0
021284284
محتوای فنون تدریس
روش ها و فنون تدریس

روش ها و فنون تدریس

    روش ها و فنون تدریس مجموعه تدابیری که با استفاده از امکانات برای رسیدن به هدفی استفاده می شود را روش گویند که در نهایت به یادگیری فراگیران منجر می شود. یک روش مطلوب اولاً با پایه های ...
مهارت های فنون تدریس

مهارت های فنون تدریس

روش ها و فنون تدریس چکیده آموزش یکی از مسائل بسیار مهم نظام های تعلیم و تربیت است . منظور از آموزش، فرآیند دو سویه یاددهی یادگیری اطلاعات، مهارت ها و نگرشهای مثبت درباره موضوعی است که متناسب با گروه ...

روشها و فنون تدریس

این مقاله آموزشی جهت آشنایی  دانشجویان  آموزش مجازی در رابطه با روشها و فنون تدریس گردیده است، امیدوار است کلاس های مجازی، آموزش های از راه دور، مقالات آموزشی، کتاب های معرفی شده و کلیه ی فعالیت های خدماتی ما ...
دوره آموزشی روش ها و فنون تدریسTeaching methods and techniques E-learning

دوره آموزشی روش ها و فنون تدریسTeaching methods and techniques E-learning

آموزش روش ها و فنون تدریس: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی روش ها و فنون تدریس انسان موجودی متفکر و عالم است. او تنها موجودی است که قابلیت تعلیم آگاهانه را دارد و با ایمان به اصل ...