عضویت

دوره آموزشی توسعه و تقویت مهارت های هوش حر کتی Developing and Strengthening Mobility Intelligence Skills E-learning

توسعه و تقویت مهارت های هوش حرکتی: در گروه خدمات آموزشی می باشد که قادربه توانمندسازی و پرورش فاکتورهای وابسته به سلامت جسم ،ی روحی یو روان افراد است. اجرای بازی های حسی حرکتی ضمن ایجاد رابطه معنی دار ب نی حواس ده گانه و بهبود نارسایی های یادگ یری دوره رشد و تکامل دوران کودکی، باعث هماهنگی و کنترل عملکرد ب نی ین مکره های مغزمی گردد. فرهنگ سازی برای آفرینش تفکر حرکتی از طر قی بکارگ یری ابزارهای مناسب و کارآمد بصورت علمی یو اصول سبب تقو تی حافظه ادراکی و تسر عی درهمزمانی عملکرد بخش های مختلف مغز و اندام ها می نما دی . ییدانش افزا برای رونق سطح سلامت و شادابی در زندگ ،ی یا جاد عزت نفس و خرد حرکتی در ضم ری ناخودآگاه، کمک به پایداری تیو تقو کودک درون، ایجاد قدرت و اقتدار فرد ،ی خودآگاهی در افراد می گردد. کارآفر ،ینی خود کفایی و خود اتکایی برای تبدیل آموخته ها به حرفه و شغل، اثر بخشی و کارآیی برای مهارت های سنتی و مدرن ، خلاقیت و شکوفاسازی پذیرش هویت فردی با بکارگیری هوش فرهنگی و تجسمی کودکان و نوجوانان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *