0
021284284

دوره آموزشی مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد The Director of the Free Technical and Vocational institute E-learning

مدیر آموزشگاه هنی و رره ای آزاد شغلی از روزه خدمات آموزشی اس و شامل وظایتی از قبیل بکارنیری مبانی مدیری آموزشی در آموزشگاه، مدیری ریتی در آموزشگاه های هنی و رره ای آزاد، برنام ری ی امور آموزشگاه ، نظارت بر هاا ی های آموزشی آموزشگاه ، ارزشیابی و ارزیابی از دوره های آموزشی ، نظارت بر امور ما ی آموزشگاه ، بکارنیری هناوری اطالعات در آموزشگاه،روابک انسانی در آموزشگاه های هنی و رره ای آزاد، تهی ن ارش ها و مکاتب های اداری ، اجرای ضوابک و قوانین و مقررات سازمان درروزه آموزشگاه های هنی و رره ای آزاد می باشد و اعمال مدیری بر رس انجام وظایف رلی راررنان و مربیان را در بر می نیرد .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *