0
021284284
محتوای پرورش زنبور عسل
اصول پرورش زنبور عسل

اصول پرورش زنبور عسل

مقدمه و خدا به زنبور عسل وحی کرد که از کوه ها و درختان و سقف های رفیع منزل گیرید و سپس از حالوت و میوههای شیرین و شهد گل های خوشبو تغذیه کنید و راه پروردگارتان را به اطاعت ...

مقاله آموزشی پرورش زنبور عسل

مقدمه زنبورهای یک کندو شامل یک ملکه ، چند صد زنبور نر و چندین هزار زنبور کارگر می‌باشد. در تابستان و بهار که زنبورها فعالیت زیادی برای جمع آوری شیره دارند کندو ممکن است 7 - 5 کیلو زنبور داشته ...