0
021284284
محتوای مستمری

وكالت اخذ حقوق و مستمري

وكالت اخذ حقوق و مستمري مورد وكالت: مراجعه به اداره/ سازمان/ وزارت ................ و دريافت هر مقدار وجه از حساب فوق كه بنام موكل مي‌باشد به دفعات و كرات اعم از اصل و سود و جايزه و عيدي و بن ...