0
021284284
محتوای پروانه كسب

نمونه وكالت دريافت پروانه كسب

وكالت دريافت پروانه كسب موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ................................... ................................................... .................................. ............... وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ...