0
021284284
محتوای مدیریت زمان، مدیریت
مدیریت زمان

مدیریت زمان

                                                                     مدیریت زمان مدیریت زمان یکی از ...

مدیریت زمان

یه روزی آنشرلی و سوباسا هم دیگرو تو کافی شاپ دیدن. آنشرلی، سوباسا رو به میز خودش اینوایت کرد و سوباسا هم آنشرلی را برا یه فنجون اسپرسوی داغ به لیست ي کافه من اد کرد. آنشرلی: وای به خدا ...