0
021284284
محتوای کار با کمباین چگونه است ؟
روش راه اندازی کمباین

روش راه اندازی کمباین

مقدمه کلمه کمباین که همان فارسی شده ی کلمه انگلیسیCombineاست، در اصل به معنی ترکیب می باشد. در ماشین های کشاورزی اصولاً به وسیله ای کمباین گفته می شود که چند کار را به صورت ترکیبی و همزمان ( در ...