0
021284284
محتوای BI
هوش تجاری یا BI چیست؟

هوش تجاری یا BI چیست؟

هوش تجاری یا BI چیست؟ هوش تجاری یعنی «داشتن دانشی فراگیر از همه عواملی که بر سازمان موثر است.» در مفهوم سازمانی ، هوش تجاری ، داشتن دانشی عمیق است نسبت به همه عوامل مثل مشتریان (جامعه و مخاطبین، ارباب‌رجوع ...
1 2