عضویت

محتوای مجلس
چگونه به نماینده مجلس نامه بنویسیم

نامه به نماینده مجلس

نامه به نماینده مجلس نحوه نوشتن نامه به نماینده مجلس شبیه به نامه های معمولی و دوستانه نیست. نامه نگاری اداری آئین و روشی دارد که آن را از سایر شیوه های نگارش متمایز می کند. اگر برای اداره یا ...