0
021284284
محتوای طراحی جایگاه و تاسیسات دام و طیور
جایگاه دام و طیور

جایگاه دام و طیور

مقدمه هدف از دامداری استفاده از تولیدات مختلف دامها مثل شیر، گوشت، پشم وغیره است. اگر تولیدات دامها از نظر مقدار ومرغوبیت خوب باشد، دامداری سودمند است. نگهداری از حیواناتی که تولید کمی دارند ویا تولید آنها از نوع مرغوب ...