عضویت

محتوای Rhinoceros
rhinoceros

معرفی نرم افزار راینو سروس Rhinoceros

تاریخچه راینو سروس: راینو (Rhinoceros) توسط برادران مک نیل (Mcneel) در سیاتل آمریکا متولد شد (شرکت مک نیل و همکاران در سال ۱۹۸۰ تاسیس شد) و در آن از سیستم نربز (Non-uniform rational B-spline) NURBSاستفاده شده که در واقع یک ...