم تربیتی به ما کمک می کند وجایگاه این برنامه در تحقیقات علمی روز به روز کاربرد بیشتری پیدا می کندو می تواند محاسبات فراوان و پیچیده آماری را در زمان کوتاهی انجام دهد و در در تفسیر آمارهای استنباطی و توصیفی کمک فراوان می کند.
اصول مدیریت :
• آموزش مدیریت در زندگی بسیار لازم است مدیریت همواره تلفیقی از علم و هنر است و تعاریف متفاوت و تنوعی داردبه گفته کاست مدیریت هماهنگ سازی منابع انسانی و مادی در جهت تحقق هدف های فردی و گروهی است یا مدیریت فعالیت منظم و سازمان یافته با وجود چارت سازمانی و تعیین وظایف در راستای هدف که میتواند آموزشی یا اقتصادی یا سیاسی باشد و یا انجام کار به وسیله دیگران که یک مدیر هدایت کننده ،کمک کننده به رشد و تعالی هدف و افراد زیر مجموعه عمل کند و آنان راتصمیم گیری صحیح و به موقع کمک کند.مدیریت کلاسیک شامل تفکر کلاسیک سازمانی و نظریه های مدیریت علمی تیلور و مدیریت اداری فایول است .مدیر باید قدرت رهبری یا علم و توانایی نفوذ در اشخاص و جلب نظر آن ها برای دعوت به مشارکت هدف تعیین شده را داشته باشد که سبک های مختلف
رهبری شامل رهبری اقتدارگرا،بروکراتیک،دیپلماتیک ،مشارکتی و انجام گسیخته را داشته باشد.موارد مهم در فرآیند مدیریت (برنامه ریزی ،بررسی منابع و امکانات ،تعیین خط مشی ها و رویه ها (تعیین مراحل یک فعالیت )و روش ها(چگونگی انجام هر یک از رویه ها) )
• انواع برنامه ریزی های مدیریتی (تاکتیکی ،بهداشتی ،استراتژیک)
• در مدیریت نیاز به سازماندهی و ضرورت آن احساس می شود یعنی ایجادهماهنگی بین منابع انسانی و مادی و نیز استفاده از تونایی های افراد به طور مناسب که مراحل سازماندهی شامل (تشخیص فعالیت لازم با تقسیم کاربرمبنای تخصص، گروهبندی کار و وظایف ، تعیین حیطه اختیارات افراد، ایجاد سلسله مراتب در واحد های گروه بندی شده.
در کل برای اعتلای نظام آموزشی و آموزش و پرورش بهره گیری از مباحث علم تربیتی و دانستن ویژگی های جامعه شناختی ، روانشناسی رشد ، نظام آموزشی ، روش ها و فنون تدریس، برنامه ریزی آموزشی، اصول مدیریتی نقش کلیدی و تعیین کننده خواهد داشت .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *