0
021284284
محتوای مدرک اسطوره شناسی

دوره آموزشی اسطوره شناسی Mythology E-learningB

آموزش اسطوره شناسی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی اسطوره شناسی اسطوره(Mythos) واژه ای است عربی که آن را به دو صورت توجیه و ریشه یابی کرده اند: یکی اینکه « اساطیر» از فعل «سطر»(نوشتن) و اسم آن یعنی ...