عضویت

محتوای طراحی محیط زیست شهری
دوره آموزشی طراحی محیط زیست شهری  The Urban Environment Design E-learningA

دوره آموزشی طراحی محیط زیست شهری The Urban Environment Design E-learningA

دوره آموزشی طراحی محیط زیست شهری The Urban Environment Design E-learningA دوره طراحی محیط زیست شهری بر چالش‌های بی‌سابقه‌ای که اخیرا معماران و طراحان با آن روبرو هستند، تمرکز می‌کند. در دنیایی که تغییرات اقلیمی، کاهش منابع طبیعی و افزایش جمعیت جهانی به حقایق ...