عضویت

محتوای مدرک منابع طبیعی

دوره آموزشی منابع طبیعی و آبخیزداری Natural Resourses and Watershed E-learning

آموزش منابع طبیعی و آبخیزداری: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی منابع طبیعی و آبخیزداری طبیعت دارای امکانات بسیاری است که تداوم زندگی بشر و کلیه موجودات بر روی زمین وابسته به آن است اما آنچه به عنوان منابع طبیعی در کشور ...