0
021284284
محتوای مسگری
هنر مسگری

هنر مسگری

مسگری هنر کهن ایران : مسگری یکی از صنایع دستی کهن ایران است. اشیا و ظروف مسی دست ساز از زمان های دور در موزه‌ها قابل مشاهده هستند. پیشینه مسگری در ایران حداقل به پنج هزار سال پیش می‌رسد و به ...