@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

نمونه تعهدنامه رسمي استخدام آموزش و پرورش

اینجانب …………………………. فرزند ……………………. دارای شناسنامه شماره ………………. صادره از …………………… متولد…………………. به شماره ملی …………………………….. دارنده مدرک تحصیلی ……………………………… رشته تحصیلی ………………………. ساکن ……………………………………………………………….  تلفن ……………………………… که از مهرماه ………………….. به عنوان …………………….. با نوع استخدام پیمانی به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ……………………….. معرفی گردیده ام با کمال میل و اختیار متعهد می شوم که وظایف محوله را برابر مقررات و ضوابط انجام داده و حداقل تا مدت 3 سال / 5 سال تحت هیچ شرایطی تقاضای جابجایی یا انتقال از این شهرستان به مناطق یا شهرستان های دیگر ننمایم . ضمناً آموزش و پرورش شهرستان ………………………… مخیر خواهد بود تا قبل از انقضای مدت مذکور با انتقال یا جابجایی بنده موافقت ننموده و اینجانب حق هیچ گونه اعتراضی ندارم .

بتاریخ …. / …. / ………. هجری شمسی .

Print Friendly

نمونه تعهدنامه رسمي استخدام آموزش و پرورش توسط 33 کاربر تایید شده است امتیاز 4 / 5
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

دیدگاه ها

دوره آموزشی مهارتهای هفتگانه رایانه (ICDL)
دوره آموزشی آشنایی با بازاریابی بیمه
دوره آموزشی مدیریت انگیزه خرید در مشتری
دوره آموزشي NETWORK+
دوره آموزشی نصب و راه اندازی درب های اتوماتیک
دوره آموزشی مدیریت روابط عمومی
دوره آموزشی تری دی مکس ۳DMax
دوره آموزشی انگلیسی در کسب و کار Business English 1
دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری CRM