0
021284284
محتوای مدیریت اداری
آشنایی با مدیریت اداری

آشنایی با مدیریت اداری

مدیریت اداری مقدمه: مدیر امور اداری برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی خدمات اداری و پشتیبانی سازمان را برعهده دارد. وظایف مدیر اداری:بخشی از وظایف مدیر امور اداری مربوط به کارکنان می باشد از جمله: انجام امور استخدامی، موارد داخل سازمانی ...
1 2 3 4